Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

Št. 430-13/2017-8 Ob-2828/18, Stran 1911
Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, na podlagi 51. člena in 53. člena, v povezavi s prvim odstavkom 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb 
za najem prostorov za gostinsko dejavnost na naslovu Na Grivi 3A, 1358 Log pri Brezovici
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici; v nadaljnjem besedilu te objave kot: Občina.
2. Opis predmeta, ki se oddaja v najem:
2.1. Opis predmeta najema
Predmet najema so prostori za gostinsko dejavnost skupne površine 200,6 m2 v 1. in 2. etaži (ID prostorov za gostinsko dejavnost: 1996-2038-1), sanitarije v 1. etaži (so del prostora z ID 1996-2038-4) in gostinski vrt v obsegu 7,29 m x 12,3 m. Omenjena prostora in gostinski vrt so v sklopu športno rekreacijskega objekta na naslovu Na Grivi 3a, 1358 Log pri Brezovici (ID 1996-2038), stoječega na zemljišču s parc. št.: 657/12, k.o. 1996 – Log. Sanitarije so v souporabi tudi z ostalimi uporabniki objekta. Vse skupaj v nadaljnjem besedilu te objave kot: predmet najema.
Dela stavbe z ID 1996-2038-1 in 1996-2038-4 sta vpisana v kataster stavb, etažna lastnina v zemljiški knjigi je vpisana.
Lastninska pravica Občine na vseh delih stavbe z ID 1996-2038 je vpisana v zemljiško knjigo, parc. št. 657/12 k.o. 1996 – Log je v zemljiški knjigi vpisana kot splošen skupen del stavbe.
Predmet najema je opremljen in primeren za takojšnjo uporabo. Seznam opreme je sestavina te objave.
Parkiranje je zagotovljeno na parkirnih površinah v neposredni bližini objekta ID 1996-2038, ležečih na zemljiščih s parc. št. 654/13, 657/2, 657/10, 657/18, 658/20 k.o. 1996 – Log, ki so v lasti najemodajalca in so namenjene širši javni uporabi.
Za objekt ID 1996-2038, v katerem se nahaja predmet najema, sta bila izdana gradbeno dovoljenje UE Vrhnika, št. 351-155/2010 z dne 16. 11. 2010, pravnomočno dne 30. 11. 2010 in uporabno dovoljenje UE Vrhnika, št. 351-184/2011 z dne 1. 12. 2011, pravnomočno dne 20. 12. 2011.
Energijski kazalniki energetske učinkovitosti predmeta najema, povzeto iz energetske izkaznice stavbe, št. 2018-509-122-54651, ki velja do 14. 2. 2028.
Občina je lastninsko pravico na celotnem objektu Na Grivi 3a, v katerem se nahaja predmet najema, pridobila na podlagi arbitražne odločbe Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije št. SA 5.6-4/2015. V teku je sodni postopek po tožbi Občine na razveljavitev zgoraj navedene arbitražne odločbe. V kolikor bo arbitražna odločba razveljavljena, bo prišlo do spremembe lastništva na objektu (in s tem na predmetu najema). Sprememba lastništva ne bo vplivala na veljavnost najemne pogodbe, zamenjala se bo le oseba najemodajalca.
2.2. Izhodiščna najemnina:
Najnižja ponudbena najemnina (tj. izhodiščna najemnina) za predmet najema znaša 1.255,00 EUR mesečno brez DDV. Ponudba mora biti dana najmanj v višini izhodiščne najemnine.
3. Vsebina in rok vezanosti na ponudbo:
3.1. Ponudba mora vsebovati:
1. zavezujočo ponudbo na obrazcu, ki je priloga te objave (vse rubrike v obrazcu morajo biti izpolnjene),
2. dokazilo o registraciji ponudnika za opravljanje gostinske dejavnosti,
3. potrdilo FURS o poravnanih obveznosti knjigovodskih evidenc, ki ne sme biti starejše od 15 dni glede na datum oddane ponudbe,
4. obrazec S.BON-1 (ne velja za proračunske uporabnike in fizične osebe),
5. bilanco stanja in izkaz uspeha za leto 2017, obe na obrazcih AJPES (ne velja za proračunske uporabnike in fizične osebe),
6. obrazec SISBON (velja zgolj za fizične osebe),
7. izjavo predstojnika organa o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine, stroškov in drugih plačilne obveznosti, ki bodo zanj nastale na podlagi sklenjene najemne pogodbe in iz dejavnosti, ki jo bo izvajal v predmetu najema, za celoten čas sklenitve najemne pogodbe (velja zgolj za proračunske uporabnike),
8. izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo, na obrazcu, ki je priloga te objave.
9. opis dejavnosti, ki se bo izvajala v premetu najema,
10. kratko predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika in navedbo referenc,
11. potrdilo o vplačani varščini iz točke 8 te objave.
Tuj državljan/rezident tuje države mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane (pod točkami 2 do 7 zgoraj).
3.2. Jezik ponudbe
Ponudba in vsi priloženi obrazci in dokazila morajo biti v slovenskem jeziku ali v prevodu, overjenem po sodnem tolmaču.
3.3. Rok vezanosti na ponudbo mora biti najmanj do vključno 30. 11. 2018.
4. Posebni pogoji najema
4.1. Predmet najema se oddaja v najem za določen čas 60 mesecev.
4.2. Glavna dejavnost v predmetu najema mora biti gostinstvo (po standardni klasifikaciji dejavnosti katerikoli od naslednjih podrazredov: 56.101 Restavracije in gostilne, 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati, 56.103 Slaščičarne in kavarne, 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi, 56.290 Druga oskrba z jedmi, 56.300 Strežba pijač), lahko je organizirana tudi druga postranska dejavnost (na primer predavanja, tematski večeri ipd.). Glavna in postranska dejavnost morata biti vsaj delno vsebinsko povezani s športno-rekreativno tematiko (na primer redna ponudba športne prehrane in pijače, predavanja o športu, športni prehrani, športnih izletih in dogodkih ipd.).
Ponudba, ki ne bo obsegala opisa glavne dejavnosti (in postranske, če se bo izvajala), kakor tudi ponudba, katere dejavnost ne bo ustrezala pogojem iz prejšnjega odstavka, bo avtomatsko izločena iz postopka izbire.
4.3. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti in mora imeti vsaj 6 let izkušenj na področju opravljanja gostinske dejavnosti.
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval obeh zgoraj navedenih pogojev, bo avtomatsko izločen iz postopka izbire.
4.4. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18). Izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 7. člena navedenega zakona.
4.5. Izbrani ponudnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmet najema, niti z vlaganji ne pridobi nobenih stvarnih pravic na predmetu najema.
4.6. Predmet najema se lahko na podlagi predhodnega pisnega soglasja najemodajalca odda v podnajem, če se oddaja za krajše časovno obdobje ali v manjšem obsegu. Predhodno pisno soglasje najemodajalca mora biti podano k vsakemu konkretnemu pravnemu poslu posebej.
4.7. Predmet najema se daje v najem po načelu videno-najeto.
4.8. Najemnik na predmetu najema nima predkupne pravice.
4.9. Najemnik nosi * obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, ki odpadejo na predmet najema in sorazmeren del teh stroškov, vezanih na skupne dele stavbe in * stroške zavarovanja predmeta najema in opreme v njem (obseg zavarovanja bo določil najemodajalec, zavarovano bo moralo biti premoženje (prostori in oprema) in odgovornost) in * nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
4.10. Najemnina se usklajuje letno z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
4.11. Predmet najema po trenutni zakonodaji ni predmet obdavčitve z DDV. V kolikor se bo tekom trajanja najemnega razmerja spremenil zakon, tako da bodo najemnine obdavčene z DDV, se znesek tedaj veljavne mesečne najemnine poveča za tedaj veljavno stopnjo DDV.
4.12. Najemnik je dolžan začeti z dejavnostjo v predmetu najema najkasneje v 15 dneh po prevzemu predmeta najema, razen, če se stranki pisno ne dogovorita drugače.
4.13. Najemnik bo najemnino dolžan plačevati vsakega prvega v mesecu za tekoči mesec, na račun Občine Log - Dragomer, št. SI56 0140 8010 0020 847, odprt pri Banki Slovenije. Rok plačila najemnin je bistvena sestavina najemne pogodbe.
4.14. Stranki lahko soglasno spremenita besedilo najemne pogodbe, ki je priloga te objave, zgolj v nebistvenih sestavinah.
4.15. Ponudnik mora dati zavarovanje za primer zapadlih in neplačanih terjatev, ki bi jih morebiti imela do njega Občina Log - Dragomer po najemni pogodbi (terjatve na podlagi neplačane najemnine, povzročene škode ipd.), in sicer:
– bančno garancijo v višini dvanajst mesečnih najemnin, na obrazcu, ki je priloga te objave. Veljavnost garancije mora biti za ves čas trajanja najemne pogodbe.
Zgoraj navedeno zavarovanje je najemnik dolžan izročiti oziroma plačati v roku 15 dni po sklenitvi najemne pogodbe. Navedeni rok je bistvena sestavina najemne pogodbe.
Določilo te točke ne velja za proračunske uporabnike.
5. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
5.1. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe sta višina najemnine in vsebinska povezava s športno-rekreativno tematiko. Razmerje obeh meril je 30:70 (30 % merilo vsebinske povezave in 70 % merilo najemnine). Ponudbe bodo točkovane na naslednji način:
a. točkovanje glede na višino ponujene najemnine
Vse obravnavane ponudbe se bo razporedilo po zaporedju, od najvišje do najnižje. Ponudba z najvišjo najemnino bo točkovana z 1 točko, naslednja z 2 točkama itd. Delež vsake od ponudb bo nato ugotovljen po naslednji formuli:
število doseženih točk obravnavane ponudbe
x 0,7
število točk najugodnejše ponudbe
b. točkovanje glede na vsebinsko povezavo s športno-rekreativno tematiko (na primer redna ponudba športne prehrane in pijače, predavanja o športu, športni prehrani, športnih izletih in dogodkih ipd.).
Vsebinska povezava s športno-rekreativno tematiko obravnavanih ponudb bo točkovana po kriteriju pogostosti. In sicer, glede na to, kolikokrat se športno-rekreativna tematika izvajala/nudila v predmetu najema, bodo ponudbam dodeljene naslednje točke: 1 točko če se bo vsebina izvajala/nudila vsak dan, 2 točki, če se bo vsebina izvajala/nudila nekajkrat mesečno, 3 točke, če se bo vsebina izvajala/nudila občasno, po potrebi ali po drugi vnaprej nedoločeni periodiki. Delež vsake od ponudb bo nato ugotovljen po naslednji formuli:
število doseženih točk obravnavane ponudbe
x 0,3
3
Na primer: ponudb je 5, obravnavana ponudba je dosegla 1 točko pri merilu pod a) in 1 točko pri merilu pod b). Delež obravnavane ponudbe pri merilu a) znaša
1
x 0,7 = 0,14
5
Delež obravnavane ponudbe pri merilu b) znaša
1
x 0,3 = 0,10
3
Skupen delež obravnavane ponudbe je 0,14 + 0,10 = 0,24.
Najugodnejša ponudba je tista, ki bo dosegla najnižji delež.
6. Pravila postopka odpiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
6.1. Ponudbe, prispele po roku za oddajo ponudb, kakor tudi nepopolne ponudbe, bodo izločene, o čemer bo ponudnik obveščen.
Nepopolna ponudba je tista, ki nima priloženih vseh zahtevanih obrazcev in dokazil ali v katere obrazcu niso izpolnjene vse rubrike ali katere ovojnica nima sestavin, kot jih določa točka 7.3. te objave ali katere ponujena najemnina je nižja od izhodiščne najemnine (točka 2.2. te objave).
6.2. Ponudbe bodo komisijsko odprte na javnem odpiranju ponudb, ki bo dne 5. 10. 2018, ob 12. uri, v sejni sobi v pritličju občinske stavbe Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici. O odpiranju ponudb se bo sestavil poseben zapisnik, ki bo vročen vsem ponudnikom.
6.3. Pooblaščenci ponudnikov na javnem odpiranju ponudb se morajo izkazati s pisnim pooblastilom ponudnika.
6.4. V kolikor bo med pravočasnimi in popolnimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila pogajanja o višini mesečne najemnine.
Komisija bo postopke pogajanja ponovila tolikokrat, dokler ne bo prejela ene najugodnejše ponudbe oziroma dokler nihče od najugodnejših ponudnikov ne bo več pripravljen zvišati ponujene mesečne najemnine.
Postopki pogajanja bodo izvedeni v roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe.
6.5. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina ali v postopku pogajanja ni bila dosežena vsaj najemnina, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki, javno zbiranje ponudb ni uspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb Občina obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb oziroma od izvedbe postopka pogajanja.
6.6. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe (tj. izbrani ponudnik) sprejme župan.
6.7. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po odločitvi župana o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6.8. V kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, Občina podaljša rok za podpis pogodbe, vendar najdalj za 15 dni. V kolikor izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše niti v podaljšanem roku, Občina zadrži njegovo varščino.
6.9. V kolikor se najemna pogodba razveže, ker izbrani ponudnik v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe ni predložil bančne garancije (kot je to določeno v točki 4.15.), Občina zadrži vplačano varščino.
6.10. Občina lahko po lastni presoji podaljša roke iz tega poglavja.
6.11. Občina ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika Občine lahko po lastni presoji kadarkoli ustavi začeti postopek javnega zbiranja ponudb, vse do sklenitve najemne pogodbe, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti Občine, ponudnikom pa se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
7. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo
7.1. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 4. 10. 2018, do 12. ure. Ponudba, poslana priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če jo je Občina prejela do navedenega roka (datum in ura) za oddajo ponudb.
7.2. Ponudbe ponudniki pošljejo priporočeno ali prinesejo osebno v sprejemno pisarno Občine.
7.3. Ponudbe, z vsemi dokazili, morajo biti v zaprti pisemski ovojnici (čez mesto zapiranja mora biti odtisnjen žig ali pa dan podpis ponudnika), na hrbtni strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja, na sprednji pa naslovnik Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici ter pripis »Ne odpiraj – ponudba za najem prostorov za gostinsko dejavnost«.
8. Varščina za sodelovanje v postopku in za resnost ponudbe
8.1. Ponudniki morajo na račun Občine Log - Dragomer, št. SI56 0140 8010 0020 847, odprt pri Banki Slovenije, plačati varščino v znesku 2.510,00 EUR, in sicer najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (do tega roka mora varščina prispeti na račun Občine). Namen nakazila je »javno zbiranje ponudb – varščina«.
8.2. Uspelemu ponudniku se bo plačana varščina vštela v najemnino za prvi mesec najema, razlika v varščini pa se bo vrnila po predložitvi bančne garancije (ki je določena v točki 4.15).
8.3. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8.4. Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo oddali ponudbe do poteka roka za oddajo ponudb, se varščina ne vrne.
8.5. V primeru iz točke 6.11. se varščina vrne vsem ponudnikom. Če je bil postopek v primeru iz točke 6.11. ustavljen po poteku roka za oddajo ponudb, se varščina ne vrne ponudniku, ki ni oddal ponudbe do poteka roka za oddajo ponudb.
9. Javna objava in dodatne informacije
9.1. Javna objava
Javna objava je v celoti objavljena na spletni strani Občine (podstran Za občane/Razpisi in javne objave/Aktualni razpisi) in v Uradnem listu RS, razglasni del.
Sestavine te objave so:
– objava – javno zbiranje ponudb,
– obrazec ponudbe,
– obrazec najemne pogodbe,
– seznam opreme,
– obrazec bančne garancije,
– gradbeno dovoljenje UE Vrhnika, št. 351-155/2010 z dne 16. 11. 2010, pravnomočno dne 30. 11. 2010,
– uporabno dovoljenje UE Vrhnika, št. 351-184/2011 z dne 1. 12. 2011, pravnomočno dne 20. 12. 2011,
– sklep GURS o vpisu stavbe ID 1996-2038 v kataster stavb, št. 02132-00202/2011-2, z dne 20. 12. 2011,
– Energetska izkaznica št. 2018-509-122-54651, ki velja do 14. 2. 2028.
Za vse skupaj se uporablja izraz objava.
Pojasnila in odgovori, spremembe in dopolnitve te objave, bodo objavljene na gornji spletni strani. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah te objave in so sami odgovorni za spremljanje navedenih spletnih strani.
Občina si pridržuje pravico, da vsebino kateregakoli dela objave spremeni ali dopolni.
Vse spremembe in dopolnitve objave ter dana pojasnila in odgovori so sestavni del objave.
9.2. Dodatne informacije
Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi.
Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s predmetom najema in v zvezi s postopkom oddaje v najem se obrnite na mag. Lariso Istenič, Občina Log - Dragomer, Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici, tel. 01/750-77-00, elektronski naslov: larisa.istenic@log-dragomer.si.
10. Protikorupcijsko določilo
10.1. Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na obravnavo ponudnikov ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico njegovo izločitev. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije, ki vodi postopek. V času razpisa Občina in ponudnik ne smeta izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor ponudnika. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri.
Občina Log - Dragomer 

AAA Zlata odličnost