Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3256. Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A), stran 8975.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-15
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010–2015 (ZRPPR1015-A)
1. člen
V Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09) se v naslovu zakona, prvem odstavku 1. člena, prvem odstavku 3. člena, naslovu in prvem ter šestem odstavku 4. člena, prvem odstavku 6. člena in prvem odstavku 13. člena število »2015« nadomesti s številom »2017«.
V 3. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Sredstva, namenjena za spodbujanje razvoja Pomurske regije po tem zakonu ni dovoljeno dodeljevati in koristiti za izdelavo študij, ekspertiz, strokovnih podlag in podobne dokumentacije ter za sklepanje svetovalnih pogodb.«.
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba)« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«, besedilo »z Regionalno razvojno agencijo Mura d.o.o.« pa nadomesti z besedilom »s pristojno regionalno razvojno agencijo«.
V sedmem odstavku se besedilo »Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o« nadomesti z besedilom »pristojna regionalna razvojna agencija«.
3. člen 
V šestem odstavku in na dveh mestih v sedmem odstavku 4. člena, prvem odstavku 12. člena in prvem odstavku 13. člena se beseda »služba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Vlada Republike Slovenije uskladi vsebino Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/15-15/19
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 588-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost