Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3022. Pravilnik uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«, stran 9409.

  
Na podlagi 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 41. redni seji, ki je bila dne 5. septembra 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za uporabo opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na področju kulture, mladine, športa, humanitarnosti, izobraževanja, družbe, založništva in sociale na lokaciji »Stara komunala«, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.
2. člen 
Po tem pravilniku se prostori »Stare komunale« lahko dajo v uporabo nevladnim organizacijam, društvom in posameznikom s statusom samozaposlenega v kulturi. Samostojni ustvarjalci na področju kulture so tisti, ki so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti in so vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi.
3. člen 
Po tem pravilniku so do uporabe prostorov upravičene pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so registrirane v Mestni občini Slovenj Gradec ali delujejo v Mestni občini Slovenj Gradec ter so registrirane za opravljanje kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, založniških ali socialnih vsebin.
4. člen 
Predmet tega pravilnika je uporaba opremljenih prostorov različnih organizacij in posameznikov, na lokalni, regionalni in mednarodni ravni dejavnosti za kvalitetno ustvarjanje, povezovanje in izvajanje neodvisnih kulturnih, mladinskih, športnih, humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, založniških in socialnih dejavnosti kot so:
– aktivnosti mladinskega in družbeno-kulturnega centra, ki omogočajo refleksijo, pospeševanje procesov emancipacije, samopomoči, družbene angažiranosti in neodvisnosti,
– spodbujanje procesov ustvarjanja skupnostnih aktivnosti in vsebin,
– samoupravljanja, samoorganizacije in avtonomije, ki izvajajo mladinske programe in programe za mlade ali družbeno kritične programe,
– izvajanje in razvijanje novih vsebin s področij kulture, mladine, športa, humanitarnosti, izobraževanja, družbe, založništva in sociale,
– revitalizacija degradiranega območja na območju »Stare komunale« in vzpostavljanja komunikacije s širšo javnostjo.
5. člen 
Opremljeni prostori se dajo v uporabo za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja do 3 let.
Do 31. 12. uporabnik lastniku in upravljavcu prostorov dostavi letno poročilo o izvedenem programu za tekoče leto ter načrtovan program dela za prihodnje leto.
Na podlagi realiziranega programa in programa dela za prihodnje leto, komisija iz 8. člena tega pravilnika, odloča o podaljšanju pogodbe za naslednje leto. Pogodba se podaljša z aneksom.
6. člen 
Na podlagi tega pravilnika bo objavljen razpis, katerega cilj je omogočiti delovanje mladinskim, kulturno-umetniškim, družbeno kritičnim, športnim, humanitarnim, izobraževalnim, družbenim, založniškim in socialnim programom.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA PROSTOROV V UPORABO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
7. člen 
Postopek dodeljevanja opremljenih prostorov v zgradbi »Stare komunale«, za izvajanje programov in projektov, poteka po postopkih in kriterijih, določenih v pravilniku.
8. člen 
Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo s sklepom za izvedbo javnega razpisa za uporabo opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«, imenuje župan.
9. člen 
Javni razpis mora biti objavljen na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– razpisni rok,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihove aktivnosti,
– določitev obdobja za uporabo prostorov za izvajanje programov in projektov,
– vsebino, način in rok oddaje prijav,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– datum odpiranja vlog,
– merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– osnutek pogodbe.
10. člen 
Vloge, prispele na javni razpis, obravnava komisija iz 8. člena tega pravilnika.
11. člen 
Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pripravljeni razpisni dokumentaciji.
Komisija o razvrstitvi prijavljenih programov in projektov, ki se bodo izvajali v prostorih »Stare komunale«, pripravi poročilo.
Sklepe o izbiri uporabnikov prostorov izda direktor/ica občinske uprave na podlagi predloga komisije.
Prijavitelj lahko vloži na Mestno občino Slovenj Gradec pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi prijavitelji.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in kriteriji za uporabo prostorov za izvajanje programov oziroma projektov. O pritožbi, v roku 30 dni, s sklepom odloči župan.
12. člen 
Za uporabo prostorov za izvajanje programov oziroma projektov na lokaciji »Stara komunala«, prijavitelj zaprosi s prijavo na Javni razpis za uporabo opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«. Prijavo v zaprti kuverti (s pripisom: Javni razpis za uporabo prostorov »Stara komunala«) odda v sprejemno pisarno Mestne občine Slovenj Gradec ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov Mestne občine Slovenj Gradec.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev,
– reference prijavitelja,
– programski/projektni načrt,
– opredelitev potreb po delovnih površinah,
– parafirana in ožigosana pogodba o uporabi prostorov,
– priloge.
13. člen 
Skupaj s sklepom o uporabi prostorov za izvajanje programov oziroma projektov na lokaciji »Stara komunala«, se prijavitelju pošlje v podpis pogodba o uporabi prostorov.
Če prijavitelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne v roku 8 dni od prejema, se šteje, da je prijavitelj odstopil od zahteve po sofinanciranju aktivnosti.
III. POGOJI UPORABE PROSTOROV 
14. člen 
Uporaba opremljenih prostorov je za izvajanje programov brezplačna.
Stroške, ki nastajajo pri uporabi opremljenih prostorov, opreme in uporabe okolice (dvorišče):
– čiščenje posameznega prostora oziroma pisarne,
– čiščenje skupnih prostorov,
– skrb za urejeno in čisto okolico (dvorišče),
– sortiranje odpadkov in urejenost ekološkega otoka,
– prekoračitve normiranih stroškov energije, vode in smeti,
– uporaba telefona, faksa, drugih komunikacijskih naprav in povezav,
– uporaba internetne povezave s priključkom,
– sanitarni material,
– pisarniški material,
prijavitelji krijejo sami.
Mestna občina Slovenj Gradec krije naslednje stroške:
– stroške dobave energije (elektrike, ogrevanje) po normativu na m2,
– stroške odvoza smeti in odpadkov po normativu,
– čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih sveč,
– stroške porabe vode po normativu,
– stroške kanalizacije in druge komunalne storitve,
– stroške deratizacije in dezinfekcije,
– stroške protipožarne varnosti,
– stroške zavarovanja stavbe,
– stroške varovanja.
Prostori, ki so predmet uporabe, so posamezni poslovni prostori in oprema ter souporaba skupnih prostorov na lokaciji »Stara komunala«, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.
15. člen 
Uporabniki se zavežejo za redno tekoče vzdrževanje prostorov, opreme in okolice, ki so jih dobili za programsko oziroma projektno rabo.
Redno tekoče vzdrževanje zajema zlasti skrb za urejenost prostora, opreme in skupne okolice ter manjša vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se prostor in oprema uporabljata v običajni meri in v skladu z namenom.
Uporabniki so dolžni upoštevati hišni red in v Pogodbi podrobneje opredeljene obveznosti.
IV. UPRAVLJANJE STAVBE »STARA KOMUNALA« 
16. člen 
Uporabniki prostorov v »Stari komunali« sami upravljajo s stavbo in skrbijo za koordinacijo izvajanja programov in projektov na lokaciji.
Uporabniki prostorov upravljajo stavbo in rešujejo skupne zadeve preko hišnega sveta.
Člani hišnega sveta so uporabniki prostorov, ki so podpisniki sklenjene veljavne pogodbe o programski ali projektni uporabi prostorov na lokaciji »Stara komunala«, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.
Hišni svet lahko skličejo uporabniki ali lastnik prostorov. O sklicu hišnega sveta morajo biti pravočasno obveščeni vsi uporabniki zgradbe za katero se sklicuje hišni svet.
Hišni svet je sklepčen, če je na njem prisotna vsaj polovica članov hišnega sveta.
Uporabnike se poziva, da odločitve na hišnem svetu sprejemajo s konsenzom. V primeru glasovanja velja načelo, ena pogodba (projektna ali programska), en glas.
Sklepi hišnega sveta ne morejo posegati v kompetence lastnika stavbe.
Hišni svet je odgovoren za dosledno izvajanje in spoštovanje hišnega reda ter v pogodbi določenih obveznosti.
V. MERILA ZA OCENJEVANJE 
17. člen 
Komisija, pri odločanju o oblikovanju predloga za uporabo prostorov in opreme za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«, upošteva ter točkuje naslednja merila:
Merila
Število točk
1.
Reference prijavitelja na področju kulture in/ali mladine in/ali športa in/ali humanitarnosti in/ali izobraževanja in/ali družbe in/ali založništva in/ali sociale. 
10
2.
Kakovost predlaganega programa.
10
3.
Prispevek prijavljenih programov k razvoju na področju kulture in/ali mladine in/ali športa in/ali humanitarnosti in/ali izobraževanja in/ali družbe in/ali založništva in/ali sociale.
10
4.
Potencial prijavljenih programov k povezovanju različnih deležnikov v mestu.
10
5.
Družbeno razvojni potencial prijavljenih programov.
10
SKUPAJ:
50 točk
Prostori se bodo podelili prijaviteljem z največ doseženimi točkami, in sicer do zapolnitve razpoložljivih prostorov.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla izpolniti (se pravi, da določenega podatka ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju dobil 0 točk.
VI. NADZOR NAD PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
18. člen 
Prijavitelj aktivnosti, ki so predmet tega pravilnika, je dolžan izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu s tem pravilnikom, in le za namene, opredeljene v pogodbi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2018
Slovenj Gradec, dne 6. septembra 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti