Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3282. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015, stran 9114.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 8. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.281.431
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.006.433
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.622.660
700 Davki na dohodek in dobiček
2.050.865
703 Davki na premoženje
232.850
704 Domači davki na blago in storitve
338.945
706 Drugi davki 
71
NEDAVČNI PRIHODKI
383.773
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
306.223
711 Takse in pristojbine
25.650
712 Denarne kazni 
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
48.900
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož.
1.600
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.273.398
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.273.398
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.148.340
40
TEKOČI ODHODKI 
1.212.644
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
167.260
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
25.773
402 Izdatki za blago in storitve 
919.161
403 Plačila domačih obresti 
51.350
409 Rezerve 
49.100
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.477.964
410 Subvencije 
15.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
813.550
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
126.165
413 Drugi tekoči domači transferi
523.249
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.378.732
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.378.732
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
79.000
430 Investicijski transferi 
79.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
133.091
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.) 
–189.600
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
189.600
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga 
189.600
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–56.509
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
56.509
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 032-055/2015
Podčetrtek, dne 26. oktobra 2015
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost