Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2685. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za enoti urejanja prostora SŽ-15 in SŽ-27 (del) območje OLN Poslovna cona Sežana jugozahod, stran 7921.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19, v nadaljevanju: Uredba) ter 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 29. 7. 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za enoti urejanja prostora SŽ-15 in SŽ-27 (del) območje OLN Poslovna cona Sežana jugozahod 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se skladno s spremembami in dopolnitvami občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Sežana jugozahod (v nadaljevanju: OLN) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za enoti urejanja prostora SŽ-15 in SŽ-27 (del) območje OLN Poslovna cona Sežana jugozahod (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba IUE d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana, št. projekta: 06/1-2021, maj 2021.
2. člen 
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme (obračunsko območje 1. sklop (UE 1, UE 2, UE 3), obračunsko območje 2. sklop (UE 4, UE 5, UE 6), zbirni prikaz predvidene komunalne opreme, predvidena komunalna oprema 1. sklop, predvidena komunalna oprema 2. sklop),
– investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (v nadaljevanju: komunalna oprema). To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek.
V programu opremljanja so izračunani tudi stroški izgradnje druge gospodarske javne infrastrukture: električnega in telekomunikacijskega omrežja, ki ni komunalna oprema in je namenjena za zagotavljanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME 
4. člen 
(1) Obstoječa in predvidena komunalna oprema sta prikazani v grafičnih prilogah OLN.
(2) Območje OLN se priključuje na naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena: vodovodno, kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu in cestno omrežje z javno razsvetljavo ter drugo gospodarsko javno infrastrukturo: elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje.
(3) Komunalna oprema, ki jo bo potrebno zgraditi, je: vodovodno omrežje, fekalno kanalizacijo, cestno omrežje (ceste A, O, B, C, C, D1 in D2) z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo.
(4) Poleg komunalne opreme iz tretjega odstavka tega člena bo potrebna izgradnja druge gospodarske javne infrastrukture: električnega omrežja, trafo postaj in telekomunikacijskega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen 
(1) Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč v posamezni ureditveni enoti (UE), oziroma v posameznem obračunskem območju.
(2) Skupni stroški nove komunalne opreme zajemajo obračunske stroške in stroške izgradnje druge gospodarske javne infrastrukture: električnega omrežja in trafo postaj ter telekomunikacijskega omrežja.
(3) Višina obračunskih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih razvidna v poglavju 4 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
(1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme v območju OLN je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.
(2) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
(3) Višina obračunskih stroškov komunalne opreme se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo stroški, ki niso določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.
7. člen 
(1) Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunsko območje
2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
3. Parcele in bruto tlorisne površine objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo na enoto mere
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka, ki so:
a) Razmerje med deležem gradbene parcele (DpN) in deležem površine objekta (DtN)
b) Olajšave zavezancem.
1. Obračunsko območje
8. člen 
(1) Obračunska območja za novo komunalno opremo so določena v Programu opremljanja in grafičnih prilogah k Programu opremljanja.
(2) Območje OLN je razdeljeno na dve obračunski območji, z oznakama 1. Sklop in 2. Sklop.
1. Sklop zajema naslednje ureditvene enote (UE): UE 1, UE 2 in UE 3
2. Sklop zajema naslednje ureditvene enote (UE): UE 4, UE 5 in UE 6
2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
9. člen 
(1) Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajemajo izgradnjo:
a) cestnega omrežja (ceste A, O, B, C, C, D1 in D2), meteorne kanalizacije in javne razsvetljave,
b) fekalne kanalizacije,
c) vodovodnega in hidrantnega omrežja.
(2) Komunalna oprema se lahko v okviru 1. Sklopa gradi v treh fazah, medtem ko je gradnja nove komunalne opreme v 2. Sklopu načrtovana v eni fazi, to je v 4. fazi.
(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo, izračunani po sklopih, so naslednji:
NOVA KOMUNALNA OPREMA (NKO) 
Obračunski stroški (OS)
1.SKLOP 
(UE1, UE2, UE3) 
(v EUR)
2.SKLOP 
(UE4, UE5, UE6) 
(v EUR)
SKUPAJ (v EUR)
1. CESTE, ODVODNJAVANJE, JAVNA RAZSVETLJAVA
1.458.346,96
1.566.067,42
3.024.414,38
2. FEKALNA KANALIZACIJA
236.785,51
94.075,08
330.860,59
3. VODOVODNO OMREŽJE
371.403,45
194.139,06
565.542,51
4. JAVNE POVRŠINE
SKUPAJ 
Obračunski stroški (OS)
2.066.535,92
1.854.281,56
3.920.817,48
(4) Višina obračunskih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme razvidna v poglavju 4 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
(5) Pri skupnih oziroma obračunskih stroških je vključen 22 % DDV pri vseh vrstah stroškov, razen pri vodovodu in fekalni kanalizaciji, ker se navedena infrastruktura trži in ima občina oziroma upravljalec pravico do odbitnega vstopnega DDV.
10. člen 
Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, 3.920.817,48 EUR, od tega:
– 1. Sklop 2.066.535,92 EUR
– 2. Sklop 1.854.281,56 EUR.
3. Parcele in bruto tlorisne površine objektov
11. člen 
Parcele in bruto tlorisne površine objektov v območju OLN so določene v OLN in so podane v poglavju 2.5 Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.
4. Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo na enoto mere
12. člen 
(1) Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter gradbene parcele stavbe z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (CpN) in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta (CtN).
(2) Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena za novo komunalno opremo, je po vrstah komunalne opreme, v 1. Sklopu (Tabela 1) in 2. Sklopu (Tabela 2), naslednji:
Tabela 1: Izračun obračunskih stroškov (OS) za novo komunalno opremo v območju OLN – 1. Sklop in preračun na enoto mere: CpN:stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe(AGP:površina gradbene parcele stavbe) in CtN: stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta(ASTAVBA:bruto tlorisna površina stavbe)
NOVA KOMUNALNA OPREMA (NKO)_OS
1. SKLOP: UE1, UE2, UE3
Stroški NKO 
(v EUR)
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
1. CESTE, ODVODNJAVANJE, JAVNA RAZSVETLJAVA
1.458.346,96
5,81
7,50
2. FEKALNA KANALIZACIJA
236.785,51
0,94
1,22
3. VODOVODNO OMREŽJE
371.403,45
1,48
1,91
4. JAVNE POVRŠINE 
SKUPAJ
2.066.535,92
8,23
10,63
Tabela 2: Izračun obračunskih stroškov (OS) za novo komunalno opremo v območju OLN – 2. Sklop in preračun na enoto mere: CpN:stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe(AGP:površina gradbene parcele stavbe) in CtN: stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta(ASTAVBA:bruto tlorisna površina stavbe)
NOVA KOMUNALNA OPREMA (NKO)_OS
2. SKLOP: UE4, UE5, UE6
Stroški NKO 
(v EUR)
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
1. CESTE, ODVODNJAVANJE, JAVNA RAZSVETLJAVA
1.566.067,42
34,00
50,68
2. FEKALNA KANALIZACIJA
94.075,08
2,04
3,04
3. VODOVODNO OMREŽJE
194.139,06
4,21
6,28
4. JAVNE POVRŠINE 
SKUPAJ
1.854.281,56
40,25
60,00
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
13. člen
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
a) Razmerje med deležem gradbene parcele (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka je: DpN = 30 % in DtN = 70 %
b) Olajšav zavezancem ni.
14. člen 
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 11., 12. in 13. člena tega odloka.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino parcele in bruto tlorisno površino stavbe upoštevajo podatki iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) V primeru rekonstrukcij, spremembi namembnosti, nadzidavi obstoječih objektov, se pri izračunu komunalnega prispevka uporablja preračun na enoto parcele in na enoto bruto tlorisne površine iz 12. člena odloka.
(4) Za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se uporabi naslednjo formulo:
KPnova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(5) Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo izdela Občina Sežana na podlagi 7. in 8. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sežana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se na podlagi dokazil o plačilih upoštevajo že izvršena plačila Občini Sežana znotraj obračunskega območja skladno z veljavno zakonodajo.
16. člen 
(1) Občina lahko, na podlagi sprejetega odloka o programu opremljanja oziroma programa opremljanja, sklene z investitorjem gradnje objektov, pogodbo o opremljanju.
(2) S pogodbo o opremljanju se investitor in občina dogovorita, da bo investitor zgradil novo komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Investitor bo zgradil komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
(3) V pogodbi o opremljanju se zagotovi nadzor Občine Sežana pri izgradnji nove komunalne opreme, predvidene s tem odlokom.
(4) Stroške izgradnje nove komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan brezplačno predati v last Občini Sežana novo komunalno opremo, ki je zgrajena skladno z veljavnimi akti, ki to komunalno opremo določajo (OLN in Program opremljanja), je zanjo sklenjena pogodba o opremljanju, so predložene ustrezne bančne garancije in je zanjo izdano uporabno dovoljenje. V primerih, kjer je gradnja nove komunalne opreme urejena s pravico uporabe in vzdrževanja v korist občine oziroma javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s posamezno komunalno infrastrukturo v Občini Sežana in če je komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni javno dobro ali ni v lasti občine, mora investitor z novo komunalno opremo brezplačno prenesti v last Občini Sežana tudi zemljišča, na katerih je ta zgrajena.
17. člen 
(1) Občina po začetku veljavnosti programa opremljanja, pred izdajo prve odmerne odločbe na posameznem obračunskem območju, preveri skupne stroške posamezne vrste nove komunalne opreme, obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere. Če se ti stroški spremenijo za več kot 20 odstotkov, se program opremljanja spremeni ali dopolni tako, da se ponovno določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) Če občina po začetku veljavnosti programa opremljanja ugotovi, da opremljanja ni mogoče zagotoviti v rokih, določenih v programu opremljanja, se program opremljanja spremeni ali dopolni tako, da se določijo novi roki za izvedbo opremljanja.
18. člen 
(1) V skladu s 35. členom Odloka o SD OLN je možna etapna gradnja objektov.
(2) Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov ter da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.
(3) Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem zaporedju.
(4) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.
(5) Roki za izvedbo nove komunalne opreme so za:
1. Sklop: 30. 6. 2023
2. Sklop: 1. 6. 2026.
19. člen 
Program opremljanja je na vpogled pri pristojnem organu Občine Sežana.
20. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po začetku veljavnosti Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Sežana.
Št. 032-8/2021-4
Sežana, dne 29. julija 2021
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti