Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2686. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP SG-93 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7925.

  
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 1. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP SG-93 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP SG-93 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPPN) ter potrdijo Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) SG-93 SS (BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., Navrški vrh 30, 2390 Ravne na Koroškem, maj 2021).
(2) Izhodišča za OPPN so pripravljena v skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2). Pri oblikovanju izhodišč je bilo zagotovljeno sodelovanje zainteresirane javnosti.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Ureditveno območje načrtovane prostorske ureditve je veliko ca. 0,97 ha in obsega parcele št.: 279/1, 279/8, 279/32, 279/34-del, 279/35, 279/38, 279/49, 288-del, 290-del, 293/1-del, 293/2-del, vse k.o. 849 Stari trg, ki spadajo v enoto urejanja prostora z oznako SG-93.
(2) Ureditveno območje se lahko v postopku izdelave OPPN spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
(3) Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po celoviti ureditvi območja. Skladno s 117. členom ZUreP-2 se v OPPN določijo prostorski izvedbeni pogoji za umestitev objektov, prostorskih ureditev in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe stanovanjske soseske.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Mestne občine Slovenj Gradec, strateških dokumentov, analize prostora, smernic nosilcev urejanja prostora ter ob upoštevanju programskih izhodišč in pobude na predmetnem območju. Upoštevati je treba vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
(2) Za OPPN se v skladu z zakonodajo pripravi prikaz stanja prostora. Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se skladno s 65. členom ZUreP-2 izdela elaborat ekonomike. V primeru, da bo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), se v fazi osnutka OPPN pripravi okoljsko poročilo.
(3) V kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. člen 
(postopek priprave in sprejetja OPPN) 
Priprava in sprejem OPPN bosta potekala po rednem postopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
(1) Okvirni roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so:
Faza
Rok izvedbe aktivnosti
Priprava in uskladitev izhodišč, pobude in sklepa o pričetku postopka OPPN
Julij 2021
Pridobitev konkretnih smernic (opcijsko) in mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov ter odločitve MOP ali je potrebno izvesti CPVO postopek
Pridobivanje konkretnih smernic posameznih nosilcev urejanja prostora in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov – 30 dni 
Pridobitev odločbe o CPVO – 21 dni
Izdelava strokovnih podlag in priprava osnutka OPPN
30 dni po pridobitvi CPVO odločbe in vseh potrebnih strokovnih podlag (v primeru CPVO tudi okoljskega poročila)
Pridobitev mnenj NUP na osnutek OPPN
Pridobivanje mnenj in uskladitev s pristojnimi nosilci urejanja prostora – 45 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
15 dni po pridobitvi in uskladitvi mnenj z NUP
Prvo branje na OS in javna obravnava dopolnjenega osnutka
30 dni javna razgrnitev z javno razpravo
Sprejetje stališč do pripomb
15 dni po končani javni razgrnitvi 
Priprava predloga
15 dni po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
Pridobitev in uskladitev mnenj na predlog 
Pridobivanje mnenj in uskladitev s pristojnimi nosilci urejanja prostora – 45 dni
Priprava usklajenega predloga
15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora 
Sprejem na OS in objava v uradnem glasilu 
Glede na razpisane seje občinskega sveta
(2) Navedeni roki za priprave posameznih faz se v primeru obveznosti izdelave CPVO ter zaradi drugih nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora, ki izdajajo mnenja za pripravo OPPN:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor za območje Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Gregorčičeva ul. 19, 2000 Maribor
– Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana in Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
– Mestna občina Slovenja Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave OPPN ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.
(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se v postopek vključi:
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec;
– Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 25, 1000 Ljubljana.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2.
(2) Sodelovanje zainteresirane javnosti je zagotovljeno že v fazi oblikovanja Izhodišč za pripravo OPPN, pred sprejetjem sklepa o pripravi OPPN, in sicer z javno objavo Izhodišč in možnostjo podajanja pripomb na osnutek objavljenega gradiva.
(3) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
(4) Javnost se z načrtovanimi rešitvami seznani v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene, stališča do pripomb bodo javno objavljena na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN, vseh potrebnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), zagotovijo investitorji oziroma pobudniki za izdelavo OPPN.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0013/2020
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti