Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2996. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2997. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem
2998. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2999. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

MINISTRSTVA

3000. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
3001. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o obveznem testiranju krvi in komponent krvi

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3002. Sklep o postopku ugotavljanja pravice do opravljanja funkcije poslanca namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo ministrov
3003. Poziv poklicnim organizacijam strokovnih delavcev na področju socialnega varstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3004. Pravilnik o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
3005. Sklep o določitvi območij območnih enot in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

OBČINE

Borovnica

3026. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici

Idrija

3006. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN PUSTOTA – SI_11/1 SSe
3007. Odlok o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov Občine Idrija v najem
3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca
3009. Pravilnik o rednem vzdrževanju občinskih cest v Občini Idrija
3010. Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija
3011. Sklep o ceni 24-urne dežurne pogrebne službe
3012. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2019
3013. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2019
3014. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
3015. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2018
3016. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2019
3017. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3018. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija

Komen

3027. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen
3028. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Komen
3029. Sklep o razveljavitvi Sklepa o delovanju in pristojnostih Turistično informacijskega centra Štanjel
3030. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2019
3031. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019
3032. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3033. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kranj

3034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju Šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju

Krško

3035. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / III.
3036. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v občini Krško

Murska Sobota

3019. Pravila za izrabo časopisnega prostora v javnem glasilu »Soboške novine« za predstavitev kandidatov in kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2018

Podčetrtek

3020. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici

Slovenj Gradec

3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
3022. Pravilnik uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
3023. Sklep: (št. 13.3)
3024. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.4)

Turnišče

3025. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Turnišče

POPRAVKI

3037. Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti