Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3271. Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani, stran 9008.

  
Senat Univerze v Ljubljani je na seji dne 30. 6. 2015 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 7. 2015 sprejel naslednji čistopis
P R I L O G E  K  S T A T U T U 
Univerze v Ljubljani 
I. Univerza v Ljubljani opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
2. Univerza v Ljubljani opravlja v svojem imenu in za svoj račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
C 17.230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 61.100
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J 61.200
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J 61.900
Druge telekomunikacijske dejavnosti
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
II. Članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
A 01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A 01.120
Pridelovanje riža
A 01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A 01.140
Pridelovanje sladkornega trsa
A 01.150
Pridelovanje tobaka
A 01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
A 01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A 01.210
Vinogradništvo
A 01.220
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A 01.230
Gojenje citrusov
A 01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A 01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A 01.260
Pridelovanje oljnih sadežev
A 01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A 01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A 01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
A 01.300
Razmnoževanje rastlin
A 01.420
Druga govedoreja
A 01.430
Konjereja
A 01.450
Reja drobnice
A 01.470
Reja perutnine
A 01.490
Reja drugih živali
A 01.500
Mešano kmetijstvo
A 01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A 01.630
Priprava pridelkov
A 01.640
Obdelava semen
A 02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A 02.300
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A 02.400
Storitve za gozdarstvo
A 03.210
Gojenje morskih organizmov
A 03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
C 10.110
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
C 10.410
Proizvodnja olja in maščob
C 10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
C 10.910
Proizvodnja krmil
C 10.920
Proizvodnja hrane za hišne živali
C 11.020
Proizvodnja vina iz grozdja
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H 49.410
Cestni tovorni promet
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
2. EKONOMSKA FAKULTETA:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
D 35.119 
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140 
Trgovanje z električno energijo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
3. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 63.990
Drugo informiranje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 61.100
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J 61.200
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J 61.900
Druge telekomunikacijske dejavnosti
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103 
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
5. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO:
C 33.120
Popravila strojev in naprav
D 35.119 
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
6. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
C 21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G 47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
7. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvoja dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
8. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 20.130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C 20.140
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C 23.190
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C 25.620
Mehanska obdelava kovin
C 28.290
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C 33.120
Popravila strojev in naprav
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47. 890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti v kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103 
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
9. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 25.620
Mehanska obdelava kovin
C 28.290
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C 33.120
Popravila strojev in naprav
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti v kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 78.100
Dejavnost iskanja zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
10. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET:
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 77.340
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.120
Dejavnost športnih klubov
R 93.190
Druge športne dejavnosti
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
11. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 33.120
Popravila strojev in naprav
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehniške dejavnosti
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO:
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorstvo zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
13. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q 86. 909
Druge zdravstvene dejavnosti
Q 88. 999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
14. FAKULTETA ZA ŠPORT:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.120
Dejavnost športnih klubov
R 93.190
Druge športne dejavnosti
S 94.120 
Dejavnost strokovnih združenj
15. FAKULTETA ZA UPRAVO:
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, strojnic in tržnic
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
16. FILOZOFSKA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
17. MEDICINSKA FAKULTETA:
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.190
Drugo založništvo
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q 86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
18. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
19. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
I 56.300
Strežba pijač
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
20. PRAVNA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
21. TEOLOŠKA FAKULTETA:
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.910
Dejavnost verskih organizacij
22. VETERINARSKA FAKULTETA:
A 01.420
Druga govedoreja
A 01.430
Konjereja
A 01.450
Reja drobnice
A 01.460
Prašičereja
A 01.470
Reja perutnine
A 01.490
Reja drugih živali
A 01.500
Mešano kmetijstvo
A 01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
A 01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A 01.700
Lovstvo
A 03.210
Gojenje morskih organizmov
A 03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
C 10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
C 15.120
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
C 17.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 20.590
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C 22.190
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C 32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.730 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G 47.740 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G 47.762 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M 75.000
Veterinarstvo
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
23. ZDRAVSTVENA FAKULTETA:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.901
Alternativne oblike zdravljenja
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
Q 88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
24. AKADEMIJA ZA GLASBO:
I 55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.209
Druga nastanitve za krajši čas
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.101
Restavracije in gostilne
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 59.110
Produkcija filmov, video, filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitnih del
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
25. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
26. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200
Fotografska dejavnost
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
Št. 014-2/2014
Ljubljana, dne 30. junija 2015 in 23. julija 2015
prof. dr. Janez Hribar l.r.
Predsednik UO UL
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Predsednik Senata UL 
Rektor UL

AAA Zlata odličnost