Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2983. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2018, stran 9355.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 22. redni seji dne 28. avgusta 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16, 59/17 in 68/17) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2018
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.738.538,25
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.087.191,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.561.957,00
700 Davki na dohodek in dobiček
11.362.507,00
703 Davki na premoženje
833.850,00
704 Domači davki na blago in storitve
365.600,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.525.234,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.661.842,00
711 Takse in pristojbine
17.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
30.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
816.192,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.227.260,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. sred.
1.177.260,00
73
PREJETE DONACIJE
300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.418.977,25
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.016.655,57
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU 
402.321,68
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
4.810,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
4.810,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.568.135,23
40
TEKOČI ODHODKI
4.825.913,09
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
956.670,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
153.810,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.350.356,09
403 Plačila domačih obresti
71.200,00
409 Rezerve
293.877,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.230.250,00
410 Subvencije
34.200,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.131.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
601.860,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.462.690,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.102.732,14
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.102.732,14
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
409.240,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
206.020,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
203.220,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.829.596,98
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.115.769,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.115.769,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
775.928,00
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
775.928,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.489.755,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
339.841,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.829.596,98
Stanje sredstev 31. 12.
1.489.755,98
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 266.007,00 EUR.«
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 1.115.769,00 EUR, in sicer v višini 415.769,00 EUR pri državnem proračunu za projekte, prijavljene za sofinanciranje po 23. členu zakona o financiranju občin in do 700.000,00 EUR pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture in športa.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0014/2016
Šentjur, dne 28. avgusta 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost