Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2990. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2018, stran 9360.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 28. redni seji dne 12. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-2 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.038.101
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.548.051
70
DAVČNI PRIHODKI
2.688.343
700
Davki na dohodek in dobiček
2.353.043
703
Davki na premoženje
267.570
704
Domači davki na blago in storitve
67.730
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
859.708
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
638.060
711
Takse in pristojbine
6.400
712
Globe in druge denarne kazni
25.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
103.793
714
Drugi nedavčni prihodki
85.955
72
KAPITALSKI PRIHODKI
137.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
80.000
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
57.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731
Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
351.172
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
326.599
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
24.573
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.833.087
40
TEKOČI ODHODKI
1.492.448
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
393.388
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
57.472
402
Izdatki za blago in storitve
1.001.888
403
Plačila domačih obresti
28.700
409
Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.674.308
410
Subvencije
217.300
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
663.976
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
149.830
413
Drugi tekoči domači transferi
643.202
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.629.610
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.629.610
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
36.721
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
28.461
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.260
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–794.986
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
329.162
50
ZADOLŽEVANJE
329.162
500
Domače zadolževanje
329.162
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
155.000
55
ODPLAČILA DOLGA
155.000
550
Odplačilo domačega dolga
155.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–620.824
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
174.162
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
794.986
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
620.852
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
Spremeni se 19. člen, tako da se glasi:
»19. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina v letu 2018 dodatno zadolži v višini 329.162 EUR.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2018-3
Komen, dne 12. septembra 2018
Valter Ščuka l.r.
Podžupan 
v opravljanju funkcije župana 

AAA Zlata odličnost