Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2684. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sežana, stran 7919.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 in 34/19) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 29. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki so: preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi, ki jih določa veljavna državna zakonodaja.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
2. člen
(določitev površine parcele objekta in površine obstoječim stavbam, gradbeno-inženirskim objektom oziroma drugim gradbenim posegom) 
(1) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni izboljšanje opremljenosti,
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja površine (Fp), ki znaša ena in pol (1,5).
(2) Če zavezanec izkaže, da je površina zemljišč v njegovi lasti, ki tvorijo parcelo objekta, manjša od površine, pridobljene na podlagi določb prvega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.
(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe se določi kot njena neto tlorisna površina, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina stavbe manjša od površine, pridobljene na podlagi tretjega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.
3. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
4. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:
CC-SI klasifikacija
Fn
1121 Dvostanovanjske stavbe
0,8
1122 Tri in večstanovanjske stavbe
1,3
121 Gostinske stavbe
1,3
122 Poslovne in upravne stavbe
1,3
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,3
Vse preostale vrste stavb
0,7
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženirske objekte znaša 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene posege znaša 0,5.
5. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 43 %,
– vodovodno omrežje 55 %,
– kanalizacijsko omrežje 58 %,
– javne površine 10 %.
6. člen 
(povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme) 
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta, znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Cpo
[EUR/m2]
Cto
[EUR/m2]
cestno omrežje
17,50
48,00
vodovodno omrežje
6,50
17,00
kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
javne površine
0,70
2,00
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
7. člen
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = ((AGP • Cpo(i) • Dpo) + (ASTAVBA • Cto(i) • Dto • Fn)) • psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = AGIO • Cto(i) • Dto • Fn • psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
(3) Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– AGIO: površina gradbeno-inženirskega objekta,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme ( %),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 2. člena tega odloka.
(5) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
8. člen 
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ob priključevanju prek nove komunalne opreme) 
Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo oziroma mu je omogočena njena uporaba, povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
10. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za plačilo odločbe je 30 dni po njeni dokončnosti.
(3) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec priključi – vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje oziroma mu je omogočena njena uporaba – cestno omrežje in javne površine.
(4) Komunalni prispevek za nestanovanjske stavbe, ki presega 15.000 EUR, se lahko plača v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok plača pred izdajo gradbenega dovoljenja, drugi obrok (v nadaljnjem besedilu: dolg) pa pred izdajo uporabnega dovoljenja, vendar najkasneje eno leto po sklenitvi sporazuma o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka občini predloži vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka, v kateri navede razloge za tak način plačila in predlaga način zavarovanja dolga.
(6) Občina lahko odloži plačilo dolga pod pogojem, da zavezanec plačilo ustrezno zavaruje na enega od naslednjih načinov: zavarovanje pri zavarovalnici ali bančna garancija, izdana v korist občine. Stroški izvedbe zavarovanja v vseh primerih bremenijo zavezanca.
11. člen 
(stroški priključevanja) 
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
V. PRETEKLA VLAGANJA IN OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v komunalno opremo za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka, predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o površini, namembnosti in priključenosti na komunalno opremo odstranjenega objekta. O upoštevanju predloženih dokazil odloči organ Občine Sežana, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
13. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo CC-SI: 1263 ter stavb za zdravstveno oskrbo CC-SI: 1264, katerih investitor je Občina Sežana.
VI. KONČNI DOLOČBI 
14. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/16) ter Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje – Dane (Uradni list RS, št. 47/08).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2021-3
Sežana, dne 29. julija 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti