Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2994. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič, stran 9364.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 28. redni seji dne 13. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič 
1. člen 
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Semič v času volilne kampanje.
2. člen 
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih Občina Semič enakopravno in na celovitem območju občine Semič zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– oglasne table (3),
locirane pri Vrtcu Sonček v Semiču, pri Hotelu Smuk v Semiču in pri Gasilskem domu v Semiču.
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja brezplačno plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakem od zgoraj navedenih mest.
Organizatorjem volilne kampanje so proti plačilu v znesku 66,00 € (v ceno je vključen DDV) na voljo tudi dodatna plakatna mesta. Objekti, s pomočjo katerih se, proti plačilu, sme izvajati volilna kampanja so:
– oglasne table (7),
locirane na Vajdovi ulici v Semiču (pri podjetju Iskra kondenzatorji, d.d.), na Štrekljevcu (pri trgovini), na Kolodvorski cesti v Semiču (železniška postaja), na Črešnjevcu (pri gasilskem domu), v Stranski vasi (pri gasilskem domu), v Črmošnjicah (center) in v Rožnem Dolu (pri gasilskem domu PGD Rožni Dol).
Vsakemu organizatorju volilne kampanje se zagotavlja plakatno mesto za največ en plakat v velikosti B2 (500 mm x 707 mm) na vsakem od zgoraj navedenih mest.
3. člen 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
4. člen 
Plakate na plakatna mesta namešča pooblaščena oseba Občine Semič in skrbi za red, zato organizatorji volilne kampanje sami ne smejo nameščati plakatov.
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Semič na stroške organizatorja.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.
5. člen 
Vloge z volilnim propagandnim materialom je potrebno 60 dni pred dnem glasovanja dostaviti na Občino Semič, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji.
6. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič (Uradni list RS, št. 57/10).
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2018-4
Semič, dne 13. septembra 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost