Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3036. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v občini Krško, stran 9427.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 34. seji, dne 20. 9. 2018, sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v občini Krško 
1. člen
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Krško določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v Občini Krško.
(2) S tem koncesijskim aktom se utemeljujejo razlogi za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti in sicer za 1 program splošne ambulante za območje občine Krško, ki je opredeljen v drugi točki četrtega odstavka 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 in je predmet razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, objavljenega v časniku Dnevnik 24. marca 2018.
3. člen 
Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programov zdravstvene dejavnosti. Koncedent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.
4. člen 
Javno službo, ki je predmet tega odloka lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
1. navedbo, da gre za podelitev koncesije,
2. številko in datum koncesijskega akta,
3. navedbo koncedenta,
4. vrsto, območje in predviden obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,
5. predviden začetek koncesijskega razmerja,
6. trajanje koncesijskega razmerja,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. naslov, rok in način predložitve ponudbe,
9. navedbo zakonskih in drugih pogojev, ki jih morajo ponudniki zdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedili: ponudniki) izpolnjevati ter dokazila o njihovem izpolnjevanju,
10. merila za izbiro koncesionarja,
11. naslov in datum odpiranja ponudb,
12. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
13. druge podatke glede na posebnost posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije.
6. člen 
(1) Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja veljajo določbe tega odloka.
(2) Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh občine in portalu javnih naročil in vsebuje najmanj:
1. številko in datum koncesijskega akta,
2. vrsto, območje in predviden obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so predmet koncesije,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za pridobitev koncesije in dokazila o njihovem izpolnjevanju,
4. pogoje financiranja koncesijske dejavnosti,
5. merila za izbiro koncesionarja,
6. opis postopka izbire koncesionarja,
7. navodila za pripravo in predložitev ponudbe,
8. vzorec koncesijske pogodbe,
9. rok za oddajo ponudbe,
10. rok za izdajo in vročitev koncesijske odločbe.
7. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje. Odločba bo začela veljati pod pogojem, da bo za predmetni program splošne ambulante zagotovljeno financiranje s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije koncedent in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki se podpiše po izpolnitvi odložnega pogoja iz prejšnjega odstavka.
8. člen 
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje javne službe, ki je predmet koncesije. Koncesionar mora voditi ločen izkaz prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov sredstev, ki se nanašajo na opravljanje koncesijske dejavnosti, od tistih, ki se nanašajo na opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.
9. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod do 3. 12. 2018 ne more izpolniti pogojev razpisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, objavljenega v časniku Dnevnik 24. marca 2018.
10. člen 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
11. člen 
Na ta odlok podata soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-6/2018-O702
Krško, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti