Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2961. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet

Sklepi

2962. Sklep o imenovanju ministric in ministrov

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2963. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2964. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
2965. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji

MINISTRSTVA

2966. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih
2967. Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči
2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov

OBČINE

Ankaran

2969. Razpis volitev v Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran

Borovnica

2970. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici
2971. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

Braslovče

2972. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče
2973. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Braslovče
2974. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče
2975. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Rojnik
2976. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Braslovče
2977. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2988. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Braslovče

Črnomelj

2989. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj

Dolenjske Toplice

2978. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice

Komen

2990. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2018

Kranj

2991. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2135 Drulovka parcela 103/7 (ID 6843064) in katastrska občina 2135 Drulovka parcela 103/8 (ID 6843063)

Kranjska Gora

2979. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora

Litija

2992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018

Miren-Kostanjevica

2993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica

Podčetrtek

2980. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek
2981. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek
2982. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1217 – VONARJE

Semič

2994. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič
2995. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Semič

Šentjur

2983. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2018
2984. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šentjur
2985. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
2986. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2987. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur – izvedbeni del – spremembe št. 1 z okoljskim poročilom

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti