Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

Št. 127/900/2018 18 Ob-2871/18, Stran 1938
Svet zavoda Ljudske univerze Tržič na podlagi Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževanega zavoda Ljudska univerza Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18), razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Poleg splošnih zakonskih obveznosti mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje);
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zahtevani stopnji izobrazbe, od tega najmanj 3 leta na področju izobraževanja odraslih;
– priložen program vodenja in vizije razvoja zavoda za obdobje 5 let.
Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– potrdilo sodišča, da zoper kandidata/ko ne teče kazenski postopek;
– kratek življenjepis in
– program vodenja zavoda za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od dneva objave tega razpisa na naslov: Svet Ljudske univerze Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič, z oznako »Za razpis za direktorja/ice«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke, katerih prijave bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da predstavijo program dela in razvoja zavoda za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni pisno ali po elektronski pošti.
Predviden začetek dela je 13. 11. 2018. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Tržič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti