Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2968. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov, stran 9232.

  
Na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov (Uradni list RS, št. 48/17) se četrti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen po najkrajši kopenski potovalni razdalji več kot 25 km od sedeža dimnikarske družbe oziroma njegove poslovalnice, se znesku iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko prištejejo potni stroški za vsak kilometer nad 25 km, v višini, ki ne sme presegati 0,25 eura na kilometer. Pri tem se upošteva najkrajša kopenska povezava po javnih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali nekategoriziranih cestah v lasti uporabnika, po kateri je dovoljen promet motornih vozil oziroma koles. Strošek iz tega odstavka se opredeli v ceniku dimnikarske družbe iz preglednice 2 priloge 2 tega pravilnika.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen po najkrajši kopenski potovalni razdalji več kot 25 km od sedeža dimnikarske družbe oziroma njegove poslovalnice in dostop do uporabnika ni mogoč le po javnih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ali nekategoriziranih cestah v lasti uporabnika, se znesku iz prejšnjega odstavka lahko prištejejo potni stroški za vsak kilometer poti, po kateri ni dovoljen promet motornih vozil oziroma koles nad 25 kilometrov, po porabljenem času vendar ne več kot 15 minut za 1 km poti, v višini, ki ne sme presegati zneska iz sklepa, ki določa najvišjo dovoljeno ceno izvajanja dimnikarskih storitev. Strošek iz tega odstavka se opredeli v ceniku dimnikarske družbe iz preglednice 2 priloge 2 tega pravilnika. V primeru več možnih povezav se upošteva tista povezava, ki je za uporabnika dimnikarskih storitev najugodnejša.«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 5. člena se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Čiščenje prezračevalne naprave, ki služi izključno mali kurilni napravi na plin izvedbe »A«, ki je odvisna od zraka v prostoru in brez odvoda dimnih plinov neposredno v okolico skozi dimovodne naprave, kot je na primer plinski štedilnik, se obračuna po porabljenem času pri uporabniku dimnikarskih storitev.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka je poraba časa letnega pregleda in informiranja uporabnika dimnikarskih storitev že vključena v porabo časa mehanskega čiščenja.
(5) Če se pri rednem čiščenju male kurilne naprave ugotovi, da kurišča ni treba čistiti, se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna le čiščenje dimovodne naprave. V tem primeru se čiščenje dimovodne naprave obračuna po porabljenem času, vendar ne več kot 25 minut.«.
3. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dimnikarska družba ima na svojih spletnih straneh oziroma v poslovnih prostorih na vidnem mestu objavljen cenik iz preglednice 1 in preglednice 2 priloge 2 tega pravilnika«.
4. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-123/2018
Ljubljana, dne 7. septembra 2018
EVA 2018-2550-0047
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor