Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3257. Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C), stran 8976.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-16
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPFIGD-C) 
1. člen
V Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10, 87/11 in 55/12) se za 1.a členom doda nov 1.b člen, ki se glasi:
»1.b člen 
(čas izdajanja poroštev) 
Republika Slovenija izdaja poroštva po tem zakonu najdlje do 31. decembra 2015.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/15-24/9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 677-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost