Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

Št. 5442-86/2018/14 Ob-2838/18, Stran 1881
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012), in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr, 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Odredbe o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00 in 6/18 – ZIO-1), Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20) (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (2011/C 372/01), Priporočila Sveta Evropske unije z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17; v nadaljnjem besedilu: ZPSI-1), Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: ZSOK), Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-78/2018/8, z dne 11. 9. 2018; Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018-2022)
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
Javni razpis bo neposredno vplival na doseganje ciljev Operativnega programa 2014–2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih, s poudarkom na starejših od 45 let.
Programska in vsebinska osnova za javni razpis je opredeljena najmanj v:
− Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, dostopno na: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
− Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20) (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925
− Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, dostopno na: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_VZU.pdf
− Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti, dostopno na: http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf
− Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) dostopno na: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sl
− Sporočilu Komisije Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF
− Priporočilu Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES), dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF
− Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (2011/C 372/01), dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF
− Priporočilu Sveta Evropske unije z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01), dostopno na: http://www.europass.si/files/2018/userfiles/europass/dokumenti/Priporocilo%20Sveta%20o%20potrjevanju%20neformalnega%20in%20priloznostnega%20ucenja%202012.pdf
− Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij, Evropska digitalna agenda, dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:SL:PDF
− Smernicah strategije razvoja temeljnih spretnosti zaposlenih, dostopno na: http://arhiv.acs.si/publikacije/Smernice_strategije_razvoja_temeljnih_spretnosti_zaposlenih.pdf
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
4. Ciljna skupina
Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Bolj podrobno so ciljne skupine opredeljene za javno veljavne programe pod alinejami od a. do d. 5. točke tega javnega razpisa.
5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.
Sofinancirali se bodo naslednji programi:
a. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (v nadaljnjem besedilu: programi UŽU):
a1 UŽU Beremo in pišemo skupaj (v nadaljnjem besedilu: UŽU BIPS). Ciljna skupina so manj izobraženi starši otrok v nižjih razredih osnovne šole.
a2 UŽU Most do izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: UŽU MI). Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo.
a3 UŽU Moj korak (v nadaljnjem besedilu: UŽU MK). Ciljna skupina so osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladanje temeljnih spretnosti.
a4 UŽU Izzivi podeželja (v nadaljnjem besedilu: UŽU IP). Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
a5 UŽU Moje delovno mesto (v nadaljnjem besedilu: UŽU MDM). Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo.
a6 UŽU Razgibajmo življenje z učenjem. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje.
a7 UŽU Knjige so zame. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.
Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
b. Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Ciljna skupina so govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh, od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev, in so dosegli različne stopnje izobrazbe, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
c. Začetna integracija priseljencev (v nadaljnjem besedilu: program ZIP)
Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
d. Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program RPO)
Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
e. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: NIPO) za:
e1 sporazumevanje v slovenskem jeziku
e2 sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:
− A1 (preživetvena raven),
− A2 (vmesna raven),
− B1 (sporazumevalni prag),
− B2 (višja raven),
− poslovna konverzacija B2 (višja raven),
− konverzacija B1(sporazumevalni prag),
− osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven),
− osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
− osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
− osvežitveni tečaj B2 (višja raven)
e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo:
− matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
− finančno pismenost,
− učenje učenja,
− socialne in državljanske kompetence,
− samoiniciativnost in podjetnost,
− odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,
− kulturno zavest in izražanje,
− medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje ipd.),
− trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
− zdrav življenjski slog ipd.
e4 pridobivanje digitalnih kompetenc (v nadaljnjem besedilu: programi RDO1), ki obsegajo:
1 Kratica RDO: Računalniško oz. digitalno opismenjevanje.
− WORD (osnovna in nadaljevalna raven),
− EXCEL (osnovna in nadaljevalna raven),
− POWER POINT ipd. (osnovna in nadaljevalna raven) in
− uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).
f. Programi za uporabo načel HACCP sistema (v nadaljnjem besedilu: programi HACCP)
HACCP – angleška kratica za Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk; je mednarodna metoda zagotavljanja varne hrane.
g. Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: programi NPK)
h. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika (v nadaljnjem besedilu: programi priprave na izpite iz slovenskega jezika)
i. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov (v nadaljnjem besedilu: programi priprave na izpite iz tujih jezikov)
j. Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL (v nadaljnjem besedilu: programi ECDL):
ECDL – angleška kratica za European Computer Driving Licence opredeljuje certifikat, ki ga podeljuje Fundacija ECDL, ki pokriva osnovna računalniška znanja.
k. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
l. Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter potrjevanje izpitov:
Za udeležence programov NPK, programov priprave na izpite iz slovenskega in tujih jezikov, programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinanciralo tudi stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov, in sicer za:
l1 preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri izvajalcih, ki so vpisani v register izvajalcev pri Državnem izpitnem centru.
Izpite po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik pri pooblaščenih izvajalcih Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani:
l2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni
l3 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni
l4 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti.
l5 izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika pri pooblaščenih izvajalcih Državnega izpitnega centra:
Izpite za pridobitev Evropskega računalniškega spričevala ECDL pri pooblaščenih izvajalcih Slovenskega društva Informatika:
l6 izpit za modul osnovnega programa ECDL,
l7 izpit za modul nadaljevalnega programa ECDL,
l8 izpit za modul programa ECDL CAD,
l9 izpit za program e-Citizen in
l10 strokovna izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.
Javno veljavni programi UŽU: BIPS, MI, MK, IP, MDM ter program RPO so dostopni na spletnem naslovu: https://pismenost.acs.si/programi/programi-za-odrasle-2/
Programa UŽU Razgibajmo življenje z učenjem in Knjige so zame sta dostopna na spletnem naslovu:
https://pismenost.acs.si/programi/programi-za-odrasle-2/
Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik je dostopen na spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Dolgan/SDTJ_program_zadnja_3.dec14_01.pdf
Javno veljavni program ZIP je dostopen na spletnem naslovu: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Programi/Program_odrasli_ZIP.pdf
NIPO in učna gradiva, katerih razvoj je bil financiran iz javnih sredstev in se jih lahko uporabi za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, so dostopni na spletnih naslovih:
− http://www.ziss.si/2017/11/20/razvojne-aktivnosti-na-podrocju-splosnega-izobrazevanja-odraslih-v-letu-2017/,
− https://www.zlus.si/category/izobrazevanja/gradiva/,
− http://www.utzo.si/usposabljanje/.
Opis temeljnih kompetenc, za katere se oblikuje NIPO, je objavljen v dokumentu Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, na spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sl:PDF.
NIPO se lahko oblikujejo za pridobivanje ene ali več kompetenc; trajajo najmanj štirideset ur, vsebina programov pa se v obsegu največ 25 % ur lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev.
Programi pod alinejami od f. do k. te točke javnega razpisa trajajo najmanj trideset ur, vsebina programov pa se v obsegu največ 20 % ur lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev.
Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe vseh programov predmeta tega javnega razpisa se zahteva izvajanje svetovanja v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: uvodni pogovor z udeleženci in pripravo izvedbenega načrta za skupino, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis pridobljenih kompetenc po programu.
6. Pravila za pripravo in izvedbo programov
Elementi programov pod alinejami od e. do k. 5. točke tega javnega razpisa so:
− ime programa,
− namen programa,
− ciljna skupina,
− cilji programa,
− vsebina programa,
− kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom,
− trajanje izobraževanja,
− pogoji za zaključek programa,
− pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja,
− organizacija izobraževanja (oblike, metode, minimalni obseg individualnega in skupinskega dela idr.),
− znanje izobraževalcev programa in opis delovnih izkušenj pri izvajanju tovrstnih programov ter
− spremljanje in evalvacija.
Izobraževalci programov pod alinejami od e. do k. 5. točke tega javnega razpisa morajo imeti najmanj eno leto delovnih izkušenj pri izvajanju izobraževalnih programov oziroma dejavnosti za odrasle. Dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah hrani prijavitelj.
Prijavitelj mora v okviru konzorcija v elaboratu načrtovati izvajanje programov iz vseh alinej od a. do k. 5. točke tega javnega razpisa, vključno s podalinejami, to je od e1 do e4.
Prijavitelj mora elaboratu priložiti:
− za NIPO po en program iz vsake podalineje, in sicer:
– en program sporazumevanja v slovenskem jeziku,
– en program sporazumevanja v tujih jezikih na katerikoli ravni,
– en program pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnost in izboljšanje splošne izobraženosti, 
– en program RDO, 
ter po en:
– program HACCP,
– program NPK,
– program priprave na izpite iz slovenskega jezika,
– program priprave za izpite iz tujih jezikov,
– program ECDL in
– program priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka.
Vse programe, ki niso javnoveljavni in jih prijavitelj načrtuje v okviru konzorcija, mora oblikovati oziroma pred izvedbo obravnavati strokovni aktiv pri prijavitelju. Te programe hrani prijavitelj.
Prilagoditve programov predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev oblikuje in hrani posamezni konzorcijski partner, ki izvede program.
Konzorcijski partnerji, vključno z vodjo konzorcija, morajo na svojih spletnih straneh sproti objavljati najmanj naslednje informacije o izvajanju programov na podlagi tega javnega razpisa: ime programa, ciljno skupino, ki ji je program namenjen, podatke o vpisu, kraj in urnik izvajanja.
V okviru konzorcija se morajo vsako leto od 2019 do 2022 v velikih in srednjih statističnih regijah načrtovati vsaj tri izvedbe (istega ali različnega) programa UŽU, v majhnih statističnih regijah pa vsaj ena izvedba programa UŽU. Velikost posamezne statistične regije je opredeljena v 7. točki tega javnega razpisa, Preglednici 2 in 3. V okviru konzorcija se mora vsako leto od 2019 do 2022 načrtovati vsaj dva programa RPO.
V posamezno izvedbo programa je lahko vključenih največ 15 udeležencev, razen v programe pod alinejo k. 5. točke tega javnega razpisa, kjer je lahko vključenih največ 25 udeležencev.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javnoveljavnem programu, prejmejo potrdilo o usposabljanju, skladno s Pravilnikom o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10, 44/12, 28/16, 6/18 – ZIO-1 in 27/18), in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programih pod alinejami od e. do k. 5. točke tega javnega razpisa, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Odrasli se lahko vključi v več izobraževalnih programov. Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.
Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo pri izvajanju izobraževalnih programov sodelovati z romskimi inkubatorji in medgeneracijskimi oziroma večgeneracijskimi centri, če ti delujejo v njihovi statistični regiji.
Osebe, ki so registrirane kot brezposelne na Območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: območna služba), se v okviru tega javnega razpisa do 30. 10. 2018 ne smejo vključiti v programe, v katere so bile vključene po Javnem razpisu za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018 (Uradni list RS, št. 64/17).
Zaposleni se v okviru tega javnega razpisa do 31. 3. 2019 ne smejo vključiti v programe, v katere so bili vključeni po Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (Uradni list RS, 42/16 in 47/16 – popr.).
Ministrstvo bo za zagotavljanje transparentnosti financiranja programov izvedlo preverjanje podatkov o vključenih udeležencih, in sicer na osnovi evidenc izvajalcev programov.
Konzorcijski partnerji izvajajo programe za brezposelne v sodelovanju z območnimi službami na območjih delovanja območne službe, kot je razvidno iz preglednice 1.
Preglednica 1: Območje delovanja območne službe v statistični regiji
Savinjska
Celje
Urad za delo Celje
Urad za delo Laško
Urad za delo Šentjur
Urad za delo Slovenske Konjice
Urad za delo Šmarje pri Jelšah
Urad za delo Žalec 
Obalno-kraška
Koper
Urad za delo Sežana 
Urad za delo Izola
Urad za delo Koper
Urad za delo Piran
Primorsko-notranjska
Urad za delo Postojna
Urad za delo Ilirska Bistrica
Gorenjska
Kranj
Urad za delo Jesenice 
Urad za delo Kranj 
Urad za delo Radovljica 
Urad za delo Škofja Loka 
Osrednjeslovenska
Ljubljana
Urad za delo Ljubljana
Urad za delo Domžale 
Urad za delo Grosuplje
Urad za delo Kamnik 
Urad za delo Vrhnika 
Urad za delo Logatec 
Primorsko-notranjska
Urad za delo Cerknica
Jugovzhodna Slovenija
Urad za delo Ribnica
Podravska
Maribor
Urad za delo Lenart 
Urad za delo Maribor 
Urad za delo Pesnica 
Urad za delo Ruše 
Pomurska
Murska Sobota
Urad za delo Gornja Radgona 
Urad za delo Lendava 
Urad za delo Ljutomer 
Goriška
Nova Gorica
Urad za delo Ajdovščina 
Urad za delo Idrija 
Urad za delo Nova Gorica 
Urad za delo Tolmin 
Jugovzhodna
Novo mesto
Urad za delo Črnomelj 
Urad za delo Metlika 
Urad za delo Novo mesto
Urad za delo Trebnje 
Koroška
Velenje
Urad za delo Dravograd 
Urad za delo Slovenj Gradec
Urad za delo Radlje ob Dravi 
Urad za delo Ravne na Koroškem 
Savinjska
Urad za delo Mozirje 
Urad za delo Velenje 
Posavska
Sevnica
Urad za delo Brežice 
Urad za delo Krško 
Urad za delo Sevnica 
Podravska
Ptuj 
Urad za delo Ormož
Zasavska
Trbovlje
Urad za delo Hrastnik
Urad za delo Litija
Urad za delo Trbovlje
Urad za delo Zagorje
Območna služba lahko v času izvajanja tega javnega razpisa napoti odrasle v program k izvajalcu iz druge območne službe, če izvajalec iz območja delovanja območne službe ne izvaja določenega programa, za katerega se izkaže potreba ali zaradi bližine bivanja odraslega.
Osebe, ki so registrirane kot brezposelne osebe na območnih službah, se lahko vključijo samo v naslednje programe ter opravljanje izpitov:
− program UŽU MI,
− program UŽU MK,
− program UŽU IP,
− program RPO,
− NIPO, in sicer:
– programe RDO, 
– programe sporazumevanja v tujih jezikih na ravneh:
– A1 (preživetvena raven),
– A2 (vmesna raven),
– B1 (sporazumevalni prag),
– B2 (višja raven),
– poslovna konverzacija B2 (višja raven),
– konverzacija B1(sporazumevalni prag),
– osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven),
– osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
– osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
– osvežitveni tečaj B2 (višja raven),
− programe HACCP,
− programe priprave na izpite iz slovenskega jezika,
− programe priprave na izpite iz tujih jezikov,
− programe priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka,
− izpite po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik pri pooblaščenih izvajalcih Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
− izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika pri pooblaščenih izvajalcih Državnega izpitnega centra in
− strokovna izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.
7. Način in obdobje izvajanja
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: in KRZS).
Način delitve sredstev po regijah: sredstva javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja aktivnosti na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, v razmerju 60 % za KRVS in 40 % za KRZS, v odvisnosti od tega, kje posamezni partner konzorcija izvaja aktivnosti operacije.
Operacije se bodo izvajale v obliki konzorcijev. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Za vodenje konzorcija se organizira projektna pisarna pri prijavitelju. Upravičeni stroški za vodenje projektne pisarne so opredeljeni v 17. točki tega javnega razpisa.
Največje število konzorcijev v posamezni statistični regiji je določeno glede na število prebivalcev določene statistične regije. Za namen oblikovanja števila konzorcijev in števila partnerjev v konzorcijih so statistične regije razvrščene po številu prebivalcev v naslednje tri skupine:
– velike regije (nad 200.000 prebivalcev) so: Gorenjska, Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska,
– srednje regije (75.000 do 200.000 prebivalcev) so: Goriška, Obalno-kraška, Pomurska in Jugovzhodna Slovenija in
– majhne regije (do 75.000 prebivalcev) so: Koroška, Posavska, Primorsko-notranjska in Zasavska.
Za izvajanje predmeta tega javnega razpisa bo v skladu s pogoji in merili izbranih največ dvaindvajset konzorcijev, od tega štirinajst v KRVS in osem v KRZS (preglednici 2 in 3).
Konzorcij sestavljajo najmanj trije konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma prijavitelj na ta javni razpis.
Prijavitelj v konzorcij vključi organizacije iz svoje statistične regije, če izkazujejo interes in izpolnjujejo Splošne pogoje za konzorcijske partnerje brez prijavitelja, ki so opredeljeni v 9.2 točki tega javnega razpisa.
V konzorciju sta lahko zgolj dva konzorcijska partnerja, če v določeni statistični regiji ni organizacij, ki bi izpolnjevale pogoje za konzorcijskega partnerja oziroma ni organizacij, ki bi izrazile namero o sodelovanju.
Če v določeni statistični regiji ni mogoče oblikovati konzorcija, lahko potrebe te statistične regije pokrije prijavitelj iz sosednje statistične regije iz iste kohezijske regije, ki v svoj konzorcij vključi organizacijo za izobraževanje odraslih iz statistične regije, v kateri ni mogoče oblikovati konzorcija. V tem primeru se sredstva, ki so namenjena statistični regiji, ki ne oblikuje konzorcija, prištejejo k sredstvom konzorcija prijavitelja in so namenjena pokrivanju potreb v priključeni statistični regiji. vendar brez upravičenih stroškov za vodenje projektne pisarne.
Preglednica 2: Število konzorcijev in konzorcijskih partnerjev v KRVS po statističnih regijah
Veliki regiji
Srednji regiji
Majhne regije
Statistična regija
Podravska
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Koroška
Posavska
Primorsko-notranjska
Zasavska
Največje število konzorcijev
3
3
2
2
1
1
1
1
Najmanjše število konzorcijskih partnerjev, vključno z vodjem konzorcija
3
3
3
3
3
3
3
3
Preglednica 3: Število konzorcijev in konzorcijskih partnerjev v KRZS po statističnih regijah
Veliki regiji
Srednji regiji
Statistična regija
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Goriška
Obalno-kraška
Največje število konzorcijev
2
2
2
2
Najmanjše število konzorcijskih partnerjev vključno z vodjem konzorcija
3
3
3
3
Obdobje izvajanja operacij je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenih stroškov je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenih izdatkov je od dneva objave tega javnega razpisa do 10. 11. 2022.
Upravičenci, ki bodo izbrani na javnem razpisu, bodo pri pripravi in izvajanju programov ter izvajanju promocijskih in animacijskih aktivnosti morali sodelovati z institucijami za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) (http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016064.pdf#!/r2016064-pdf) in/ali za podporo Kompetenčnim centrom za razvoj kadrov (KOC) (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/jr-koc/), kjer bo to relevantno in na njihovo pobudo.
8. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
V okviru javnega razpisa bomo spremljali programsko specifične kazalnike učinka in rezultata in skupne kazalnike učinka in rezultata na podlagi priloge 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013.
8.1 Programsko specifični kazalniki učinka in rezultata
Pričakovani kazalnik učinka pomeni število vključenih udeležencev v programe, pri čemer se en udeleženec lahko vključi v več različnih programov, vendar se ga v kazalnik šteje samo enkrat. Pričakuje se, da bo v programe po tem javnem razpisu vključenih najmanj 20.304 udeležencev, od tega 12.182 v KRVS in 8.122 v KRZS. Od vseh vključenih udeležencev pa mora biti najmanj 70 % starejših od 45 let (preglednica 4).
Pričakovani kazalnik rezultata pomeni delež udeležencev, ki bodo uspešno zaključili program. Pričakuje se, da bo program uspešno zaključilo najmanj 98 % vključenih udeležencev.
Preglednica 4: Pričakovani kazalniki
ID
Kazalnik
Merska enota
Kohezijska regija
Ciljna vrednost (skupaj)
Najnižja ciljna vrednost 
za program RPO, programe RDO in programe ECDL skupaj
10.7
Kazalniki učinkov
Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
Število
KRVS
12.182
3.655
10.7
Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
Število
KRZS
8.122
2.437
10.8
Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
Število
KRVS
8.530
2.558
10.8
Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
Število
KRZS
5.685
1.706
10.1
Specifični kazalniki razultatov
Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc
%
KRVS
98
98
10.1
Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc
%
KRZS
98
98
10.2
Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc
%
KRVS
98
98
10.2
Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc
%
KRZS
98
98
Pričakuje se, da bo najnižje število vključenih udeležencev v programe v posamezni statistični regiji tako, kot je razvidno iz preglednic 5 in 6.
Preglednica 5: Pričakovani kazalniki v KRVS po statističnih regijah
Veliki regiji
Srednji regiji
Majhne regije
skupaj 
KRVS
Statistična regija
Podravska
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Koroška
Posavska
Primorsko-notranjska
Zasavska
Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
2.924
2.924
1.705
1.705
731
731
731
731
12.182
Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
2.047
2.047
1.194
1.194
512
512
512
512
8.530
Preglednica 6: Pričakovani kazalniki v KRZS po statističnih regijah
Veliki regiji
Srednji regiji
Skupaj KRZS
Statistična regija
Gorenjska
Osrednje-slovenska
Goriška
Obalno-kraška
Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
2.275
2.599
1.624
1.624
8.122
Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc
1.592
1.819
1.137
1.137
5.685
8.2 Skupni kazalniki učinka in rezultata
Javni razpis spremlja tudi skupne kazalnike po prilogi 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Skupne kazalnike učinka se spremlja ob vstopu udeleženca v operacijo. Udeleženec izpolni vprašalnik, ki je priloga 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/. Navedena navodila so tudi del razpisne dokumentacije.
Skupni kazalniki rezultata pa se delijo na takojšnje kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo do štiri tedne po izstopu udeleženca iz operacije, in dolgoročne kazalnike rezultata, ki se ugotavljajo šest mesecev po izstopu udeleženca iz operacije.
9. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
9.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Na tem javnem razpisu lahko kot prijavitelj kandidira javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
a. je na dan oddaje vloge registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;
Priloga 5: izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidno, da ima prijavitelj opredeljeno izobraževalno dejavnost pod šifro 85.590 (v kolikor dokazilo ne bo predloženo, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti).
b. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
Priloga 6: izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja z naslednjimi dokazili:
– pod točko b: pogoji se bodo 
c. ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis zaposlenega najmanj enega organizatorja izobraževanja odraslih za polni delovni čas s pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni zaposlen preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več;
preverili v aplikaciji ERAR (preveri ministrstvo);
– pod točko c: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja;
e. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku,
– pod točko d: potrdilo FURS-a (pridobi ministrstvo);
f. na dan oddaje vloge ni opustil poslovne dejavnosti; 
g. prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1).
– pod točkama e in g: potrdili sodišča (pridobi ministrstvo);
– pod točko f: pridobi ministrstvo iz javnih evidenc
9.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
Na tem javnem razpisu je lahko konzorcijski partner pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
a. je na dan oddaje vloge registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;
Priloga 5: izpis iz AJPES-a ali fotokopija ustanovnega akta, iz katerega je razvidno, da ima konzorcijski partner opredeljeno izobraževalno dejavnost pod šifro 85.590 (v kolikor dokazilo ne bo predloženo, ga bo pridobilo ministrstvo po uradni dolžnosti)
b. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi dokazili:
c. ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis delno zaposleno osebo z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje in s pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ni zaposlena preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več;
– pod točko b: pogoji se bodo preverili v aplikaciji ERAR (preveri ministrstvo);
– pod točko c: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi;
– pod točko d: potrdilo FURS-a (pridobi ministrstvo);
e. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– pod točkama e in g potrdili sodišča (pridobi ministrstvo);
f. na dan oddaje vloge ni opustil poslovne dejavnosti, 
g. konzorcijski partner ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v KZ-1.
– pod točko f: pridobi ministrstvo iz javnih evidenc
9.3 Posebni pogoji
Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
Pogoji
Dokazila
a. delež načrtovanih sredstev v posameznem konzorciju za programe RPO, RDO in ECDL, vključno z ECDL izpiti, je najmanj 30 % vseh sredstev;
b. v okviru konzorcija so načrtovani v velikih in srednjih regijah vsaj trije programi UŽU, v majhnih regijah vsaj en program UŽU, vsako leto od 2019 do 2022;
Priloga 1H k elaboratu: Organizacijski in terminski načrt projekta
c. v okviru konzorcija je načrtovan vsaj en program RPO vsako leto od 2019 do 2022;
d. operacija konzorcija se izvaja v isti statistični regiji, v kateri je sedež prijavitelja;
e. konzorcijski partnerji so registrirani v isti statistični regiji kot prijavitelj;
f. če v sosednji statistični regiji ni mogoče oblikovati konzorcija, lahko prijavitelj konzorcija pokriva dve statistični regiji in se operacija konzorcija izvaja v obeh statističnih regijah v okviru iste kohezijske regije; konzorcijski partnerji so v tem primeru registrirani tudi v sosednji statistični regiji v okviru iste kohezijske regije;
g. prijavitelj in konzorcijski partner sta za izvajanje tega javnega razpisa v okviru statistične regije vključena samo v en konzorcij;
Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev z naslednjima dokaziloma:
– pod točko h: seznanitev izvajalcev programov z namero prijave na ta javni razpis (print spletne strani);
– pod točko n: tri pisma o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev
h. prijavitelj je z namero prijave na ta javni razpis na svoji spletni strani seznanil izvajalce programov za odrasle v svoji statistični regiji;
i. prijavitelj in ostali konzorcijski partnerji izrazijo namero, da bodo za čas trajanja operacije za andragoško delo zaposlili najmanj enega organizatorja izobraževanja odraslih v določenem deležu, z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma z ravnijo izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje in pedagoško-andragoško izobrazbo in ni v vlogi direktorja ali vodje organizacijske enote. Delež andragoškega dela mora biti v skladu z načrtovanim številom kazalnikov v elaboratu (5.6. točka elaborata) in ne sme biti nižji od 25 % standardnega stroška za andragoško delo na mesec;
j. konzorcijski partnerji soglašajo z elaboratom, ki pri obsegu programov, ki jih bo izvedel posamezen partner, upošteva kadrovske zmožnosti in izkušnje posameznega konzorcijskega partnerja;
k. konzorcijski partnerji se strinjajo, da lahko ministrstvo, glede na vse prijave in razpoložljiva sredstva in v skladu s tem javnim razpisom razporedi finančna sredstva drugače, kot je napovedal prijavitelj;
l. konzorcijski partnerji izjavljajo, da bodo zagotavljali izpopolnjevanje strokovnih delavcev in izobraževalcev, ki izvajajo programe na osnovi tega javnega razpisa;
m. prijavitelj izjavlja, da bo strokovni aktiv pri prijavitelju pred izvedbo obravnaval vse programe, ki niso javnoveljavni in so načrtovani v okviru konzorcija ter izdal izjave strokovnega aktiva o ustreznosti posameznega izobraževalnega programa;
n. prijavitelj pridobi tri pisma o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev.
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
− skladnost s cilji in rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe (pogoj se bo preverjal v 1., 2. in 4. točki elaborata),
− izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost ter sposobnost upravičencev (pogoj se bo preverjal v prilogi 1H k elaboratu in Finančnem načrtu),
− izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin (pogoj se bo preverjal v 1. točki elaborata).
Projekti, ki ne bodo izpolnjevali vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
10. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje
10.1 Merila za izbor prijavitelja
Zap. št.
Merilo 
Št. točk
1.
Kakovost predlaganega projekta
1.1
Utemeljenost projekta – analiza potreb (točka 1.1 elaborata)
− analiza potreb je celovita, potrebe za izpeljavo projekta so utemeljene, vsi elementi so razdelani
8
− vsi elementi so razdelani, analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva, potrebe za izpeljavo projekta niso jasno utemeljene
6
− analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva, potrebe za izpeljavo projekta niso jasno utemeljene, vsi potrebni elementi niso opredeljeni
4
− analiza potreb ni zadostna, potrebe po uvedbi projekta so delno utemeljene, elementi so delno razdelani in pomanjkljivi
0
1.2
Utemeljenost programov za ciljne skupine v skladu z analizo potreb (točka 1.2 elaborata)
− programi so za ciljne skupine utemeljeni
8
− programi so za ciljne skupine utemeljeni pomanjkljivo in necelovito
4
− programi za ciljne skupine niso primerno opredeljeni
0
1.3
Kakovost načrtovanih NIPO (točka 1.3 elaborata)
− prijavljeni programi imajo podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
10
− en ali več prijavljenih programov ima pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
− pri enem ali več prijavljenih programih so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenih programov ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temeljijo na analizi potreb
0
1.4
Kakovost načrtovanega programa HACCP (točka 1.4 elaborata)
− prijavljeni program ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
8
− prijavljeni programi imajo pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
− v prijavljenih programih so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenih programov ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temeljijo na analizi potreb
0
1.5
Kakovost načrtovanega programa NPK (točka 1.5 elaborata)
− prijavljeni program ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
8
− prijavljeni program ima pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
− v prijavljenem programu so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenega programa ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temelji na analizi potreb
0
1.6
Kakovost načrtovanega programa priprave na izpit iz slovenskega jezika (točka 1.6 elaborata)
– prijavljeni program ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
8
– prijavljeni program ima pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
– v prijavljenem programu so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenega programa ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temelji na analizi potreb
0
1.7
Kakovost načrtovanega programa za priprave na izpit iz tujih jezikov (točka 1.7 elaborata)
– prijavljeni program ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
8
– prijavljeni program ima pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
– v prijavljenem programu so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenega programa ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temelji na analizi potreb
0
1.8
Kakovost načrtovanega programa ECDL (točka 1.8 elaborata)
– prijavljeni program ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
8
– prijavljeni program ima pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
– v prijavljenem programu so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenega programa ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temelji na analizi potreb
0
1.9
Kakovost načrtovanega programa priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka (točka 1.9 elaborata)
– prijavljeni program ima podrobno in razumljivo razdelane vse zahtevane elemente programa
8
– prijavljeni program ima pomanjkljivo oziroma preskromno opredeljene zahtevane elemente programa
5
– v prijavljenem programu so posamezni elementi programa v neskladju oziroma vsebinsko nepovezani
2
− prijavljenega programa ni mogoče kvalitetno izpeljati, ker ne temelji na analizi potreb
0
1.10
Inovativni pristopi pri organizaciji in izvedbi programov (točka 1.10 elaborata)
− pristopi pri organizaciji in izvedbi programov izkazujejo visoko stopnjo izvirnosti in nadgradnjo obstoječih ukrepov
8
− pristopi pri organizaciji in izvedbi programov izkazujejo minimalno stopnjo izvirnosti in nadgradnjo obstoječih ukrepov
4
− pristopi pri organizaciji in izvedbi programov so nadaljevanje dosedanje prakse
0
2.
Načrt za izvedbo projekta
2.1
Vsebinski, organizacijski, terminski in finančni načrt projekta za konzorcij (točka 2.1 elaborata)
− načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov
10
− načrt ima pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno usklajeni
6
− načrt nima vseh potrebnih elementov ali so le-ti pomanjkljivi oziroma neusklajeni
0
2.1.1
Načrt informiranja in promocije celotnega projekta (točka 2.1 elaborata)
− načrt je razdelan, vključuje deležnike in je inovativen
4
− načrt nima zadostnih elementov oziroma nezadovoljivo vključuje deležnike
2
− načrt ni zadosten, ne obeta rezultatov
0
2.2
Načrt vključevanja deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev (točka 2.2 elaborata)
− načrt jasno opredeljuje sodelovanje in vlogo deležnikov v projektu
6
− načrt pomanjkljivo opredeljuje sodelovanje in vlogo deležnikov v projektu
4
− načrt nezadovoljivo opredeljuje sodelovanje in vlogo deležnikov v projektu
0
2.3
Spremljanje doseganja pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata (točka 2.3 elaborata)
− načrt ima jasne cilje in metodologijo
4
− načrt ima pomanjkljive cilje in metodologijo
2
− načrt nima zadostnih sestavin
0
2.4
Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov ter trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov (točka 2.4 elaborata)
− operacija izkazuje prispevek k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov in trajnosti učinkov in rezultatov
6
− operacija ne izkazuje zadovoljivega prispevka k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov in trajnosti učinkov in rezultatov
3
− operacija ne izkazuje prispevka k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter trajnost predvidenih učinkov in rezultatov
0
3.
Izkušnje in reference prijavitelja za izvedbo projekta 
3.1
Izkušnje prijavitelja z izvajanjem operacij v okviru Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 oziroma v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, na področju izboljšanja pismenosti odraslih in razvoja temeljnih in poklicnih kompetenc, kot upravičenec ali konzorcijski partner (točka 3.1 elaborata)
− izvajalec treh (3) operacij
6
− izvajalec dveh (2) operacij
4
− izvajalec ene (1) operacije
2
− ni izvajal operacije
0
3.2
Izkušnje konzorcijskih partnerjev (vključno s prijaviteljem) z izvajanjem javnoveljavnih oziroma neformalnih izobraževalnih programov za odrasle od 2015 do 2017 (točka 3.2 elaborata)
− vsi konzorcijski partnerji so izvajali navedene programe za odrasle
5
− polovica ali več kot polovica konzorcijskih partnerjev je izvajala navedene programe za odrasle
3
− manj kot polovica konzorcijskih partnerjev je izvajala navedene programe za odrasle
0
3.3
Število zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih (brez direktorja in vodij organizacijskih enot) pri prijavitelju na dan objave tega javnega razpisa (točka 3.3 elaborata)
− štiri (4) in več zaposlenih
5
− trije (3) zaposleni
3
− en (1) do dva (2) zaposlena
2
Največje skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt
128
10.2 Postopek za izbor prijavitelja
Po zaključenem ocenjevanju vlog po merilih bo pripravljen predlog izbora prijaviteljev. Izbor bo potekal po naslednjem postopku:
1. obravnavani bodo prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 95 točk;
2. prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 95 točk, bodo razvrščeni v KRVS in KRZS in po statističnih regijah, v katerih imajo sedež;
3. v posamezni statistični regiji bodo izbrani prijavitelji, ki bodo v statistični regiji dosegli najvišje število točk, pri čemer se izbere najvišje število prijaviteljev v posamezni statistični regiji, kot je določeno v 7. točki tega javnega razpisa (preglednici 2 in 3);
4. če bo v statistični regiji več prijaviteljev, ki bodo dosegli enako število točk, bodo izbrani tisti, ki bodo dosegli večje skupno število točk pri merilih pod točko 1;
5. če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bodo izbrani tisti, ki bodo dosegli večje skupno število točk pri merilih pod točko 2;
6. če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb;
7. če se ugotovi, da ni izbranih štirinajst (14) prijaviteljev iz KRVS ali osem prijaviteljev iz KRZS ali ustrezno manj v primeru, da prijavitelj pokrije dve statistični regiji in niso razporejena vsa razpoložljiva finančna sredstva, se izbere dodatne prijavitelje iz KRVS oziroma KRSZ, ki so med preostalimi prijavitelji v KRVS ali KRZS dosegli najvišje število točk, ne glede na statistično regijo znotraj posamezne kohezijske regije;
8. če ostanek sredstev za več kot 20 % odstopa od sredstev za izvedbo prijavljene operacije, ministrstvo ponudi prijavitelju uskladitev elaborata.
Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v 13. točki Navodil za prijavo.
O izboru na predlog komisije odloči pristojni minister za izobraževanje, znanost in šport.
11. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Način delitve sredstev po kohezijskih regijah: 60 % na KRVS, 40 % na KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 18.296.818,31 EUR, od tega je po posameznih kohezijskih regijah in po posameznih proračunskih letih naslednja:
− za proračunsko leto 2018: 4.029.294,48 EUR, od tega:
− za KRVS 2.415.600,03 EUR, od tega:
− 1.932.480,07 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
− 483.119,96 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
− za KRZS 1.613.694,45 EUR, od tega:
− 1.290.955,59 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
− 322.738,86 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
− za proračunsko leto 2019: 3.035.760,75 EUR, od tega:
− za KRVS 1.814.932,66 EUR, od tega:
− 1.451.946,17 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
− 362.986,49 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
− za KRZS 1.220.828,09 EUR, od tega:
− 976.662,50 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %).in
− 244.165,59 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
− za proračunsko leto 2020: 4.169.124,59 EUR, od tega:
− za KRVS 2.501.474,75 EUR, od tega:
− 2.001.179,80 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
− 500.294,95 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
− za KRZS 1.667.649,84 EUR, od tega:
− 1.334.119,87 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
− 333.529,97 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
− za proračunsko leto 2021: 4.140.416,27 EUR, od tega:
− za KRVS 2.484.249,76 EUR, od tega:
− 1.987.399,81 EUR s PP 150044 – PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
− 496.849,95 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
− za KRZS 1.656.166,51 EUR, od tega:
− 1.324.933,21 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
− 331.233,30 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
− za proračunsko leto 2022: 2.922.222,22 EUR, od tega:
− za KRVS 1.753.333,33 EUR, od tega:
− 1.402.666,66 EUR s PP 150044 – PN10.1 Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
− 350.666,67 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
− za KRZS 1.168.888,89 EUR, od tega:
− 935.111,11 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
− 233.777,78 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za KRVS znaša največ 10.969.590,53 EUR, za KRZS pa največ 7.327.227,78 EUR.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Preglednica 7: Okvirna višina sredstev za KRVS v EUR
Veliki regiji
Srednji regiji
Majhne regije
Podravska
Savinjska
Jugovzhodna Slovenija
Pomurska
Koroška
Posavska
Primorsko-notranjska
Zasavska
Okvirna višina sredstev
2.510.039,18
2.510.039,17
1.549.371,85
1.549.371,85
712.692,12
712.692,12
712.692,12
712.692,12
Preglednica 8: Okvirna višina sredstev v KRZS v EUR
Veliki regiji
Srednji regiji
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Goriška
Obalno-kraška
Okvirna višina sredstev
2.039.579,40
2.210.956,82
1.538.345,78
1.538.345,78
12. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
13. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dneva objave javnega razpisa do dne 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dneva objave javnega razpisa do dne 10. 11. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
14. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
− besedilo Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022,
− Navodila za prijavo na javni razpis,
− Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami,
− Obrazec za oddajo vloge,
− Prijavnico,
− prilogo 1: elaborat s prilogami,
− prilogo 2: finančni načrt,
− prilogo 3: vzorec pogodbe o sofinanciranju,
− prilogo 4: vzorec konzorcijske pogodbe,
− prilogo 5: izpis iz AJPES-a ali fotokopija ustanovnega akta, iz katerega je razvidno, da imajo prijavitelj in konzorcijski partnerji opredeljeno dejavnost izobraževanja odraslih,
− prilogo 6: izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja z naslednjimi dokazili: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
− prilogo 7: izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi dokazili: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi,
− prilogo 8: izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev z dokaziloma: print spletne strani o seznanitvi izvajalcev programov z namero prijave na ta javni razpis ter tri pisma o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev (vzorec pisma o nameri je priloga 15 razpisne dokumentacije),
− prilogo 9: seznam kazalnikov,
− prilogo 10: obračun SSE programi,
− prilogo 11: obračun SSE NPK in izpiti,
− prilogo 12: obračun Lump sum za vodenje projektne pisarne,
− prilogo 13: obračun SSE andragoško delo,
− prilogo 14: izjava strokovnega aktiva o ustreznosti izobraževalnega programa, v kolikor le-ta ni javnoveljaven,
− prilogo 15: pismo o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
− Prijavnico,
− prilogo 1: elaborat s prilogami,
− prilogo 2: finančni načrt,
− prilogo 4: konzorcijska pogodba,
− prilogo 6: izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja z naslednjimi dokazili: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
− prilogo 7: izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja, z naslednjimi dokazili: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško-andragoški izobrazbi,
− prilogo 8: izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev z dokaziloma: print spletne strani o seznanitvi izvajalcev programov z namero prijave na ta javni razpis ter tri pisma o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev (vzorec pisma o nameri je priloga 15 razpisne dokumentacije),
− prilogo 15: pismo o nameri za sodelovanje deležnikov pri promociji programov in pridobivanju udeležencev.
Prijavitelj mora priložiti dokumentacijo formalno popolne vloge v enem pisnem izvodu ter tudi na elektronskem mediju (CD ali USB ključ) v izvornem formatu.
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki jih ne smejo spreminjati.
15. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
16. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
17. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Vrste upravičenih stroškov po tem javnem razpisu so:
− standardni strošek na uro izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca (v nadaljnjem besedilu: SSE programi), skladno s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013,
− standardni stroški za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov (v nadaljnjem besedilu: SSE NPK in izpiti), skladno s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013,
− pavšalni zneski v skladu s 67. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 (»lump sum«) za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija (v nadaljnjem besedilu: Lump sum za vodenje projektne pisarne),
− standardni strošek za andragoško delo (v nadaljnjem besedilu: SSE andragoško delo), skladno s točko b) prvega odstavka 67. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 pri vseh konzorcijskih partnerjih,
− pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov, in sicer s pavšalno stopnjo 15 % neposrednih stroškov osebja,
− stroški informiranja in komuniciranja:
− stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev, 
− stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, 
− stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 
− stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, 
− drugi stroški informiranja in komuniciranja. 
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški za vse konzorcijske partnerje za izvajanje programov, ki vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja in stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov, so:
− SSE programi,
− SSE NPK in izpiti,
− SSE andragoško delo,
− pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih stroškov osebja (neposredni strošek osebja predstavlja SSE andragoško delo),
− stroški informiranja in komuniciranja:
− stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev, 
− stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, 
− stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, 
− stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, 
− drugi stroški informiranja in komuniciranja. 
Upravičeni stroški za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija so:
− Lump sum za vodenje projektne pisarne,
− pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih stroškov osebja (neposredni strošek osebja predstavlja Lump sum za vodenje projektne pisarne).
Sofinanciranje stroškov za izvedbo aktivnosti v okviru tega javnega razpisa bo potekalo tudi po sistemu standardnih lestvic stroškov na enoto in pavšalnih zneskov v skladu s 67. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 (»lump sum«), (poenostavljene oblike stroškov), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila OU o upravičenih stroških) in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila MIZŠ).
Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev višine poenostavljenih oblik stroškov skladno s prvim odstavkom 67. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, št. 5442-86/2018/7 z dne 19. 7. 2018, ki določa:
1. Standardni strošek na uro izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca (v nadaljnjem besedilu: SSE programi), v višini 6,04 EUR, za programe, ki trajajo do vključno 200 ur, in 4,27 EUR za programe, ki trajajo 201 uro in več;
2. Standardni stroški za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov (v nadaljnjem besedilu: SSE NPK in izpiti), ki so razvidni v preglednici 9.
Preglednica 9: Standardni stroški za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov
Oznaka
SSE NPK in izpiti
Vrednost SSE v EUR
I1
SSE NPK 
postopki preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij
218,00
I2
SSE SLO osnovna raven 
izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni
128,10
I3
SSE – SLO višja raven 
izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni
143,96
I4
SSE – SLO raven odličnosti 
izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti
143,96
I5
SSE tuji jezik 
izpit za pridobitev certifikata iz tujega jezika
120,00
I6
SSE osnovni ECDL 
izpit za modul osnovnega programa ECDL
36,60
I7
SSE nadaljevalni ECDL 
izpit za modul nadaljevalnega programa ECDL
48,80
I8
SSE – ECDL – CAD 
izpit za modul programa ECDL CAD
61,00
I9
SSE – ECDL eCitizen 
izpit za program eCitizen
21,96
I10
SSE upravni postopek 
strokovni izpit iz upravnega postopka na prvi ali drugi stopnji
134,20
3. Pavšalne zneske v skladu s 67. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 (»lump sum«) za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija (v nadaljnjem besedilu: Lump sum za vodenje projekte pisarne), v višini 1.756,37 EUR na mesec in
4. Standardni strošek za andragoško delo pri konzorcijskih partnerjih, vključno z vodjo konzorcija (v nadaljnjem besedilu: SSE andragoško delo) v višini 1.351,06 EUR na mesec.
Lump sum za vodenje projektne pisarne:
za uspešno izvedbo operacije je vodja konzorcija dolžan izvesti naslednje naloge:
− usmerjati in koordinirati delo konzorcijskih partnerjev,
− načrtovati in spremljati vsebinski in finančni napredek operacije,
− pripravljati zahtevke za izplačilo, ki vključujejo vsebinsko ter finančno poročilo na ravni konzorcija in konzorcijskih partnerjev,
− pripravljati letna in končno poročilo o doseženih rezultatih,
− izvajati promocijske in animacijske aktivnosti ter sodelovati s ključnimi deležniki,
− sodelovati z ministrstvom, v skladu z elaboratom, konzorcijsko pogodbo, Navodili MIZŠ, ipd.
SSE andragoško delo pri konzorcijskih partnerjih:
konzorcijski partnerji, vključno z vodjo konzorcija, so za uspešno izvedbo načrtovanih ciljev in rezultatov javnega razpisa dolžni izvajati naslednje naloge:
− sodelovati z različnimi deležniki v lokalnem okolju (podjetja, ustanove, zbornice, območne službe zavoda za zaposlovanje, sindikati, društva, združenja, šole, zaposlovalne agencije idr.) z namenom seznanjanja le-teh o možnostih brezplačnega izobraževanja, ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanja izpitov,
− osveščati odrasle o prednostih, ki jim jih prinašajo splošne in poklicne kompetence, nacionalne poklicne kvalifikacije ter opravljeni izpiti,
− motivirati in animirati različne ciljne skupine za vključitev v izobraževalne programe, v postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov za pridobitev certifikatov,
− ugotavljati izobraževalne potrebe in pripravljati nove izobraževalne programe ter prilagajanje le-teh različnim ciljnim skupinam, predznanju udeležencev in potrebam delodajalcev v različnih delovnih procesih ter drugim deležnikom,
− načrtovati posebne programe in prilagoditev izvedbe za ranljive ciljne skupine (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni in podobno) glede na potrebe okolja.
Upravičenec stroške v okviru operacije uveljavlja na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami, skladno z Navodili MIZŠ in Navodili OU o upravičenih stroških.
Za standardne stroške so potrebna najmanj naslednja dokazila:
− za SSE programi:
− izjava strokovnega aktiva o ustreznosti izobraževalnega programa, v kolikor le-ta ni javnoveljaven (priloga 14 razpisne dokumentacije),
− podpisane liste prisotnosti udeležencev v programih (priloga 2 Navodil MIZŠ) in
− obračun izvedenih ur na udeleženca (obračun SSE programi) (priloga 10 razpisne dokumentacije),
− za SSE NPK in izpiti:
− seznam prijavljenih udeležencev programov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij oziroma za opravljanje izpitov in 
− obračun izvedenih preverjanj in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacije in izpitov (obračun SSE NPK in izpiti) (priloga 11 razpisne dokumentacije),
− za Lump sum za vodenje projektne pisarne:
− poročilo o napredku, iz katerega je vidno opravljeno delo (priloga 5 Navodil MIZŠ, drugi zavihek) in
− obračun stroška pavšalni znesek v skladu s 67. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 (»lump sum«) (obračun Lump sum za vodenje projektne pisarne) (priloga 12 razpisne dokumentacije),
− za SSE andragoško delo pri vseh konzorcijskih partnerjih:
− pogodbe o zaposlitvah oziroma drug pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji (ob prvem zahtevku za izplačilo in ob vsakokratni spremembi),
− mesečno poročilo za zaposlene, iz katerega je razvidno opravljeno delo (priloga 5 Navodil MIZŠ, prvi zavihek) in
− obračun standardnega stroška za andragoško delo (obračun SSE andragoško delo) (priloga 13 razpisne dokumentacije).
Glede na zgoraj navedeno poenostavljena oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično prispeva k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kohezijske politike.
Dodatna pojasnila glede načrtovanja in uveljavljanja upravičenih stroškov, predvsem v okviru SSE andragoško delo, so navedena v 16. točki Navodil za prijavo na javni razpis.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so v tej točki javnega razpisa, 3. in 4. točki Navodil MIZŠ in 2. točki Navodil OU o upravičenih stroških. Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 Navodil MIZŠ ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
18. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ.
19. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
20. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
21. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
22. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
23. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
24. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti in drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
25. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
26. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v prilogi 9 razpisne dokumentacije.
27. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
28. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
29. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
30. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 10. 2018 do 12. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem in enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na »Javni razpis TPK 2018-2022««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec za oddajo vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
31. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija). Zaradi pričakovanega večjega števila vlog odpiranje teh ne bo javno.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo formalno popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 10.2. točki tega javnega razpisa ter v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, so sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o izboru/zavrnitvi/zavržbi prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
32. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o izboru/zavrnitvi/zavržbi sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
33. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete po predhodni najavi tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete Majo Kobal Merkun, tel. 01/400-52-58 ali pišete na elektronski naslov: maja.kobal-merkun@gov.si, zadeva »Vprašanje za JR TPK 2018-2022«.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport