Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018

Kazalo

3026. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici, stran 9412.

  
Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter 8. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) izdaja župan Občine Borovnica
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici 
1. člen
S tem sklepom določam pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici pobudnika Jele Kitt, d.o.o. in potrjujem izhodišča za pripravo OPPN, ki so priloga temu sklepu.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 213/1, 216/1, 217/1, 199/3, 200/4, 200/6, 3641/1, 3641/1, vse k.o. Borovnica_2004 in 1561/7, 1564/1, 1565/2, 1572/6, 1773/29del, 2083, 1561/8, vse k.o. Zabočevo_2006.
Območje meri 21.920 m2.
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN.
Načrtuje se pokrite nasade borovnic in druge kmetijske objekte za pridelavo borovnic vključno s priključki na gospodarsko javno komunalno infrastrukturo.
3. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zurep-2.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
1. faza:
izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO
/30 dni
2. faza:
osnutek OPPN+elaborat o posegu na kmetijska zemljišča
/15 dni
3. faza:
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
4. faza:
dopolnjeni osnutek OPPN
/15 dni
5. faza:
javna razgrnitev in javna obravnava
/30 dni
6. faza:
stališča do pripomb in predlogov javnosti
/30 dni
7. faza:
predlog OPPN
/15 dni po potrditvi 
stališč in pripomb na OS
8. faza:
druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
9. faza:
sprejem OPPN na OS
/na redni seji OS
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora glede na lokacijo OPPN so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
7. Slovenske železnice d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
8. Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
9. Telekom Slovenije d.d.,Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
10. Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
11. Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
6. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo v Uradnem listu RS in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Borovnica.
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni. OPPN se predstavi in obravnava na javni obravnavi. V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko javnost poda pripombe na načrtovane ureditve. Pripombe bodo preučene in stališča do pripomb bodo javno objavljena v prostorskem informacijskem sistemu Občine Borovnica.
7. člen 
(podatki in strokovne podlage in obveznosti udeležencev urejanja prostora) 
Podatke za pripravo OPPN posreduje delno občina Borovnica, delno pa jih pridobi izbrani pooblaščeni načrtovalec iz javno dostopnih evidenc.
Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in drugimi strokovnimi podlagami za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.
Pripravo vseh strokovnih podlag za izdelavo in sprejem OPPN financira pobudnik.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN v prostorskem informacijskem sistemu, na uradni spletni strani Občine Borovnica www.borovnica.si.
Št. 3500-0003/2018-2
Borovnica, dne 17. septembra 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti