Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3253. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1)
3254. Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T)
3255. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A)
3256. Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A)
3257. Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C)
3258. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M)
3259. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A)
3260. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E)
3261. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F)

Drugi akti

3262. Priporočilo Varuha človekovih pravic

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3263. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Drugi akti

3264. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani

MINISTRSTVA

3265. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
3266. Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil

USTAVNO SODIŠČE

3267. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 106. člena Zakona o mednarodni zaščiti, o zavrženju pobude ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča
3268. Odločba o ugotovitvi, da je bil 204. člen Zakona o obligacijskih razmerjih v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
3269. Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 96. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
3270. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe in zavrženju pobude

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3271. Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani

OBČINE

Beltinci

3272. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev
3273. Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci
3274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih
3275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci

Križevci

3276. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci

Miren-Kostanjevica

3277. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 438/0 k.o. 2324 – Orehovlje
3278. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1/206 k.o. 2329 – Nova vas
3279. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 6/18 k.o. 2324 – Orehovlje
3280. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 857/39 k.o. 2331 – Vojščica

Moravske Toplice

3281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice

Podčetrtek

3282. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015

Ravne na Koroškem

3283. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje

Sežana

3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana
3285. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

Škofja Loka

3286. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

Škofljica

3287. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2016

Žalec

3288. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4
3289. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
3290. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3291. Sprememba letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015

Žiri

3292. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščlh parc. št. 859/1 in 859/2 obe k.o. 2023 – Žiri
3293. Sklepa o izvzemu javnega dobra

POPRAVKI

3294. Popravek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči
3295. Popravek Obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
3296. Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za obdobje 2015–2020
3297. Popravek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči
3298. Popravek Tehničnega popravka Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči
3299. Tehnični popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti