Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

Št. 6316-10/2018-1 Ob-2890/18, Stran 1922
Na podlagi 173. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.
Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.
Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.
3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev
Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2019–2020 predvidoma 2.100.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena.
Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.
Agencija sofinancira izdajanje publikacij, ki so izdane v obdobju 2019–2020.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij) ter društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi MIZŠ (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_raziskovalne_dejavnosti/ in se uporablja do vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred javnim razpisom;
– publikacija izhaja v skladu z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa;
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko;
– v primeru, da ima publikacija objavljene znanstvene članke v tujem jeziku, morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v slovenskem jeziku;
– v primeru, da ima publikacija objavljene znanstvene članke v slovenskem jeziku, morajo biti objavljeni najmanj povzetki člankov v angleškem jeziku (izjemoma v drugem svetovnem jeziku);
– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znanstvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo biti vedno dostopne Agenciji, oziroma za obdobje izhajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev sofinanciranja;
– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno prijavno vlogo za posamezno publikacijo;
– prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim programom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne pomoči po pravilu »de-minimis«;
– da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– publikacije, katerih izdajo sofinancira Agencija, se morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in univerzitetni knjižnici za namene objave na javno dostopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje številke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf));
– prijavitelj ima izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do Agencije;
– publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-A), oziroma v seznamu znanstvenih revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-B), ki je dostopen na spletnih straneh Agencije.
6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinanciranje
Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije v kategorije publikacij na podlagi kazalnikov, določenih v 6.1. točki tega javnega razpisa in normativov za sofinanciranje, določenih v 6.2. točki tega javnega razpisa.
Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije v kategorije publikacij in izračun višine sofinanciranja s sklepom imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima najmanj 3 člane, ki so lahko zunanji ali zaposleni v Agenciji.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje prijav in preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti oziroma pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega razpisa; preverjanje formalne popolnosti prijav v smislu popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne vplivajo na vsebino prijave in razvrstitev prijave skladno z razpisnimi pogoji za izbor prijav;
– preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelovanje na tem javnem razpisu v skladu s 4. točko tega javnega razpisa ter preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so določeni v 5. točki tega javnega razpisa;
– ocena prijave na podlagi kriterija »Kakovost prijave podporne dejavnosti« (uvrstitev publikacij v kategorije publikacij);
– izračun višine letnega sofinanciranja v skladu s točko 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa;
– izdelava finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav.
Komisija lahko v postopku ocenjevanja od prijavitelja zahteva predložitev dokaznih izvodov za celoten letnik 2017.
V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpisom. Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji ali prijave, ki niso uvrščene v nobeno od kategorij publikacij, se na predlog strokovne komisije, s sklepom direktorja zavrnejo.
6.1. Kazalniki za uvrstitev v kategorije publikacij in število točk
Za ocenjevanje po kriteriju »Kakovost prijave podporne dejavnosti« bo strokovna komisija uporabila naslednje kazalnike:
– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov SCOPUS ali WoS (kategorije 1–4 iz tabele A);
– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 5 iz tabele A);
– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija je zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (kategorija 6 iz tabele A).
Glede na navedene kazalnike, bo strokovna komisija uvrstila prijavljene publikacije v šest kategorij publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele A.
Največje možno število točk za kriterij »Kakovost prijave podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk se dodeli glede na uvrstitev v eno od kategorij (1–6) (tabela A).
Tabela A
Kategorije
Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov
Število točk
OK (odstotek kategorije)
1
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 1. četrtini publikacij
100
100 %
2
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 2. četrtini publikacij
95
95 %
3
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 3. četrtini publikacij
90
90 %
4
v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 4. četrtini publikacij ali v AHCI
85
85 %
5
so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf
80
80 %
6
znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf
60
60 %
Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošteva uvrstitev v najvišjo četrtino, kot jo prikaže COBISS (gl. povezavo v Tabeli A pri kategoriji 5) oziroma Journal Search na Scimagojr na spletni strani http://www.scimagojr.com/journalsearch.php za zadnje dostopno leto.
6.2. Normativi za izračun višine letnega sofinanciranja
Za izračun višine letnega sofinanciranja se upoštevajo naslednji normativi:
1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presledkov) ali približno 16 tipkanih strani) (A),
2. priznani stroški v skladu s 6.4. točko tega javnega razpisa na eno avtorsko polo (D).
6.3. Način izračuna letnega sofinanciranja
Višina letnega sofinanciranja za posamezno publikacijo se izračuna na naslednji način:
Višina letnega sofinanciranja = A • D • OK • f
A: št. avtorskih pol na leto,
D: maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, v pavšalni vrednosti 400 EUR,
OK: odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve publikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A),
f: enoten faktor za sorazmerno uskladitev izračunanih sredstev Σ(Ai • OKi • D) z razpisanimi sredstvi (faktor f se v formuli upošteva le, če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa in se tako upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev).
Višina sofinanciranja za posamezno publikacijo ne more presegati 25.000,00 EUR na leto. Višina sofinanciranja ne more presegati zaprošenih sredstev. V primeru, da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:
a) Agencija najprej za vse prijave izračuna A • D • OK;
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma
v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od 25.000,00 EUR, se upošteva znesek 25.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od 25.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
c) Agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstavka, določi upoštevan znesek sofinanciranja;
d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev (f = razpoložljiva finančna sredstva/upoštevani zneski sofinanciranja).
V primeru, da se obseg publikacije v posameznem letu zmanjša za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih avtorskih pol, Agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za posamezno leto v skladu s točko 6.3. ob istem faktorju f. Agencija preveri realizacijo obsega avtorskih pol v posameznem letu.
6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma), stroške odpošiljanja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih honorarjev piscem člankov.
7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi finančno ovrednotenega predloga prednostnega seznama prijav strokovne komisije Znanstveni svet agencije sprejme predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na podlagi katerega direktor Agencije sprejme obrazložen sklep o izboru prijav za sofinanciranje.
8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih objav
V skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020* mora vsak upravičenec v obdobju od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Publikacije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, morajo biti odprto dostopne. Recenzirani članki iz teh publikacij morajo biti odprto dostopni takoj ob objavi, avtorske pravice naj bodo upravljane s prostimi licencami.
Prijavitelji se zavežejo, da bodo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.
*Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijavitelj mora predložiti:
a. V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-2018, in sicer:
– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazivom ARRS-ZPP-JR-Prijava-2018-Priimek.doc, kjer je »Priimek« priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc), in
– v enem izvodu, s podpisi in žigom, v papirni obliki, ki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020« na naslov Agencije.
V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena prijava.
b. V primeru, da je prijavitelj založba, mora k prijavi priložiti izjavo, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z zalaganjem knjig, revij.
c. V primeru, da v prijavi gospodarska družba nastopa kot prijavitelj ali sofinancer, mora k prijavi priložiti obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
Rok za oddajo prijav:
Za pravočasno se šteje prijava, ki je
– oddana v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do 29. 10. 2018 do 14. ure in
– prispe v papirni obliki v glavno pisarno Agencije do 29. 10. 2018 do 14. ure; kot pravočasne se po tej alineji štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 29. 10. 2018 do 14. ure (poštni žig).
Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v papirni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijavnih obrazcev odgovoren prijavitelj.
10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 5. 11. 2018 ob 10. uri v prostorih Agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2018.
12. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-2018),
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani Agencije www.arrs.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti