Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018, stran 9361.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 22. redni seji dne 10. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17, 76/17, 29/18) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.496.715,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.244.600,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
10.641.500,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.552.300,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
949.000,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
140.200,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.603.100,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.238.600,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
8.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
21.000,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
75.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
260.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.236.298,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
3.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.233.298,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.014.817,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.014.817,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.954.681,00
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.764.626,68
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
728.160,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
116.000,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.411.166,68
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
129.300,00
409
REZERVE
380.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.237.653,42
410
SUBVENCIJE
101.452,42
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.525.230,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
541.288,37
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.069.682,63
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.347.450,90
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.347.450,90
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
604.950,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
115.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
489.450,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
542.034,00
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
120.000,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
120.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–120.000,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
322.457,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
322.457,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
930.945,06
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
930.945,06
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–186.454,06
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–608.488,06
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–542.034,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
186.454,06
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si). Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17, 76/17, 29/18) se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 322.457,00 evrov pri državnem proračunu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/16
Litija, dne 10. septembra 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost