Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca, stran 9387.

  
Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 6. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/14, 52/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Znotraj krajinskega parka se razglasijo naravni rezervati in naravni spomeniki.
Na območju krajinskega parka se nahajajo:
A – Naravni rezervat Bukov vrh na državnem zemljišču (oddelek 64 GGE Idrija II)
B – Naravni spomeniki: Bedrova grapa (odd. 17 GGE Idrija II) Divje jezero (odd. 42/k GGE Idrija I) Jama nad Kobilo (odd. 28/d GGE Idrija I) Kramaršca (odd. 38/d GGE Idrija I in 11/d GGE Idrija II) Suha Idrijca (odd. 8/a, 9/a. 10/b GGE Idrija II) in Vrtači pod Petelinovim vrhom (odd. 63/d GGE Idrija) na državnem zemljišču.«
2. člen 
V 4. členu se črta besedilo:
»C. KULTURNI SPOMENIKI
1. »Drviše« (inv. št. 1) (Mrzla rupa-Vojsko) – arheološki
območje spomenika je nedotakljivo za vsakršne spreminjevalne posege brez arheološkega nadzora; načeloma so zahtevane predhodne arheološke raziskave.
2. »Klavže na Belci« – Brusove klavže (inv. št. 3) –tehniški
3. »Putrihove klavže« (inv. št. 4) – tehniški
4. »Klavže na Idrijci« – Idrijske klavže (inv. št. 5) – tehniški
5. Območje partizanske bolnice Pavla (inv. št. 7) – zgodovinski
6. Kamšt – vodna črpalka (inv. št. 2) – tehniški
V območju spomenikov (2, 3, 4, 5, 6) niso dovoljeni nikakršni posegi, dovoljeni so le posegi za znanstveno raziskovanje, spomeniškovarstvene prenove, konzervatorski, restavratorski in prezentacijski posegi, posegi za redno vzdrževanje, izjemoma rekonstrukcija in nadomestitev ogroženih pričevalnih elementov s kopijami.
7. Obeležje partizanski vojni bolnici »SVPB Pavla« (inv. št. 6) – zgodovinski«
3. člen 
4.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja upravljanje Krajinskega parka Zgornja Idrijca v okviru javnega zavoda, ki ga določi s sklepom.
Upravljanje zavarovanega območja se izvaja v skladu s tem odlokom in na podlagi načrta upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca ter v skladu z Zakonom o ohranjanju narave in drugimi predpisi s področja ohranjanja narave.
Upravljavec zavarovanega območja opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na zavarovanem območju.
Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca pripravi upravljavec na podlagi akta o zavarovanju in ob strokovni pomoči organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v roku dveh let po določitvi upravljavca.
Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca sprejme in potrdi Občinski svet Občine Idrija, ob predhodnem pozitivnem mnenju organizacije, pristojne za ohranjanje narave.«
4. člen 
Doda se nov 4.b člen, ki se glasi:
»4.b člen 
Upravljavec parka pridobiva finančna sredstva za upravljanje krajinskega parka:
– iz proračuna Občine Idrija,
– z vstopninami, dotacijami in donacijami,
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja,
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu s cilji krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih, EU in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij,
– iz drugih virov.
Del sredstev, pridobljenih na način iz prejšnjega odstavka, se nameni za izvajanje naravovarstvenih nalog in razvojnih usmeritev krajinskega parka, v skladu z načrtom upravljanja in letnim programom dela.«
5. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija občin Idrija in Cerkno, občinski redarji ter naravovarstveni nadzorniki, v skladu z zakoni in predpisi.«
6. člen 
8. člen se črta.
7. člen 
Četrti odstavek 11. člena se črta.
8. člen 
15. člen se črta.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2014
Idrija, dne 6. septembra 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti