Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

Št. 1-DIR/2021-284 Ob-2628/21, Stran 1691
Na podlagi določil 32.–36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02, 34/02, 12/05, 4/18, 65/19) in 39., 40. in 41. člena Statuta ZD, Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor zdravstvenega doma (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
2. da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
3. da je državljan Republike Slovenije,
4. da obvlada slovenski jezik,
5. da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
6. da predloži potrdilo o nekaznovanosti.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, ki poleg formalne izobrazbe vsebuje tudi druga znanja in veščine, ki jih ima kandidat pridobljene.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija,
2. opis delovnih izkušenj – življenjepis kandidata in navedba delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, in ki izkazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela direktorja ZD,
3. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa,
5. program dela in razvoja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah za obdobje mandata in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Prijava kandidata je popolna, če je v slovenskem jeziku in vsebuje zgoraj navedene priloge.
Obravnavale se bodo samo popolne prijave kandidatov.
Direktorja ZD imenuje Svet ZD. K imenovanju direktorja ZD podajo soglasje občinski sveti občin ustanoviteljic zavoda. Mandatna doba direktorja ZD traja 4 leta.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 21. 8. 2021 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 21. 8. 2021 na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti