Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2677. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki, stran 7884.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. izredni seji dne 26. 7. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1)Ta pravilnik določa podrobnejša pravila ravnanja vrtca, občinski organov in uprave v postopkih organiziranja predšolske vzgoje, določanja cen programov v vrtcu in plačevanja stroškov predšolske vzgoje ter vključevanja otrok v vrtec v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.
(2) Izraz vrtec se uporablja v smislu organizacijske enote vrtca pri osnovni šoli.
II. PREDLOG ORGANIZACIJE PREDŠOLSKE VZGOJE IN CEN PROGRAMOV V VRTCIH 
Predlog organizacije predšolske vzgoje 
2. člen 
(1) Vrtec vsako leto pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto, ki ga posreduje občinski upravi najkasneje do 15. 5. tekočega šolskega leta, skupaj s predlogom sistematizacije delovnih mest v vrtcu za novo šolsko leto.
(2) Vrtec oblikuje oddelke v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje maksimalno racionalno in gospodarno organizacijo.
(3) Vrtec z občinsko upravo predloge o organizaciji predšolske vzgoje v vrtcu za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 25. 5. Tako usklajene predloge organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto obravnava Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, ki sprejme sklep o izdaji soglasja k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu.
(4) Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki pooblašča župana Občine Kostanjevica na Krki, da v primerih manjših odstopanj, v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o izdaji soglasja k sistematizaciji delovnih mest v vrtcu za določeno šolsko leto, odloči o uporabi fleksibilnega normativa glede števila otrok v oddelkih in poda soglasje k manjšim spremembam sistematizacije, delovnih mest v vrtcu, kot posledica naknadnega vpisa otrok v vrtec, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in oblikovanje novih oddelkov.
3. člen 
(1) Vrtec pri oblikovanju oddelkov uporablja fleksibilen normativ v skladu z veljavnimi predpisi tako, da se število otrok poveča za največ dva otroka v oddelku, v naslednjih primerih:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost,
– zaradi zagotovitve čim večje vključenosti otrok v vrtec,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
(2) Vrtec lahko oblikuje polovični oddelek, kadar je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega predpisanega števila otrok za oblikovanje celega oddelka, če so izčrpane vse možnosti oblikovanja oddelkov, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena. Pri oblikovanju polovičnega oddelka vrtec upošteva fleksibilen tako, da se število otrok poveča za največ enega otroka v polovičnem oddelku v primerih iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
Pri organiziranju in vpisih otrok v vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, vrtec in občina medsebojno sodelujeta in si posredujeta podatke o morebitnih prostih mestih v vrtcu in morebitnih interesentih za vpis otrok v vrtec. To velja še posebej v primerih, ko je starš oddal vlogo za vpis v več vrtcev.
Predlog cen programov 
5. člen 
(1) Občinska uprava vsako leto, najkasneje do 10. 5. posreduje vrtcu potrebna izhodišča za izračun cen programov, pri čemer upošteva veljavne predpise in navodila za planiranje javne porabe.
(2) Na podlagi usklajenega predloga organizacije predšolske vzgoje za novo šolsko leto med občinsko upravo in vrtcem ter na podlagi izhodišč za izračun cen programov ter v skladu z metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, vrtec pripravi predlog cen programov in ga posreduje občinski upravi najkasneje do 25. 5.
(3) Predlog cen vsebuje izračun cen z navedbo in višino vseh elementov za oblikovanje cen programov, podatke za izračun cen in pisno obrazložitev.
(4) Vrtec z občinsko upravo predloge cen programov v vrtcu za novo šolsko leto uskladijo najkasneje do 10. 6. tekočega šolskega leta. Usklajene predloge cen programov v vrtcu za novo šolsko leto obravnava Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki, o čemer sprejme ustrezen sklep.
III. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC 
6. člen 
(1) Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
(2) Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, vsako leto v mesecu aprilu objavi razpis za vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto. V ta namen vrtec vsako leto, najkasneje do 20. 3., občinski upravi posreduje podatke o razpisu za vpis otrok v vrtec, hkrati z vsebino razpisa pa občini posreduje tudi obrazec za vpis. Občina poskrbi za objavo navedenega razpisa v glasilu Občine Kostanjevica na Krki ali Posavskem obzorniku in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, na katerih se objavi tudi obrazec za vpis otroka v vrtec. V ta namen vrtec občinski upravi posreduje tudi obrazec za vpis otroka v vrtec istočasno z vsebino razpisa.
(3) Vrtec na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec sprejema prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto, in sicer praviloma do 4. 5. tekočega leta. Na osnovi tako pridobljenih prijav za vpis in v skladu z 2. členom tega pravilnika vrtec pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje za naslednje šolsko leto.
(4) Vrtec sprejema prijave za vpis tudi po izteku prijavnega roka za vpis oziroma vse leto, vpis pa se vrši glede na prosta mesta v vrtcu in upoštevaje kriterije in postopek za vpis, če prostih mest ni dovolj.
(5) Vrtec sprotno obvešča občinsko upravo o otrocih, ki jih glede na organizacijo predšolske vzgoje v vrtcu ni bilo mogoče vpisati, in o možnostih spremembe organizacije.
(6) V primeru, da starši otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek kjer so še in če so še razpoložljiva mesta.
(7) V primeru, ko starši otroka, ki je vključen v vrtec in vrtec obiskuje, otroka ne izpišejo iz vrtca, otroka pa ni v vrtcu več kot 1 mesec, pri čemer starši vzroka otrokove odsotnosti v tem času ne sporočijo in jih s strani vrtca tudi ni mogoče kontaktirati (jih ni mogoče dobiti pisno, telefonsko, preko elektronske pošte …), se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca.
IV. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI TER DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
7. člen 
(1) Vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
(2) Za utrditev obveznosti med vrtcem in starši, starši plačajo akontacijo plačila vrtca v višini 50,00 EUR.
(3) V pozivu iz prvega odstavka tega člena, vrtec izredno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem in če v tem času ne plačajo akontacijo plačila vrtca, kar izkazujejo s potrdilom o plačilu akontacije, ki ga predložijo vrtcu.
(4) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši in plačano akontacijo se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
(5) Akontacijo vrtec poračuna pri plačilu cene programa po prvem mesecu obiskovanja vrtca. V primeru, da so starši plačila vrtca oproščeni, vrtec plačano akontacijo vrne na tekoči račun plačnika akontacije.
(6) V kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, razen v izjemnih primerih, plačano akontacijo izgubijo, otrok pa se šteje za izpisanega iz vrtca.
(7) Kot izjemni primer iz prejšnjega odstavka, kar starši izkazujejo z ustreznimi dokazili, štejejo: bolezen otroka, podaljšanje starševskega dopusta, selitev družine, izguba zaposlitve staršev. Dokazila starši predložijo v 7 dneh od nastanka vzroka izjemnega primera.
V. DOLOČANJE IN OBRAČUNAVANJE PLAČIL STARŠEV 
8. člen 
(1) Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. O plačilu staršev za vrtec odloča pristojni center za socialno delo.
(2) Na podlagi odločbe o določitvi plačila vrtec staršem izstavi račun, katerega so starši dolžni poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. Vrtec lahko po poteku plačilnega roka staršem izstavi opomin za plačilo računa, s tem, da lahko zaračuna stroške opomina, ki jih določi svet zavoda.
(3) Praviloma pričnejo otroci prvič obiskovati vrtec prvi delovni dan meseca. Kadar otrok, ki je prvič vključen v vrtec, ne prične obiskovati vrtca s prvim delovnim dnem meseca, se osnova za plačilo staršev sorazmerno zniža glede na mesečno ceno programa.
(4) Za otroka, ki je vključen v vrtec in vrtec obiskuje velja, da so starši dolžni izpis otroka iz vrtca pisno napovedati vrtcu najmanj dva tedna pred predvidenim izpisom, sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila.
(5) V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan otrokove odsotnosti v vrtcu, če je le-ta javljena najkasneje do 8. ure.
Posebni primeri obračunavanja plačil za otroke, za katere je Občina Kostanjevica na Krki po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so vključeni v javni vrtec na območju Občine Kostanjevica na Krki 
9. člen 
(1) Osnova za plačilo staršev in pristojnega ministrstva je veljavna cena programa, v katerega je otrok vključen v javnem vrtcu Občine Kostanjevica na Krki. Občina Kostanjevica na Krki krije razliko med plačilom staršev in ceno veljavnega programa vrtca, v katerega je otrok vključen.
(2) Občina Kostanjevica na Krki krije razliko med določenim plačilom staršev in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen, neposredno vrtcu.
10. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma tri tedne, se za dneve odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni plačilo staršev obračuna od polovice dnevne cene, znižane za znesek neporabljenih živil, vendar le takrat, kadar starši vrtcu predložijo zdravniško potrdilo. V tem primeru se prvi dan odsotnosti otroka računa od prvega delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, katero starši vrtcu javijo najkasneje do 8. ure in se zaključi zadnji dan delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni.
11. člen 
(1) Starši lahko uveljavijo rezervacijo za otroka, ki je že vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 30. 9., če želijo za svojega otroka zagotoviti mesto v skupini vrtca, v katero je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 25. 5. Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
(2) Če starši otroka, ki je že vključen v vrtec, izpišejo iz vrtca v obdobju od 1. 6. do 30. 9., vendar največ za dva meseca in ga ponovno vpišejo v vrtec, pri čemer mu je mesto v vrtcu zagotovljeno, plačajo stroške izpisa v višini 25 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Obračunavanje plačil za otroke, za katere so druge občine po veljavni zakonodaji dolžne kriti del cene programa in so vključeni v javni vrtec na območju Občine Kostanjevica na Krki 
12. člen 
Vrtec, v katerega so vključeni otroci, za katere so po veljavni zakonodaji dolžne kriti del cene programa druge občine, si mora za izvajanje in upoštevanje 9., 10. in 11. člena teh pravil pridobiti pisno soglasje občine zavezanke, za plačilo dela cene programa. V nasprotnem primeru ugodnosti iz teh členov za te starše ne veljajo.
Obračunavanje plačil za otroke, za katere je Občina Kostanjevica na Krki po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so vključeni v vrtce na območju drugih občin 
13. člen 
(1) Občina Kostanjevica na Krki krije razliko v ceni vrtca za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in so vključeni v vrtce na območju drugih občin, in sicer na podlagi veljavnih cen.
(2) Kolikor občina ustanoviteljica vrtca sprejme sklep ali drug splošni akt, na podlagi katerega se staršem otrok, vključenih v ta vrtec, priznava nižja osnova za njihovo plačilo v primerjavi z veljavno ceno programa vrtca, Občina Kostanjevica na Krki soglaša s posameznimi olajšavami v smislu in do obsega, kot izhaja iz 9., 10. in 11. člena tega pravilnika.
VI. KRITJE STROŠKOV, KI NE SODIJO MED ELEMENTE CENE PROGRAMOV 
14. člen 
(1) Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne hrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti občinsko upravo Občine Kostanjevica na Krki, v kolikor je zavezanka za plačilo teh stroškov Občina Kostanjevica na Krki, ki jih je tudi dolžna kriti.
(2) Občina Kostanjevica na Krki krije dodatne stroške na podlagi mesečnega zahtevka vrtca.
VII. FINANCIRANJE VRTCEV IN FINANČNI NADZOR 
15. člen 
(1) Financiranje vrtca se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi, s tem pravilnikom in pogodbo o izvajanju financiranja dejavnosti predšolske vzgoje, ki jo Občina Kostanjevica na Krki vsako leto sklene z vrtcem, katerega ustanoviteljica je.
(2) Vrtec mesečno poroča občini o dejanskih mesečnih stroških glede na elemente za oblikovanje cen programov v vrtcu. Na osnovi pridobljenih podatkov občina opravi pregled dejanskih mesečnih stroškov za obdobje oblikovanja cen (praviloma september–avgust) ter dejanskih mesečnih prihodkov vrtca. Presežke ali utemeljene primanjkljaje prihodkov vrtca ugotovljene v okviru ekonomske cene, občina in vrtec poračunajo v tekočem letu.
16. člen 
Za nadzor nad finančnim poslovanjem, smotrno in namensko porabo sredstev je pristojen župan in od njega pooblaščene osebe ter nadzorni odbor občine.
VIII. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 8/10 in 31/13).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2021
Kostanjevica na Krki, 26. julija 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti