Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3035. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / III., stran 9425.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji, dne 20. 9. 2018, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / III. 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 40/17 in 23/18) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2018
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
38.823.503
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
31.190.847
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
20.068.622
700
Davki na dohodek in dobiček
16.241.442
703
Davki na premoženje
3.204.550
704
Domači davki na blago in storitve
620.600
706
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
13.122.225
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.622.436
711
Takse in pristojbine
22.000
712
Globe in druge denarne kazni
54.400
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
246.003
714
Drugi nedavčni prihodki
10.177.386
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
654.674
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
105.110
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
549.564
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
17.786
730
Prejete donacije iz domačih virov
17.786
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.898.550
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.923.683
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
974.866
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
61.646
787
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
61.646
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
42.101.398
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.837.501
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.939.196
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
304.240
402
Izdatki za blago in storitve
6.043.953
403
Plačila domačih obresti
162.100
409
Rezerve
388.012
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
14.332.534
410
Subvencije
901.863
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
8.329.154
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.201.081
413
Drugi domači transferi
3.900.436
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
18.111.405
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
18.111.405
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
819.958
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
163.396
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
656.562
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.277.895
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–3.135.795
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
10.020.812
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
549.901
500
Domače zadolževanje
549.901
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.648.881
550
Odplačila domačega dolga
1.648.881
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.376.875
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.098.980
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.277.895
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.968.090
« 
2. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2018 sta sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-226/2018-O802
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti