Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2675. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 7877.

  
Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 1. 6. 2021 minister za pravosodje izdaja
S P R E M E M B E   I N D O P O L N I T V E    S O D N E G A   R E D A 
1. člen 
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 87/16) se v 30. členu v prvem odstavku za besedilom »na sodišču« doda besedilo »ali pri zunanjem poslovanju sodišča«.
2. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen 
(poletno poslovanje sodišč) 
Sodniki in sodno osebje večji del letnega dopusta izkoristijo v času od 15. julija do 15. avgusta (poletno poslovanje sodišč).«.
3. člen 
V 54. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(dežurstva v času poletnega poslovanja sodišč)«.
V prvem odstavku se besedilo »sodnih počitnic« nadomesti z besedilom »poletnega poslovanja sodišč«.
4. člen 
V 77. členu se v petem odstavku beseda »pravobranilci« nadomesti z besedo »odvetniki«.
5. člen 
V 130. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(prisilna izterjava)«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Za izterjavo neplačanih predujmov in ostalih neplačanih obveznosti dolžnika, za katere procesni predpis ne določa organa, pristojnega za izterjavo, finančno-računovodska služba posreduje Državnemu odvetništvu Republike Slovenije zahtevo in vso potrebno dokumentacijo za vložitev predloga za izvršbo.
(5) Za izterjavo vseh ostalih neplačanih obveznosti, ki nastanejo v sodnih postopkih in niso obveznosti iz prvega in četrtega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja reda.«.
6. člen 
V 131. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(prisilna izterjava v zadevah prekrškov)«.
7. člen 
V 132. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(prenos izterjave)«.
8. člen 
V 137. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sodišče vodi posebno evidenco o opravljanju dežurstva in pripravljenosti, v kateri se beleži dejanska poraba časa, potrebnega za opravo nujnih procesnih dejanj, ter evidenco delovnega časa sodnikov, ki so dali soglasje za opravljanje dežurstva ali pripravljenosti, ki presega omejitve pravice do dnevnega in tedenskega počitka v skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo. Evidenci mora na podlagi zahteve predložiti vrhovnemu sodišču (obr. SR št. 20, 21).«.
9. člen 
V 138. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Razpored se vroči vsakemu od sodelujočih v dežurstvu oziroma pripravljenosti, pristojnemu državnemu tožilstvu, Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije, policijski upravi in vojaški policiji.«.
V četrtem odstavku se besedilo »sodnih počitnic« nadomesti z besedilom »poletnega poslovanja sodišč«.
10. člen 
Besedilo 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodnikom, ki zagotavljajo izvajanje nujnih procesnih dejanj, in sodnemu osebju, ki sodeluje pri izvajanju nujnih procesnih dejanj, pripadajo posebne pravice po veljavnih predpisih.«.
11. člen 
V 143. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zaradi učinkovitega in nemotenega opravljanja nujnih procesnih dejanj mora biti sodniku, ki opravlja delo na terenu, zagotovljeno službeno vozilo in sodna oseba, ki opravlja naloge zapisnikarja. Dežurna preiskovalna služba ima ves čas na razpolago vozilo in voznika, če sodnik ne poda izjave, s katero se pri izvajanju dežurne preiskovalne službe odpoveduje vozniku.«.
12. člen 
144. člen se spremeni tako, da se glasi:
»144. člen 
(osebna varovalna oprema) 
(1) Sodnikom in sodnemu osebju, ki sodelujejo pri delu dežurne preiskovalne službe, se zagotovi osebna varovalna oprema v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(2) Vrsto osebne varovalne opreme za varnost in zdravje pri delu, uporabnike in način dodeljevanja osebne varovalne opreme v uporabo določi predsednik vrhovnega sodišča enotno za vsa sodišča. Predsednik sodišča lahko glede na oceno tveganj za varnost in zdravje določi tudi dodatne vrste osebne varovalne opreme.«.
13. člen 
V 153. členu se v prvem odstavku besedilo »med sodnimi počitnicami« nadomesti z besedilom »v času poletnega poslovanja sodišč«.
14. člen 
Za 155. členom se dodata novo II.a poglavje in nov 155.a člen, ki se glasita:
»II.a NAČIN EVIDENTIRANJA DELA SODNIKOV V SPECIALIZIRANEM ODDELKU 
155.a člen 
(evidentiranje dela sodnika v specializiranem oddelku) 
(1) Predsednik sodišča sodniku, ki je razporejen ali dodeljen na delo v specializirani oddelek, ob dodelitvi prve zadeve iz pristojnosti tega oddelka, ob prenehanju dela na tem oddelku ter ko v času razporeditve ali dodelitve nima v reševanju takšne zadeve, izda odločbo, s katero:
– ugotovi opravilno številko zadeve in datum prejema sporočila sodnika, da je začel z reševanjem na zadevi iz pristojnosti specializiranega oddelka, oziroma datum, od katerega sodnik ni več dodeljen ali razporejen na delo v specializirani oddelek, oziroma datum, od katerega sodnik v reševanju nima več zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka, in
– določi višino plače, ki se sodniku obračunava in izplačuje v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.
(2) Za čas, v katerem v specializirani oddelek razporejeni ali dodeljeni sodnik rešuje zadeve iz pristojnosti tega oddelka, se šteje čas od dneva, ko sodnik predsedniku sodišča sporoči, da je po dodelitvi začel z reševanjem zadeve, do odprave končne odločbe v zadevi.
(3) Število zadev iz pristojnosti specializiranega oddelka, ki jih sodnik rešuje, ne vpliva na višino njegove plače.«.
15. člen 
V 159. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zadeva se ob ponovni predložitvi pritožbenemu sodišču praviloma dodeli sodniku poročevalcu, ki mu je bila zadeva dodeljena ob prvi predložitvi.«.
16. člen 
V 161. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če sodišče v skladu s procesnimi predpisi odloči, da se postopek zoper eno osebo ali udeleženca izloči in konča posebej, se izločena zadeva dodeli istemu sodniku, razen če predsednik sodišča na obrazložen predlog sodnika o obstoju upravičenih pravnih ali dejanskih razlogov za dodelitev izločene zadeve drugemu sodniku odloči drugače.«.
17. člen 
V 164. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(dodeljevanje zadev v času poletnega poslovanja sodišč)«.
V prvem odstavku se besedilo »sodnih počitnic« nadomesti z besedilom »poletnega poslovanja sodišč«.
18. člen 
V 171. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na območjih, kjer sodišča poslujejo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, se izda uradna izkaznica z besedilom v slovenskem in italijanskem ali madžarskem jeziku.«.
19. člen 
V 180. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na območjih, kjer sodišča poslujejo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, se izda uradna izkaznica z besedilom v slovenskem in italijanskem ali madžarskem jeziku.«.
20. člen 
Za 212. členom se dodajo novo III.a poglavje in novi 212.a, 212.b, 212.c, 212.č in 212.d člen, ki se glasijo:
»III.a poglavje DELO SODNE PISARNE V KAZENSKIH ZADEVAH 
212.a člen 
(ureditev spisa v kazenskih zadevah) 
(1) Določbe tega reda, ki veljajo za delo sodne pisarne, veljajo tudi v kazenskih zadevah, razen če to poglavje reda določa drugače.
(2) Fizični spis je urejen tako, da je razdeljen na glavni del spisa, priloge A, B in C ter dele spisa D, E, F in G, kamor se zlagajo listine in druga pisanja.
212.b člen 
(popis spisa v kazenskih zadevah) 
Popis spisa v kazenskih zadevah vsebuje redno številko pisanja, datum prejema, oznako dokumenta, kratko vsebino posameznega pisanja, število prilog in kje se te hranijo, če zaradi obsežnosti ali iz drugih razlogov ne morejo biti priložene spisu, listovno številko, opombe in fazo postopka (obr. SR št. 26a).
212.c člen 
(priloge v kazenskih zadevah) 
(1) Priloge se vlagajo v spis in označijo, tako da se s črko A označijo priloge, ki jih predložijo upravičeni tožilci, s črko B priloge, ki jih predložijo obdolženci, in s črko C priloge, ki jih predložijo oškodovanci ali drugi udeleženci kazenskega postopka. Vložitev prilog se označi v popisu spisa v kazenskih zadevah (obr. SR št. 26a).
(2) Vsaka priloga A, B ali C se, ne glede na to ali obsega več strani, označi le na prvi strani v desnem kotu zgoraj z rdečim pisalom tako, da se zapiše črka priloge, v katero se vlaga, nato sledi zaporedna številka od 1 dalje. V prilogi A temu sledi desna poševnica in zaporedna številka same priloge, če je to predhodno že označila policija ali državni tožilec (npr. priloga št. 4, predhodno označena z 1/4, se označi z A1/1/4).
(3) Na pisanju v glavnem delu spisa se dejstvo, da ima pisanje prilogo A, B ali C, označi tako, da se na pisanju, kateremu je bila priložena, in na popisu prilog, ki ga predloži državni tožilec, z rdečim pisalom vpiše označba priloge (npr. pet prilog k pisanju se označi z A1/1-5). Priloge A, B ali C se vsaka posebej popišejo (obr. SR št. 26b).
(4) Popis prilog, ki ga predloži državni tožilec, se v popisu prilog kazenskega spisa (obr. SR št. 26b) označi z A in zaporedno številko priloge ter redno številko pisanja v glavnem delu, s katerim je bil ta popis sodišču predložen.
212.č člen 
(listine in druga pisanja v kazenskih zadevah) 
(1) Listine, ki jih pridobi sodišče, se zlagajo v del D, nevročena sodna pisanja v del E, vse listine in odločbe v zvezi s stroški kazenskega postopka v del F, prevodi vseh pisanj in odločb iz glavnega dela spisa iz slovenskega v tuji jezik pa v del G, kar se označi na sami listini in v rubriki Opombe v popisu spisa.
(2) Listine oziroma pisanja, ki se zlagajo v dele D, E, F, G, se najprej popišejo z rednimi in listovnimi številkami, pri čemer se pred redno številko zapiše z zelenim pisalom z velikimi tiskanimi črkami tista črka dela, v katerega se listina oziroma pisanje zloži, nato se fizično zložijo v ustrezen del.
212.d člen 
(ovitek prilog in delov spisa v kazenskih zadevah) 
(1) Priloge A, B, C in deli spisa D, E, F, G se hranijo za glavnim delom spisa v posamičnih ločenih ovitkih z označbo »Priloga A«, »Priloga B«, »Priloga C«, »Del D«, »Del E«, »Del F« in »Del G«. V obsežnejših spisih se posamična priloga ali del lahko hrani v več ločenih ovitkih, ki se na prvi strani za črko označijo z zaporednimi rimskimi številkami (npr. Priloga A I, Del F I, Del F II).
(2) Če je število prilog, listin ali drugih pisanj tolikšno ali so tako obsežni, da jih ni mogoče hraniti v ovitkih skupaj z glavnim spisom, se lahko hranijo v posebnem ovitku izven spisa. Na ovitku glavnega spisa in na ovitku prilog A, B, C in delov D, E, F, G se zapiše, kje so priloge oziroma ti deli spisa (obr. SR 26a in obr. SR št. 26b).«.
21. člen 
(1) V prilogi »Priloga: Obrazci« se:
– Priloga 13 nadomesti z novo Prilogo 13, ki je kot Priloga 1 sestavni del teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda;
– v Prilogi 20 v navodilu k Obrazcu SR št. 20 v drugem odstavku drugi stavek črta;
– Priloga 22 nadomesti z novo Prilogo 22, ki je kot Priloga 2 sestavni del teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda;
– Priloga 25 nadomesti z novo Prilogo 25, ki je kot Priloga 3 sestavni del teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda.
(2) Za Prilogo 26 se dodata novi Priloga 26a (Obrazec SR št. 26a – Popis spisa v kazenskih zadevah) in Priloga 26b (Obrazec SR št. 26b – Popis prilog kazenskega spisa), ki sta kot Priloga 4 sestavni del teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(sprejem akta) 
Predsednik Vrhovnega sodišča sprejme akt iz spremenjenega drugega odstavka 144. člena reda v šestih mesecih od uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda.
23. člen 
(uskladitev uradnih izkaznic) 
(1) Sodnikom in sodnemu osebju, ki samostojno opravljajo uradna dejanja za potrebe sodišča na območjih, kjer sodišča poslujejo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, ministrstvo izda uradne izkaznice iz novega petega odstavka 171. člena in novega petega odstavka 180. člena reda v šestih mesecev od uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda. Ministrstvo izda uradno izkaznico pod novo registrsko številko, staro uradno izkaznico pa arhivira.
(2) Uradne izkaznice, izdane do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda, se štejejo za uradne izkaznice, izdane v skladu s spremenjenima 171. in 180. členom reda.
24. člen 
(začetek uporabe) 
Novo III.a poglavje z novimi 212.a, 212.b, 212.c, 212.č in 212.d členi ter Priloga 26a in Priloga 26b se začnejo uporabljati tri mesece od uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Sodnega reda.
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Te Spremembe in dopolnitve Sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 007-422/2021
Ljubljana, dne 23. julija 2021
EVA 2021-2030-0038
Marjan Dikaučič 
minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti