Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3006. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN PUSTOTA – SI_11/1 SSe, stran 9377.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 6. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN PUSTOTA – SI_11/1 SSe 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe (v nadaljevanju – območje urejanja OPPN PUSTOTA).
2. člen 
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 144/2018.
3. člen 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN PUSTOTA je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na obravnavanem območju:
– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPRIDZ_1),
– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskega območja OBO_SPRIPZ_1),
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_C_1),
– fekalno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_FK_1),
– meteorno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_MK_1) in
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OBO_V_1).
(3) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
(4) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11, 26/14, 37/16).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu, kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo se določi po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
pri čemer je:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Kdejavnost: faktor dejavnosti,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
 i: posamezna vrsta komunalne opreme,
 j: posamezno obračunsko območje.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = ∑ KPi * i
pri čemer je:
– KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
– KPi: izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje,
– i: indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
7. člen 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti, pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
8. člen 
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za leto 2018.
9. člen 
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dp) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dp:Dt=0,5:0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dp) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dt) pa 0,5.
10. člen 
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju urejanja OPPN PUSTOTA s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
– Enostanovanjske stavbe (klas. št. 11100) = 0,8,
– Dvostanovanjske stavbe (klas. št. 11210) = 0,8.
11. člen 
Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površine parcel [m2]
Vrednost 
[EUR]
Cena na enoto 
[EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
5.762,02
16.084,74
2,792
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIPZ_1
5.762,02
23.186,00
4,024
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
 
 
Cestno omrežje
OBO_C_1
5.762,02
29.687,99
5,152
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
5.762,02
51.880,00
9,004
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
5.762,02
24.033,80
4,171
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
5.762,02
12.320,00
2,138
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
157.192,53
27,281
(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Neto tlorisna površina objekta [m2]
Vrednost [EUR]
Cena ne enoto [EUR/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIDZ_1
2.776,95
16.084,74
5,792
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
OBO_SPRIPZ_1
2.776,95
23.186,00
8,349
III. STROŠKI GRADNJE OPREME
 
 
Cestno omrežje
OBO_C_1
2.776,95
29.687,99
10,691
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
2.776,95
51.880,00
18,682
Meteorna kanalizacija
OBO_MK_1
2.776,95
24.033,80
8,655
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
2.776,95
12.320,00
4,437
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 
157.192,53
56,606
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka ter prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve in druge alineje drugega odstavka je dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 15 dni od dneva prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen 
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Idrija. Občina Idrija lahko sredstva, zbrana po tem odloku, uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
15. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Idrija za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
18. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju urejanja OPPN PUSTOTA.
20. člen 
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Idrija.
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0007/2018
Idrija, dne 6. septembra 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti