Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

Ob-2811/18, Stran 1907
Svet zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica, Cesta na Dobravo 28, Sevnica, na podlagi sklepa o razpisu, ki ga je sprejel na seji 29. 8. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 1. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Ane Gale Sevnica, Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ane Gale Sevnica 

AAA Zlata odličnost