Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2974. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče, stran 9328.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 2. in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 23. seji dne 5. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Osnovne šole Braslovče 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Braslovče (v nadaljevanju: zavod).
Zavod je vpisan v sodni register Registrskega sodišča v Celju, pod reg. št. 1-1167-00.
Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno šolstvo, pod št. 278 z dne 8. 4. 2002.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
2. člen 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Braslovče.
Skrajšano ime: OŠ Braslovče.
Sedež zavoda: Rakovlje 15 b, Braslovče.
III. PEČAT ZAVODA 
3. člen 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež Osnovne šole Braslovče. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj s sklepom določi število pečatov, njihovo uporabo in hrambo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
Zavod opravlja javno službo na področju vzgoje in izobraževanja: osnovnošolsko izobraževanje (osnovna šola) in predšolska vzgoja (vrtec).
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, za lastne potrebe ali zaradi dopolnjevanja svoje dejavnosti ali zaradi smotrne rabe premoženja, ki ga ima v upravljanju (tržna dejavnost).
5. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti, opredeljene z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– 85.100 predšolska vzgoja,
– 85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
– 38.110 zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 56.102 okrepčevalnice in podobni obrat,
– 56.300 strežba pijač,
– 56.290 druga oskrba z jedmi,
– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 58.190 drugo založništvo,
– 62.090 druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje in
– 90.010 umetniško uprizarjanje,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 93.110 obratovanje športnih objektov in
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
V. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev šole,
– svet staršev vrtca in
– strokovni organi.
Svet zavoda 
7. člen 
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev šole in vrtca.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učencev šole oziroma status varovanca v vrtcu.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
8. člen 
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Braslovče.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve predstavnikov delavcev se izvedejo tako, da se izvolijo trije predstavniki matične osnovne šole Braslovče, en predstavnik podružničnih šol in en predstavnik vrtca.
V primeru, ko je predstavnik delavcev v času mandata Sveta zavoda zaradi potreb delovnega procesa, začasno prerazporejen na delo v drugo enoto, za dobo največ do enega šolskega leta, se nadomestne volitve ne izvedejo.
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev šole in svet staršev vrtca izmed sebe tajno ali javno. Svet staršev šole izvoli dva predstavnika staršev. Svet staršev vrtca izvoli enega predstavnika staršev.
9. člen 
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih najmanj 8 članov in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi.
Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo zaposleni v šoli.
10. člen 
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Člani sveta izmed članov izvolijo predsednika in namestnika.
S pravili zavoda se podrobneje določi način volitev predstavnikov zaposlenih in staršev v svet zavoda.
S pravili zavoda se podrobneje določi delovanje, odločanje sveta zavoda in druga pomembna vprašanja v zvezi z delom sveta zavoda.
11. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če:
– umre ali je dolgotrajno nesposoben za članstvo v svetu,
– sam zahteva,
– je odpoklican,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta lahko odpokliče organ, pristojen za imenovanje oziroma izvolitev, po postopku, kot je predviden za imenovanje ali izvolitev.
S pravili zavoda se podrobneje predpiše postopke ob predčasnem prenehanju mandata članu sveta.
12. člen 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja v skladu z zakonom,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema letno poročilo zavoda,
– daje ustanovitelju ali ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje pritožbeno komisijo,
– opravlja druge z zakonom, statutom in splošnimi akti določene naloge sveta zavoda oziroma vrtca.
Ravnatelj 
13. člen 
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost poslovanja šole. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– predlaga svetu zavoda v sprejem letni program in finančni načrt in letno poročilo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega in predavateljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte šole, razen statuta,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in drugimi predpisi.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti javnega uslužbenca zavoda.
14. člen 
Ravnatelj imenuje dva pomočnika ravnatelja, enega za osnovno šolo in enega za vrtec, ki mu pomagata pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Eden od pomočnikov ravnatelja, ki ga pisno pooblasti ravnatelj, ravnatelja nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja v skladu s prvim ali tretjim odstavkom 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
15. člen 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
16. člen 
Ravnatelju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
Ravnatelju preneha mandat pred potekom časa za katerega je imenovan:
– če to sam zahteva in če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če je razrešen.
Ravnatelj je lahko razrešen:
– če pri delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih šole ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov šole ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči šoli večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti šole ali
– če zaradi drugih utemeljenih okoliščin, svet zavoda oceni, da ravnatelj ne more več uspešno opravljati svoje funkcije.
Ravnatelja razreši svet zavoda po postopku predpisanim z zakonom.
Svet staršev šole in vrtca 
17. člen 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikujeta sveta staršev, in sicer svet staršev šole in svet staršev vrtca. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.
Sveta staršev sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek šole oziroma vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Podrobneje se način dela imenovanje članov sveta staršev šole in sveta staršev vrtca opredeli v Pravilih zavoda.
Strokovni organi 
18. člen 
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Strokovna organa v vrtcu sta: vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestava in delo strokovnih organov sta določena z zakonom.
VI. ORGANIZIRANOST ZAVODA 
19. člen 
Zavod ima dve organizacijski enoti: osnovno šolo in vrtec.
Osnovna šola (matična šola) ima podružnične šole:
– Podružnična osnovna šola Letuš v Letušu 32,
– Podružnična osnovna šola Gomilsko na Gomilskem 34,
– Podružnična osnovna šola Trnava v Trnavi 5b.
Vrtec ima organizacijske enote:
– Braslovče,
– Letuš in
– Trnava.
Podružnično šolo v skladu z zakonom, s standardi, z normativi, drugimi splošnimi akti vodi vodja podružnične šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Naloge vodje enote vrtca se podrobneje opredelijo s sistemizacijo.
Organizacijsko enoto vrtca v skladu z zakonom, standardi, normativi, drugimi splošnimi akti vodi vodja organizacijske enote vrtca, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev vrtca. Naloge vodje enote vrtca se podrobneje opredelijo s sistemizacijo.
Podrobneje se organizacijska struktura šole v povezavi z organizacijo spremljajočih dejavnosti določi s sistemizacijo.
VII. ŠOLSKI OKOLIŠ 
20. člen 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:
1. za matično šolo naselja: Braslovče, Glinje, Kamenče, Male Braslovče, Parižlje, Podvrh, Poljče, Preserje, Rakovlje, Spodnje Gorče, Topovlje, Zgornje Gorče,
2. za podružnično šolo Gomilsko naselja: Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž, Zakl,
3. za podružnično šolo Letuš naselja: Dobrovlje, Letuš, Podgorje pri Letušu,
4. za podružnično šolo Trnava naselja: Orla vas, Šentrupert, Trnava.
Učenci podružničnih šol Letuš in Gomilsko so od 6. razreda, učenci podružnične šole Trnava pa praviloma od 5. razreda, vključeni v šolski okoliš matične šole Braslovče.
V primeru neenakomerne porazdelitve učencev oziroma prostorske stiske posameznih enot šole so dopustna odstopanja in prehod učencev v drug šolski okoliš. O spremembah odloči ravnatelj.
VIII. POGOJI IN SREDSTVA ZA DELO 
21. člen 
Ustanovitelj in država morata zagotavljati ustrezne pogoje za delo v skladu z zakoni in s standardi in normativi za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda.
22. člen 
Vse premično in nepremično premoženje in druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanovitelja. Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Ustanovitelj s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavoda v upravljanju. Ustanovitelj določi medsebojne pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan ravnati v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost.
23. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe v skladu z zakonom, iz javnih sredstev, iz sredstev državnega proračuna, občinskega proračuna, prispevkov staršev, plačil storitev, lahko pa tudi iz drugih virov in tržne dejavnosti.
Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
24. člen 
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
25. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi za dejavnost in razvoj javne službe v skladu z odločitvijo ustanovitelja.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU 
26. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Organizacijska enota ter podružnična šola v pravnem prometu nimata pooblastil.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
27. člen 
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, ki jih je potrebno urediti za delovanje in poslovanje, uredi s pravili in splošnimi predpisi.
Pravila sprejeme svet zavoda na predlog ravnatelja.
Splošne akte in sistemizacijo sprejema ravnatelj. Sistemizacijo delovnih mest delovnih mest ravnatelj določi na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, za vrtec pa v soglasju z ustanoviteljem.
XI. NADZOR IN POROČANJE 
28. člen 
Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter poslovanjem v okviru svojih pristojnosti opravljajo državni organi.
Ustanovitelj lahko opravlja nadzor nad poslovanjem zavoda samostojno ali preko svojih nadzornih organov (nadzorni odbor občine, revizijska služba) ali za nadzor najame zunanjega usposobljenega izvajalca. O načinu, vsebini, obsegu in času nadzora odloči ustanovitelj samostojno.
Ravnatelj je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.
29. člen 
Zavod mora ustanovitelju posredovati finančni načrt in letno poročilo, najkasneje v 14 dneh po sprejetju.
Zavod mora ustanovitelju poročati o pomembnih zadevah s področja poslovanja zavoda in upravljanja s premoženjem.
Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem in poslovanjem zavoda in upravljanja s sredstvi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Ravnatelj in drugi organi, vezani na mandat, opravljajo svoje naloge do izteka podeljenega mandata.
31. člen 
Ravnatelj mora svetu zavoda predlagati v sprejem pravila zavoda v roku 3 mesecev od pričetka veljavnosti tega odloka. Ravnatelj mora ostale splošne akte uskladiti s tem odlokom in pravili v roku 6 mesecev od pričetka veljavnosti tega odloka.
32. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče, Uradni list RS, št. 71/01, 60/07, 23/07, 30/10, 101/15 in 22/17.
33. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2018-1
Braslovče, dne 5. septembra 2018
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.