Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3271. Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani, stran 9008.

  
Senat Univerze v Ljubljani je na seji dne 30. 6. 2015 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 7. 2015 sprejel naslednji čistopis
P R I L O G E  K  S T A T U T U 
Univerze v Ljubljani 
I. Univerza v Ljubljani opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza v Ljubljani neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za svoj račun, so:
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
2. Univerza v Ljubljani opravlja v svojem imenu in za svoj račun preko uprave univerze naslednje dejavnosti:
C 17.230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.140
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 61.100
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J 61.200
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J 61.900
Druge telekomunikacijske dejavnosti
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
II. Članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
A 01.110
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A 01.120
Pridelovanje riža
A 01.130
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
A 01.140
Pridelovanje sladkornega trsa
A 01.150
Pridelovanje tobaka
A 01.160
Pridelovanje rastlin za vlakna
A 01.190
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A 01.210
Vinogradništvo
A 01.220
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
A 01.230
Gojenje citrusov
A 01.240
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A 01.250
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A 01.260
Pridelovanje oljnih sadežev
A 01.270
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A 01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A 01.290
Gojenje drugih trajnih nasadov
A 01.300
Razmnoževanje rastlin
A 01.420
Druga govedoreja
A 01.430
Konjereja
A 01.450
Reja drobnice
A 01.470
Reja perutnine
A 01.490
Reja drugih živali
A 01.500
Mešano kmetijstvo
A 01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A 01.630
Priprava pridelkov
A 01.640
Obdelava semen
A 02.100
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A 02.300
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A 02.400
Storitve za gozdarstvo
A 03.210
Gojenje morskih organizmov
A 03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
C 10.110
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
C 10.410
Proizvodnja olja in maščob
C 10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
C 10.910
Proizvodnja krmil
C 10.920
Proizvodnja hrane za hišne živali
C 11.020
Proizvodnja vina iz grozdja
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.391
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H 49.410
Cestni tovorni promet
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
2. EKONOMSKA FAKULTETA:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
D 35.119 
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140 
Trgovanje z električno energijo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
3. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 63.990
Drugo informiranje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
4. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 61.100
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J 61.200
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J 61.900
Druge telekomunikacijske dejavnosti
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103 
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
5. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO:
C 33.120
Popravila strojev in naprav
D 35.119 
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
6. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
C 21.100
Proizvodnja farmacevtskih surovin
C 21.200
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G 47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
7. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvoja dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
8. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 20.130
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C 20.140
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
C 23.190
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
C 25.620
Mehanska obdelava kovin
C 28.290
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C 33.120
Popravila strojev in naprav
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47. 890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti v kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103 
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
9. FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 25.620
Mehanska obdelava kovin
C 28.290
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
C 33.120
Popravila strojev in naprav
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti v kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 78.100
Dejavnost iskanja zaposlitve
N 78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N 78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
10. FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET:
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 77.340
Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.120
Dejavnost športnih klubov
R 93.190
Druge športne dejavnosti
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
11. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C 33.120
Popravila strojev in naprav
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehniške dejavnosti
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 95.110
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
12. FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO:
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorstvo zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
13. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q 86. 909
Druge zdravstvene dejavnosti
Q 88. 999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
14. FAKULTETA ZA ŠPORT:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
I 55.201
Počitniški domovi in letovišča
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P 85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.120
Dejavnost športnih klubov
R 93.190
Druge športne dejavnosti
S 94.120 
Dejavnost strokovnih združenj
15. FAKULTETA ZA UPRAVO:
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, strojnic in tržnic
I 56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
16. FILOZOFSKA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.710
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 55.209
Druge nastanitve za krajši čas
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
I 56.300
Strežba pijač
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
17. MEDICINSKA FAKULTETA:
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.190
Drugo založništvo
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q 86.210
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
18. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.400 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
19. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.510
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
I 56.300
Strežba pijač
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
20. PRAVNA FAKULTETA:
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 53.200
Druga poštna in kurirska dejavnost
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
21. TEOLOŠKA FAKULTETA:
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.910
Dejavnost verskih organizacij
22. VETERINARSKA FAKULTETA:
A 01.420
Druga govedoreja
A 01.430
Konjereja
A 01.450
Reja drobnice
A 01.460
Prašičereja
A 01.470
Reja perutnine
A 01.490
Reja drugih živali
A 01.500
Mešano kmetijstvo
A 01.610
Storitve za rastlinsko pridelavo
A 01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A 01.700
Lovstvo
A 03.210
Gojenje morskih organizmov
A 03.220
Gojenje sladkovodnih organizmov
C 10.510
Mlekarstvo in sirarstvo
C 15.120
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
C 17.290
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 20.590
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
C 22.190
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C 32.500
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C 32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.730 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G 47.740 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
G 47.762 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
H 52.210
Spremljajoče dejavnosti na kopenskem prometu (storitev opravljanja dejavnosti parkirišč)
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 69.103
Druge pravne dejavnosti
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M 75.000
Veterinarstvo
N 77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 81.210
Splošno čiščenje stavb
N 81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
S 94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S 96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
23. ZDRAVSTVENA FAKULTETA:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.200
Fotografska dejavnost
M 74.300
Prevajanje in tolmačenje
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 86.901
Alternativne oblike zdravljenja
Q 86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
Q 88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
24. AKADEMIJA ZA GLASBO:
I 55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.209
Druga nastanitve za krajši čas
I 55.900
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.101
Restavracije in gostilne
I 56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.130
Izdajanje časopisov
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 58.290
Drugo izdajanje programja
J 59.110
Produkcija filmov, video, filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 63.990
Drugo informiranje
L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.220
Dajanje videokaset in plošč v najem
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitnih del
N 78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422
Visokošolsko izobraževanje
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
R 93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
25. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 60.100
Radijska dejavnost
J 60.200
Televizijska dejavnost
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
26. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE:
C 18.120
Drugo tiskanje
C 18.130
Priprava za tisk in objavo
C 18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G 47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
I 56.290
Druga oskrba z jedmi
J 58.110
Izdajanje knjig
J 58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190
Drugo založništvo
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 62.010
Računalniško programiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120
Obratovanje spletnih portalov
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200
Fotografska dejavnost
N 77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.010
Umetniško uprizarjanje
R 90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030
Umetniško ustvarjanje
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011
Dejavnost knjižnic
R 91.012
Dejavnost arhivov
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
Št. 014-2/2014
Ljubljana, dne 30. junija 2015 in 23. julija 2015
prof. dr. Janez Hribar l.r.
Predsednik UO UL
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Predsednik Senata UL 
Rektor UL