Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2021 z dne 6. 8. 2021

Kazalo

2682. Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica, stran 7916.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Z Odlokom o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: Odlok) se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, merila za vrednotenje programov s področja turizma in postopek dodeljevanja sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica.
2. člen 
(namen) 
Namen Odloka je spodbujati razvoj programov s področja turizma in turistične ponudbe, namenjene obiskovalcem, urejanje in olepševanje krajev, spodbujanje društvene dejavnosti, ohranjanje kulturne in naravne dediščine v turistične namene, organiziranje turističnih prireditev, pohodov in drugih dogodkov, skrb za promocijo in pospeševanje turizma.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA 
3. člen
(predmet dodeljevanja sredstev) 
(1) Predmet Odloka je sofinanciranje programov s področja turizma, ki so v javnem interesu in se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica, v kolikor ni s tem odlokom izrecno navedeno širše turistično območje. To so predvsem:
– organizacija turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine v turistične namene,
– programi razvoja in urejanja izgleda kraja (npr. urejanje razgledišč, vstopnih točk, počivališč – klopi, mize, koši, ocvetličenje ipd.),
– programi razvoja in vzdrževanja turistične infrastrukture (npr. sprehajalne, tematske, kolesarske in turistične poti, turistična signalizacija),
– trženje in promocija celovite turistične ponudbe na ravni turistične destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina, v nadaljevanju: turistična destinacija (npr. izdajanje promocijskega materiala, spletno trženje, obiski sejmov, predstavitve in nastopi na sejmih ipd.),
– programi, ki razvijajo turistične proizvode in turistične spominke,
– programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in izobraževanje članov turističnih društev,
– drugi ukrepi v okviru razpisa, ki so v skladu s predpisi s tega področja.
(2) Predmet sofinanciranja niso:
– stroški vlaganj v nakup, oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju in jih uporablja za svoje redno delovanje,
– programi, ki se ne izvajajo na območju občine, razen v primeru programov, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina,
– programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Mestne občine Nova Gorica.
(3) Predmet sofinanciranja so tudi aktivnosti, povezane z delovanjem turističnih društev. Upravičeni stroški za delovanje društev, kot so npr. stroški računovodstva, dela članov, obratovalni stroški, vse vrste članarin, bančni stroški, stroški hrane in pijače za pogostitve se upoštevajo v višini, ki je določena v 5. točki prvega odstavka 9. člena tega odloka, pod pogojem, da se prijavitelju dodeli najmanj 25 točk po ostalih merilih iz 1. do 4. točke prvega odstavka 9. člena.
(4) Davek na dodano vrednost je upravičen strošek.
III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA 
4. člen
(splošno) 
(1) Sredstva za sofinanciranje programov turističnih društev s sedežem v Mestni občini Nova Gorica se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se ga izvede v skladu z določbami tega odloka.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
5. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– ime in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino sredstev, ki so na razpolago,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo upravičenih stroškov,
– obdobje izvajanja turističnih programov,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k vlogi za dodelitev sredstev,
– merila za vrednotenje in izbor programov,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije v zvezi z javnim razpisom,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– način in kraj dostave vlog ter datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen 
(upravičenci in pogoji za sofinanciranje) 
Upravičenci po tem Odloku so turistična društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in delujejo vsaj eno leto,
– da je iz uradnega naziva prijavitelja razvidno, da gre za turistično društvo,
– da imajo v svojem statutu navedeno turistično dejavnost in delujejo v skladu s tem statutom,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo skladno s predpisi,
– da so pravočasno in v celoti izpolnili pogodbene obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz predhodnih razpisov in niso dolžniki Mestne občine Nova Gorica iz kateregakoli naslova.
7. člen
(zagotavljanje sredstev) 
Skupni obseg sredstev namenjenih sofinanciranju programov turističnih društev se zagotavlja v proračunu Mestne občine Nova Gorica.
8. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Prijavitelji podajo prijavo na razpis izključno na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so zlasti:
– opredelitev vsebin, ki so predmet javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni prijavitelj;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisu;
– navedba meril za vrednotenje vlog;
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločbo.
(3) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije.
9. člen 
(merila za vrednotenje vlog) 
(1) Predmet sofinanciranja so programi s področja turizma s spodaj navedenimi vsebinami, ki se ovrednotijo v skladu z naslednjimi merili:
1) Organizacija prireditev, sodelovanje z drugimi društvi
a) organizacija in izvedba večje prireditve, ki privabi večje število ljudi, z jasno in realno zastavljenim in izvedljivim vsebinskim in finančnim načrtom, ki pomeni dodano vrednost razvoju turizma v naši turistični destinaciji:
– število obiskovalcev: nad 250, udeležba glasbenega ansambla ali število ostalih nastopajočih: 5 ali več – do 30 točk;
– število obiskovalcev: do 250, število nastopajočih: 3 ali več – do 15 točk;
b) organizacija in izvedba manjše turistične prireditve krajevnega oziroma vaškega pomena
(npr. tematski večeri, predstavitve, dogodki z namenom obujanja tradicij, navad in običajev, kulinaričnih posebnosti in posebnosti kraja; razstave, srečelovi, sejmi, pohodi …):
– 1 dogodek – 3 točke
– 2 dogodka – 5 točk
– 3 ali več dogodkov – 8 točk
c) organizacija dogodkov, prireditev v sodelovanju z drugimi društvi, tudi izven Mestne občine Nova Gorica, ki se izvajajo z namenom promocije turistične destinacije oziroma goriškega čezmejnega prostora ali sodelovanje pri dogodkih ali prireditvah, ki jih je organizirala občina v preteklem letu;
– organizacija ali sodelovanje pri 1 dogodku – 4 točke
– organizacija ali sodelovanje pri 2 ali več dogodkih – 6 točk
2) Urejanje turistične infrastrukture in izgleda kraja
a) urejanje sprehajalnih, tematskih, kolesarskih in turističnih poti; turistična signalizacija:
– do 1 km poti – do 6 točk
– nad 1 km poti – do 7 točk
b) urejanje razgledišč, vstopnih točk, počivališč – ureditev ali obnova urbane opreme, hortikulturna ureditev, čistilne akcije v krajevni skupnosti ipd.
– izvedba čistilne akcije – do 4 točke
– ureditev ali obnova urbane opreme ali hortikulturna ureditev – do 5 točk
c) urejanje kulturno zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti: do 3 točke
3) Spodbujanje trženja in promocije celovite turistične ponudbe na ravni turistične destinacije
a) priprava promocijskega materiala (razglednice, znamke, koledarji, zgibanke, promocijski filmi, zemljevidi ...) in izvedba promocijskih aktivnosti (npr. predstavitve in nastopi na sejmih, razvoj turističnih proizvodov in spominkov …):
– promocijsko gradivo – do 4 točke,
– promocijska aktivnost – do 4 točke
b) promocija in trženje z uporabo različnih digitalnih komunikacijskih kanalov ter orodij: do 5 točk
4) Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma
a) aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in izobraževanje članov (organizacija delavnic za otroke in mladino, organizacija šolskih krožkov in drugih delavnic, predavanj, predstavitev …):
– 1 aktivnost – 2 točki
– 2 ali več aktivnosti – 4 točke
b) število in struktura članstva
– do 30 članov – 2 točki,
– nad 30 članov – 4 točke,
– najmanj 20 % članov v starosti pod 35 let – 4 točke.
5) Stroški delovanja prijavitelja: 12 točk.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka se lahko natančneje opredeli v razpisni dokumentaciji.
10. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi najmanj petčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan po predhodni pridobitvi kandidatov predlaganih s strani svetnikov, strank ter svetniških skupin. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika. Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika društev, ki so lahko upravičeni do sredstev po tem odloku. Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši in imenuje novega člana.
(2) Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.
(3) Predsednik komisije sklicuje in vodi seje. Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za področje turizma (v nadaljevanju: občinska uprava).
(4) Naloge strokovne komisije so:
– predlaga županu v potrditev javni razpis in razpisno dokumentacijo,
– strokovno pregleda vloge in jih oceni skladno z merili za vrednotenje,
– pripravi končni predlog dodelitve sredstev,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe Odloka in razpisne dokumentacije,
– na predlog občinske uprave rešuje strokovna vprašanja, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev. O strokovnih vprašanjih komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
(5) Komisija mora pri svojem delu upoštevati načelo enakega obravnavanja vseh, ki sodelujejo na javnem razpisu, ter vrednotiti prispele vloge strokovno, objektivno in nepristransko.
11. člen 
(postopek odpiranja vlog) 
(1) Občinska uprava odpira prispele vloge, preveri pravočasnost ter formalno pravilnost vlog, ki prispejo na razpis ter ugotovi, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis.
(2) Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije s sklepom zavrže občinska uprava.
(3) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, občinska uprava v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši od osmih delovnih dni in ne daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže občinska uprava s sklepom.
(4) Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je možna pritožba, ki se lahko vloži v roku petnajst dni od vročitve sklepa.
12. člen 
(strokovni pregled in ocenitev vlog) 
(1) Člani komisije opravijo strokovni pregled popolnih vlog ter jih pisno ocenijo na podlagi meril, ki so navedena v tem Odloku in javnem razpisu. Pri merilih, ki so določena v razponu, strokovna komisija oceno obrazloži.
(2) Višina sredstev, ki jo komisija predlaga za posameznega prijavitelja, se določi na podlagi vrednosti točke in doseženega števila točk posameznega prijavitelja. Vrednost točke se določi za vsak posamezni javni razpis posebej, in sicer na podlagi skupnega števila vseh doseženih točk vseh prijaviteljev in na podlagi višine razpoložljivih sredstev za predmetni razpis.
(3) Po opravljenem ocenjevanju vlog na podlagi meril za vrednotenje programov turističnih društev, strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višino sofinanciranja. Občinska uprava nato izda odločbe o dodelitvi sredstev in jih vroči posameznemu prijavitelju.
13. člen 
(pritožba) 
Zoper odločbo ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. V pritožbi je potrebno natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
14. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
(1) Občinska uprava prejemnika sredstev ob vročitvi odločbe o dodelitvi sredstev pozove k podpisu pogodbe.
(2) Če se prejemnik sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev. V primeru, da se prijavitelj v roku ne odzove na poziv in/ali pogodbe ne podpiše, občinska uprava s sklepom postopek ustavi in odpravi odločbo.
(3) Obvezne sestavine pogodbe iz prvega odstavka so vsaj:
– navedba podatkov Mestne občine Nova Gorica in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način oddaje zahtevka za izplačilo sredstev in način poročanja o realizaciji programa,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
15. člen 
(poročanje o izvedbi programa) 
(1) Po izvedbi programov s področja turizma morajo vsi prejemniki sredstev v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju pripraviti zahtevek za izplačilo sredstev in končno poročilo, ki ju oddajo najkasneje 30 dni po zaključku programa oziroma najkasneje do datuma, ki se določi z javnim razpisom ali pogodbo. Oddati morajo tudi ustrezna dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
(2) Končno poročilo se pripravi na predpisanem obrazcu, kjer so navedene tudi vse obvezne priloge in je del razpisne dokumentacije.
(3) Upravičenci, ki bodo oddali nepopolno končno poročilo, bodo pozvani na dopolnitev v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor upravičenec ne dopolni končnega poročila v skladu s pozivom za dopolnitev, ni upravičen do sofinanciranja.
(4) Po oddaji vseh dokazil o izvedbi programa in končnega poročila občinska uprava nakaže sredstva, ki so skladna s končnim poročilom in pogodbo o sofinanciranju.
(5) S pogodbo je lahko določena tudi možnost delnega poročanja in delnega nakazila odobrenih sredstev, v primeru katerega se smiselno uporabljajo določila tega člena.
(6) V primeru, da izvajalec programa ne izvede, se program ne sofinancira. V primeru višje sile, se prejemniku sredstev povrnejo dotlej nastali upravičeni stroški. Upravičencu ni potrebno oddati končnega poročila, vendar mora pisno, pred iztekom roka za izvedbo, obvestiti občinsko upravo o neizvedbi in razlogih za nastalo situacijo ter priložiti ustrezna dokazila o višji sili ter nastalih stroških in plačilu le-teh.
(7) V primeru, da upravičenec ne realizira dela programa, za katerega je pri posameznem merilu prejel določeno število točk, ni upravičen do izplačila sredstev v višini, ki se nanaša na nerealiziran del programa.
(8) V posameznem javnem razpisu se lahko določi možnost predplačil, skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
16. člen
(spremljanje izvajanja pogodb) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev spremlja in preverja občinska uprava.
(2) Nadzor nad izvajanjem programov, ki so predmet sofinanciranja in nadzor namenskosti porabe sredstev po sklenjeni pogodbi, se lahko izvede kadarkoli. Pri tem je izvajalec programa dolžan občinski upravi nuditi vse potrebne informacije in ji predložiti vso potrebno dokumentacijo oziroma dokazila o izvedbi sofinanciranega programa in nastalih stroškov v zvezi s tem.
(3) Nadzor se lahko opravi največ 5 let od nakazila sredstev sofinanciranja programa.
(4) V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna občina Nova Gorica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. V kolikor prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Če se ugotovi kršitev, oziroma v primeru neizvedbe programa prijavitelj ne poda predhodnega obvestila, kršitelj ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
(končna določba) 
Z dnem, ko začne veljati ta Odlok, preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 3/08).
18. člen 
(veljavnost) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0001/2021-4
Nova Gorica, dne 29. julija 2021
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Simon Rosič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti