Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, stran 9407.

  
Na podlagi prvega odstavka 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 41. redni seji dne 5. septembra 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE (UVODNE DOLOČBE) 
1. člen 
V Odloku o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, Uradni list RS, št. 30/04, z dne 29. 3. 2004, se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«, Uradni list RS, št. 30/04, z dne 29. 3. 2004, (v nadaljevanju SD LN), ki ga je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, Partizanska ul. 3, pod številko naloge 2017-OPPN-050.
2. člen 
Za 2. členom veljavnega LN se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
Sestavni deli sprememb in dopolnitev LN:
I. Splošni del:
Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
II. Tekstualni del:
Osnutek odloka SD LN
III. Kartografski del:
1. Prikaz namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz veljavnega LN »Podjetniška cona Pemeče« – Funkcionalno
oblikovalski pogoji 
M – 1:5000
2. Prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev LN z načrtom parcel
2.1 Območje LN z obstoječim parcelnim stanjem
M – 1:1000
3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev LN in načrtovanih ureditev v širšem prostoru
3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih rešitev 
M – 1:5000
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
4.1 Ureditvena situacija
M – 1:1000
4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji
M – 1:1000
4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo
M – 1: 1000
5. Prikaz območja SD LN z načrtom parcel
5.1. Načrt parcelacije
M – 1:1000
IV. Priloge:
1. OBSTOJEČA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA
2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE
3. SEZNAM STROKOVNIH PODLAG NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE
4. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SD LN
6. POVZETEK ZA JAVNOST«
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA 
3. člen 
Za 3. členom odloka se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(območje sprememb in dopolnitev LN) 
Predmet sprememb in dopolnitev LN so območja delov podjetniških con, ki obsegatjo parcelne št.:
Območje 3.4 (na severnem delu) – 1331/119, 1331/120, 1331/160, 1331/159, 1331/92, 1331/121, 1331/83, 1331/115, 1331/115, 1331/116, 1331/84, 1331/165, 1331/117, 1331/118 vse v k.o. Pameče (845), celotno območje je veliko 8105 m2. Predmet sprememb in dopolnitev so parcele 1331/115, 1331/116, 1331/117,1331/118 vse v k.o. Pameče (845) v velikosti 1710 m2.
Območje 3.6 (na južnem delu) – 1331/113, 1331/52, 1331/53, 1331/113, 1331/114, 1331/174, 1332, 1331/129, 1333, 1331/60, 1331/50, 1331/61, 1331/48, 1331/175, 1331/176 vse v k.o. Pameče (845), celotno območje je veliko 11 833 m2. Predmet sprememb in dopolnitev so parcele 1331/47, del 1331/34, del 1331/25, del 1331/60 vse v k.o. Pameče (845), v skupni velikosti 2080 m2.
Območje ob cesti Dravograd-Slovenj Gradec ter gradbeno linijo zgrajenih objektov vzdolž interne dostopne ceste, vzhodni del veljavnega lokacijskega načrta zajema parcele – del 1331/150, 1322/1, del 1331/164,1331/114 vse v k.o. Pameče (845).
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 
4. člen 
V 7. členu odloka (urbanistični pogoji za predviedene objekte) se briše beseda »javnih« v zadnji alineji. Novo besedilo se glasi:
»– ureditev parkirišč za osebna vozila.«
5. člen 
V 8. členu odloka (pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov) se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
» – v objektih, kjer tehnologija dela narekuje višjo višino etaže od običajne, je v tem delu objekta dovoljena izvedba medetaže,
– vhodi in dovozi k objektu in na parcelo so v kartografski situaciji določeni načelno, natančneje se določijo v projektni dokumentaciji.«
Pogoji za postavljanje nadstrešnic, reklam, izvesnih tabel, se doda četrta alineja, ki se glasi:
»– nadstrešnice lahko presegajo gradbene meje, kjer je to mogoče, tako da ne posegajo v prometne površine in, da je zagotovljena preglednost v križiščih.«
6. člen 
V 9. členu odloka (pogoji krajinskega oblikovanja) se briše šesta alineja.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA 
7. člen 
V 11. členu odloka se briše prvi odstavek v zvezi s področja upravjanja z vodami in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»1. Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno z veljavno zakonodajo, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je 15 m od zgornjega roba brežine Mislinje.
2. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi.
3. Odvajanje čistih padavinskih voda iz strešin in utrjenih površin je potrebno urediti v skaldu z veljavno zakonodajo in na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred morebitnim iztokom v vodotok (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …).
4. Padavinske vode iz obravnavanega območja je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, bodisi direktno preko strešnih peskolovov ali ustrezne ponikovalnice, pri čemer je treba upoštevati, da mora biti ponikovalnica locirana izven vpliva vseh povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, in v kolikor geološke razmere za to niso ugodne, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok.
5. V primeru direktnega izupusta v vodotok mora biti le-ta predviden in izveden tako, da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v njegov svetli profil. Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl morebitnega iztoka mora biti v projektu za pridobitev vodnega soglasja tekstualno in grafično obdelan in prikazan.
6. Po podatkih iz Atlasa okolja in izdelanega elaborata (Izdelava poplavnih kart na območju MO Slovenj Gradec (Suhodolnica in Mislinja), št. projekta G41-FR/14, november 2014, podjetje IZVO-R d.o.o.), je razvidno, da se obravnavana lokacija gradnje nahaja na poplavnem območju – v območju razreda srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Zato mora investitor ob izgradnji in obratovanju objektov izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.«
8. člen 
V 15. členu odloka (Električno omrežje) se na koncu besedila doda nova alineja z besedilom, ki se glasi:
»– načrtovani objekt v območju 3.6 se bo priključeval preko NN kabla na bližnjo transformatorsko postajo – Surovina Pameče 506. Položiti bo potrebno nov kabel 4x70 mm² do nove PS-PMO. Vsa dela se izvajajo skladno z izdelano idejno zasnovo načrta NN razvoda, VIPS Špela Korent Urek s.p., št. načrta: 20/2018, Legen 10. 4. 2018 ter pogoji upravljavca Elektro Celje.«
9. člen 
V 10. členu odloka (Tolerance) se v drugem odstavku sedme alineje briše besedilo, ki se nadomesti z novi besedilom, ki se glasi:
»– LN se lahko izvaja v več fazah (prav tako posamezni objekt), ki so med seboj časovno neodvisne, z vso potrebno komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.«
10. člen 
V 12. členu odloka se brišeta šesta in sedma alineja, ki se nadomestita z besedilom, ki se glasi:
»– ureditev parkirišč za osebna vozila na zahodni strani interne ceste,
– varovana površina za mirujoči promet, ki je dolčena v grafičnem prikazu vzdolž nove dostopne ceste, je površina, ki se varuje za ureditev parkirišč, na njej niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočali kasnejšo ureditev parkirišč.«
11. člen 
V 18. členu (Ukrepi za varovanje okolja) se briše besedilo poglavja (Vode), ki se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Varstvo voda
1. Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 14. in 37. členom ZV-1, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je 15 m od zgornjega roba brežine Mislinje po predvideni ureditvi (PGD:
»Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone ob reki Mislinji v Pamečah – nova gradnja«, št. 1 05/17-AS, november 2017, Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. o. o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj), ker gre za vodotok 1. reda. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v projektu za pridobitev vodnega soglasja v fazi PGD označiti in kotirati.
2. V priobalnem pasu Mislinje je dovoljena samo gradnja objektov in ukrepi navedeni v 37. členu ZV-1.
3. V postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo posameznih objektov se bo glede na njihovo klasifikacijo (CC-SI), skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) ter njeno Prilogo 1 in Prilogo 2, odločalo o pogojih in omejitvah za predmetno gradnjo.
4. V skladu s 86. členom ZV-1 so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobaina zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.«
V 18. členu (Ukrepi za varovanje okolja) se briše besedilo zadnjega poglavja (Požarna varnost), ki se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Požarna varnost
Območje SD LN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednje velika.
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem.
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:
– da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik,
– da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.
Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj območja SD LN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije.«
Na koncu člena se doda še 18.a člen (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) z besedilom, ki se glasi:
»18.a člen 
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.
Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.«
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(vpogled sprememb in dopolnitev LN) 
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stalno na vpogled pri občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0009/2017
Slovenj Gradec, dne 6. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti