Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3020. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici, stran 9404.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 1. izredni seji dne 11. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stolp na Rudnici (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(sestavni deli in priloge OPPN) 
(1) OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Opis prostorske ureditve
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
V. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
VI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
IX. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
X. Končne določbe
(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela prostorskega plana Občine Podčetrtek s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalna situacija
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Načrt parcelacije
(4) OPPN ima naslednje priloge:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz veljavnih prostorskih aktov občine,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– prikaz stanja prostora.
3. člen 
(uporabljeni izrazi) 
(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji, oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(2) Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti se meri od najbolj izpostavljenih konstrukcijskih elementov stavbe ali objekta (upošteva se tlorisna projekcija).
(3) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 
(1) S tem OPPN se načrtuje ureditev razglednega stolpa in pripadajočih ureditev (dostop, parkirne površine) na območju Rudnice.
(2) Območje OPPN je razdeljeno na tri funkcionalne enote:
– Fe1, ki je namenjena ureditvi ploščadi z razglednim stolpom,
– Fe2, ki vključuje površine obstoječe gozdne prometnice, ki služi kot dostop,
– Fe3, ki je namenjena ureditvi površin za mirujoči promet.
5. člen 
(območje urejanja z OPPN) 
Območje OPPN zajema zemljišča oziroma dele zemljišč parcelnih številk 878/1, 878/2 in 879, vse k.o. Sopote (stanje zemljiškokatastrskega prikaza na dan 1. 3. 2018). Poleg navedenih zemljišč so predmet obravnave tudi robna zemljišča, preko katerih se območje OPPN priključuje na javno dobro in gospodarsko javno infrastrukturo.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
6. člen 
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji) 
(1) Območje OPPN se nahaja na gozdnatem območju tik pod vrhom Silavec (622 m). Razgledni stolp bo s svojo višino omogočal neokrnjene poglede na širšo okolico.
(2) Na občinsko cestno omrežje se območje OPPN navezuje preko lokalne ceste LC 317061 Olimje–Gastreš.
(3) Obstoječa gozdna prometnica je del sistema pešpoti, ki povezujejo območje s širšim regionalnim prostorom (odsek evropske pešpoti E-7 med Podčetrtkom in Olimjem, lokalne pešpoti iz smeri Tinskega in Podčetrtka).
7. člen 
(vrste dopustnih gradenj ter namembnost in vrste posegov v prostor) 
(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj:
– gradnja novih objektov,
– vzdrževanje, rekonstrukcija in sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov,
– odstranitev objektov.
(2) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev:
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste vključno s priključki in drugimi pomožnimi objekti prometne infrastrukture,
– gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena (lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, cevovodi za odpadno vodo, lokalni elektroenergetski vodi, lokalni plinovodi, lokalna komunikacijska omrežja, ekološki otoki) vključno s priključki in drugimi pomožnimi objekti gospodarske javne infrastrukture,
– oporni zidovi,
– urbana oprema,
– pojasnjevalne table, namenjene izobraževanju ali orientaciji v prostoru (npr. predstavitvi kulturnozgodovinskih znamenitosti),
– zelenice in druge urejene zelene površine,
– nasipi, izkopi in odkopi, utrjene brežine,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Na območju funkcionalne enote Fe1 je poleg gradenj in ureditev iz prvih dveh odstavkov tega člena dopustna še gradnja ploščadi in razglednega stolpa s pripadajočimi ureditvami (dostopi, stopnišča, druge zunanje ureditve za dostop in neovirano rabo objektov), na območju funkcionalne enote Fe3 pa ureditev površin za mirujoči promet. Dopustna je tudi izvedba ograj, v kolikor je potrebna zaradi varnosti obiskovalcev.
(4) Pri gradnjah je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varovanje zdravja ljudi, varstvo kulturne dediščine, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, varstvo voda, omejitve na ogroženih območjih, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.). Veljavni režimi so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov. Pogoj za poseganje na zemljišča ali v objekte, na katerih veljajo določeni režimi, za vse vrste objektov je pridobitev projektnih pogojev (v kolikor je to zahtevano s področnimi predpisi) in mnenja pristojnega organa oziroma službe.
8. člen 
(lega objektov) 
Lega objektov na zemljišču je določena s potekom gradbenih mej in orientacijo objektov, ki so razvidne iz grafičnega dela OPPN. Znotraj funkcionalnih enot se lega objektov lahko spreminja glede na grafični del OPPN, pri čemer mora biti razgledni stolp od obstoječe gozdne prometnice (dostopne poti) odmaknjen minimalno 5 m (odmik je določen s potekom gradbene meje).
9. člen 
(velikost in oblikovanje objektov) 
(1) Maksimalni tlorisni gabarit razglednega stolpa je 8 m × 8 m.
(2) Maksimalni vertikalni gabarit razglednega stolpa je 45 m nad koto ploščadi (vstopnega podesta). Maksimalno višino lahko presegajo deli objekta, ki so sestavni deli inštalacij (signalni drog, strojne in elektro inštalacije ipd.), in sicer za največ 2 m.
(3) Razgledni stolp je preprosta skeletna konstrukcija – paličje s stopniščem in razglednimi ploščadmi. Pri tem so posamezni segmenti lahko tudi ograjeni ali v celoti zaprti. Dopustna je tudi izvedba strehe nad najvišjo ploščadjo. Barva posameznih elementov konstrukcije razglednega stolpa mora biti iz spektra temnejših naravnih odtenkov.
10. člen 
(ureditev okolice objektov) 
(1) Nastopna ploščad se lahko izvede kot utrditev terena (ureditev zelenice) ali s tlakovanjem z naravnim kamnom. Uporaba drugih materialov za tlakovanje ni dopustna.
(2) Škarpe in podporni zidovi morajo biti izvedeni z naravnim kamnom.
(3) Za zasaditve je potrebno uporabiti avtohtone vrste. Priporoča se uporaba plodonosnih listnatih dreves.
(4) Urbana oprema mora biti v območju oblikovana enotno ob upoštevanju značilne opreme v občinskem prostoru. Nameščena mora biti tako, da ne bo ovirala dostopa do gozda za potrebe gospodarjenja z njim.
11. člen 
(pogoji in merila za parcelacijo) 
(1) Vsaka funkcionalna enota praviloma predstavlja svojo gradbeno parcelo. Gradbene parcele je znotraj območja OPPN možno tudi združevati.
(2) Parcelacija se izvede skladno s prikazom iz grafičnega dela OPPN in pripadajočimi zakoličbenimi točkami, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
12. člen 
(projektne rešitve in pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro) 
(1) Na območju OPPN se zagotavljajo peš dostop in dostop za vozila (s parkirnimi površinami ob vstopu na območje), odvajanje padavinskih voda, oskrba z energijo in odvoz odpadkov. Priključevanje na vodovodno, kanalizacijsko, energetsko in telekomunikacijsko omrežje ter omrežje javne razsvetljave ni predvideno.
(2) Dostop do območja se uredi preko obstoječe gozdne ceste (funkcionalna enota z oznako Fe2), ki se priključuje na lokalno cesto LC 317061 Olimje–Gastreš. Dostopna pot mora biti izvedena tako, da bo preprečen dostop motornih vozil (vključno z motornimi kolesi) do razglednega stolpa, pri čemer pa morajo biti zagotovljeni pretok peš in kolesarskega prometa (razen v času gozdne proizvodnje), prehod intervencijskih vozil, odvoz odpadkov ter prehod vozil za potrebe gradnje, servisa, vzdrževalnih del in gospodarjenja z gozdovi. Pri ureditvi dostopne ceste je potrebno upoštevati vsaj minimalne standarde iz predpisa, ki ureja področje gozdnih prometnic. Na območju dostopne ceste vključno z območjem križišča z lokalno cesto je potrebno izvesti ustrezno odvajanje padavinskih voda, tako da ne bo vpliva vode na prometnici.
(3) Dopustna je tudi ureditev dodatnih peš dostopov, pri čemer morajo biti ti izvedeni zgolj kot utrjene poti brez gradbenih posegov, za njihovo izvedbo pa je potrebno predhodno pridobiti mnenje pristojne službe za gozdarstvo.
(4) Na območju funkcionalne enote z oznako Fe3 je predvidena ureditev petih parkirnih mest, od tega enega za gibalno ovirane osebe. Parkirišče mora biti urejeno tako, da se lahko uporablja tudi kot začasna deponija lesa. Odkopna brežina mora biti ustrezno utrjena (npr. z izvedbo podpornega zidu).
(5) Padavinske vode se z območja OPPN speljejo z razpršenim prelivom po gozdnem pobočju.
(6) Na najvišji točki razglednega stolpa je predvidena namestitev opozorilne luči (dopustna je tudi namestitev anten). Napajanje se zagotavlja z mini fotovoltaičnim sistemom.
(7) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih ali koših za odpadke, ki se jih namesti na ploščadi pri razglednem stolpu, lahko pa tudi na območju funkcionalne enote Fe3. Zagotoviti je potrebno reden odvoz odpadkov.
(8) V času gradnje se na območju OPPN zagotovi ločeno zbiranje odpadkov tako za gradbene kot za komunalne odpadke.
(9) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani. Pri posegih na prometnicah je potrebno zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
(10) V primeru izvedbe vodov gospodarske javne infrastrukture, ki niso predvideni s tem členom, je potrebno objekte praviloma umestiti v oziroma ob trase obstoječih poti in cest. Izjemoma so možne tudi drugačne rešitve ob upoštevanju pogojev iz 14. člena tega odloka.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 
13. člen 
(varstvo tal) 
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Zemljina se odstrani in deponira ter uporabi za urejanje utrjenih površin na območju OPPN, ali pa se odpelje na ustrezno deponijo. Panji in viški zemlje iz izkopa, ki bi lahko nastali pri gradnji, se ne smejo odlagati v gozd.
(2) Dopustna je ureditev začasne deponije izkopane zemlje na platoju jugovzhodno od območja gradbene jame razglednega stolpa. Urejena mora biti tako, da ne bo prihajalo do obsipanja obstoječega gozdnega drevja ali mladovja.
(3) Tla pod delovnimi stroji za časa gradnje objektov morajo biti ustrezno utrjena in zaščitena, tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz strojev direktno v tla. Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) je v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži.
(4) Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah.
(5) Po zaključku del je potrebno odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material pa odpeljati na ustrezno deponijo oziroma zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov.
14. člen 
(varstvo gozdov) 
(1) Vse ureditve morajo biti izvedene tako, da bo možno normalno gospodarjenje z gozdovi na vseh sosednjih površinah. Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh.
(2) Gradbeno jamo za potrebe izgradnje razglednega stolpa je potrebno izvesti tako, da bo odstranjeno robno drevje vsaj v pasu 2 m od roba odkopne brežine.
(3) Elementi za pritrditev stolpa ne smejo segati v območje obstoječih gozdnih prometnic.
(4) Pri gradnji je potrebno uporabiti mehanizacijo, za katero obstoječe gozdne prometnice ne bo potrebno dodatno razširiti ali utrjevati. Po končanih delih se na gozdni prometnici vzpostavi vsaj prvotno stanje.
(5) Po končani gradnji je potrebno sanirati poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, gozdnih poteh in začasnih površinah gradbišča.
15. člen 
(varstvo pred hrupom) 
Območje OPPN se uvršča med območja IV. stopnje varstva pred hrupom.
16. člen 
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 
Območje OPPN se uvršča med območja II. stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.
17. člen 
(varstvo zraka) 
V času gradnje se v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih površin na gradbišču in na transportnih poteh, preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
18. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom) 
(1) Dostopna prometnica omogoča dostop za interventna vozila, za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
(2) Razgledni stolp z vsemi pripadajočimi objekti in ureditvami je potrebno zasnovati na podlagi geološko geotehničnega mnenja o primernosti tal za gradnjo (temeljenje) in ponikanje.
(3) Predvideti je potrebno potresno varen način gradnje ob upoštevanju projektnega pospeška tal, ki znaša 0,15 g.
(4) V primeru, da bo razgledni stolp predstavljal oviro za zračni promet v skladu z zakonom, ki ureja področje letalstva, je potrebno zagotoviti ustrezno zaznamovanje.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
19. člen 
(etapnost izvedbe) 
Predvideno je sočasno izvajanje načrtovanih ureditev, dopustna pa je tudi etapna izvedba po posameznih funkcionalnih enotah.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
20. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča ta odlok, kar je potrebno prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. K spremenjenim rešitvam je potrebno pridobiti mnenja pristojnih služb in organov.
(2) Dopustna so odstopanja do +5 % v tlorisnem in vertikalnem gabaritu razglednega stolpa in do +10 % pri ostalih objektih in ureditvah, vključno z mejami funkcionalnih enot oziroma gradbenih parcel. Pri tem je potrebno upoštevati gradbene meje ter določila tega odloka glede dopustnih odmikov.
(3) Dostopna prometnica oziroma ureditve, potrebne za njeno delovanje, lahko segajo tudi izven območja OPPN. V tem primeru se urejajo po pogojih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93 in 90/13) oziroma drugega enakovrednega predpisa.
(4) Površine za mirujoči promet, predvidene na območju funkcionalne enote Fe3, se lahko uredijo tudi izven območja OPPN v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste LC 317061 Olimje–Gastreš, pri čemer pa od območja OPPN ne smejo biti oddaljena več kot 200 m. V tem primeru se urejajo po pogojih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93 in 90/13) oziroma drugega enakovrednega predpisa.
(5) Odstopanja od meja funkcionalnih enot oziroma gradbenih parcel ter lokacij posameznih objektov so dopustna tudi, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih podatkov.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
21. člen 
(usmeritve) 
Po prenehanju veljavnosti OPPN ob realizaciji načrtovanih ureditev je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora, predvsem umestitev in maksimalne gabarite razglednega stolpa ter pogoje in omejitve, ki izhajajo iz lege načrtovanih ureditev v gozdnem prostoru.
X. PREHODNE DOLOČBE 
22. člen 
(veljavnost prostorskih aktov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93 in 90/13), v delu, ki se nanaša na območje OPPN.
XI. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled na Občini Podčetrtek.
24. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem OPPN) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
25. člen 
(veljavnost OPPN) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0186/2018
Podčetrtek, dne 12. septembra 2018
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti