Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2967. Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči, stran 9226.

  
Na podlagi 7. in 8. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru izvajanja usposabljanj iz prve pomoči 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa:
– pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči za kandidate za voznike, ki prvič ali ponovno opravljajo vozniški izpit,
– program izpita iz prve pomoči in
– način vodenja evidenc o opravljenem izpitu iz prve pomoči.
2. člen 
(izvajalec usposabljanja iz prve pomoči) 
(1) Usposabljanje iz prve pomoči na podlagi javnega pooblastila izvaja Rdeči križ Slovenije prek območnih organizacij Rdečega križa, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči, ki jih določa ta pravilnik.
(2) Šteje se, da Rdeči križ Slovenije zagotovi ustrezno dostopnost do usposabljanja iz prve pomoči, če lahko kandidat za voznika opravi usposabljanje na območni organizaciji Rdečega križa, kjer prebiva, ali na območju sosednje območne organizacije Rdečega križa.
(3) Kandidat se lahko za usposabljanje iz prve pomoči prijavi na katerokoli lokaciji usposabljanja v Republiki Sloveniji.
(4) Za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči se lahko pooblasti drugo pravno ali fizično osebo javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika, če Rdeči križ Slovenije ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka tega člena.
3. člen 
(pogoji za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči) 
(1) Izvajalec usposabljanja iz prejšnjega člena izpolnjuje pogoje za izvajanje usposabljanja iz prve pomoči, če:
– ima zagotovljen prostor za usposabljanje z informacijsko podporo za video poučevanje;
– ima učni defibrilator, model za učenje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja, prikazni komplet prve pomoči za avtomobiliste in motoriste, prikazna pakiranja zdravil, ki se uporabljajo z namenom izvajanja samopomoči, pripomočke za imobilizacijo in sanitetni material za oskrbo ran in ustavljanje krvavitev;
– zagotavlja za usposabljanje iz prve pomoči ustrezno usposobljene predavatelje in
– zagotavlja za usposabljanje iz prve pomoči ustrezno usposobljene izvajalce praktičnega dela usposabljanja.
(2) Za izvajanje praktičnega usposabljanja mora izvajalec zagotoviti en učni defibrilator in en model za učenje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja na največ 12 udeležencev. Praktični del usposabljanja se izvaja v skupinah, ki štejejo največ 15 udeležencev.
(3) Za ustrezno usposobljenega predavatelja oziroma izvajalca praktičnega dela usposabljanja iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena se šteje licencirani predavatelj oziroma izvajalec praktičnega dela usposabljanja prve pomoči z veljavno licenco Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije.
(4) Rdeči križ Slovenije določi programa usposabljanja za posameznike iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in ju objavi na svoji spletni strani.
(5) Rdeči križ Slovenije vodi evidenco licenciranih predavateljev in jo objavi na svojih spletnih straneh.
4. člen 
(usposabljanje iz prve pomoči) 
(1) Usposabljanje iz prve pomoči se izvaja v skladu s programom, ki traja najmanj deset šolskih ur, od tega najmanj šest šolskih ur praktičnega usposabljanja.
(2) Program iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(program izpita iz prve pomoči) 
(1) Izpit iz prve pomoči opravi kandidat za voznika pri območni organizaciji Rdečega križa v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega pravilnika ali drugem izvajalcu usposabljanja iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Izpit je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela. Program izpita iz prve pomoči je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(rok za ponovno opravljanje izpita iz prve pomoči) 
Kandidat, ki izpita ne opravi, lahko k izpitu ponovno pristopi po preteku najmanj sedem dni od prejema rezultata, iz katerega izhaja, da izpita ni opravil.
7. člen 
(opravljanje izpita iz prve pomoči) 
(1) Izpit iz prve pomoči se opravlja pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo:
– predsednik, ki ima izobrazbo zdravstvene smeri, in sicer najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven, in izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– član, ki ima izobrazbo zdravstvene smeri, in sicer najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in
– član, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in skrbi za izvedbo postopka izpita.
(2) Član izpitne komisije so dolžni paziti na obstoj nasprotja interesov v skladu s predpisi, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije.
(3) O opravljenem izpitu iz prve pomoči območna organizacija Rdečega križa ali drugi izvajalec usposabljanja iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika izda potrdilo.
(4) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– ime in priimek kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– datum opravljanja izpita,
– številka in datum potrdila in
– podpis predsednika komisije.
8. člen 
(evidence o opravljenem izpitu iz prve pomoči) 
Rdeči križ Slovenije vodi evidenco vseh oseb, ki so opravile izpit iz prve pomoč. Evidenca iz prejšnjega stavka vsebuje podatke iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
9. člen 
(priglasitev izvajanja usposabljanja iz prve pomoči) 
(1) Rdeči križ Slovenije ministrstvu, pristojnemu za zdravje, priglasi lokacije izvajanja usposabljanja iz prve pomoči in podatke o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, objavi seznam lokacij izvajanja usposabljanja iz prve pomoči na svoji spletni strani.
(3) Če Rdeči križ Slovenije ne izpolni pogoja iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, minister, pristojen za zdravje, na podlagi javnega razpisa za izvajanje usposabljanj iz prve pomoči na posameznem območju določi drugega izvajalca usposabljanja, ki te pogoje izpolnjuje.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2018
Ljubljana, dne 17. julija 2018
EVA 2018-2711-0038
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost