Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3299. Tehnični popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk, stran 9138.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07, 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk 
15. člen 
(Obveznosti, vezane na priključitev objektov) 
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m negativne višine. V primeru premagovanja negativne višine je lastnik – fizična oseba oproščena plačila komunalnega prispevka izračunanega v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku do višine 1.500,00 €.
(3) Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
(5) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v pogodbi o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.
(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto – za potrebe analitike kvalitete odpadne vode, v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.
(7) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
Tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-20/2015-3
Žužemberk, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost