Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, stran 9116.

  
Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I 94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJPZ) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04 in 94/11) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»(3) Sedež: Kosovelova ulica 1b, 6210 Sežana.«
2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti iz 9. člena so v skladu z uredbo, ki določa standardno klasifikacijo dejavnosti, razvrščene v:
A01.62 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
C18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
I55.100
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.20 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje za krajši čas, d.n.
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 
Druga oskrba z jedmi
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.140
Kinematografska dejavnost
J59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij
J62.020
Svetovanje o računalniških napravah 
in programih
L68.20 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.32 
Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi
M71.111
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
M74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200
Fotografska dejavnost
M74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210
Dajanje športne opreme v najem
N77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo 
v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.390
Dajanje drugih strojev, naprav 
in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N78.10
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N79.110 
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N81.10 
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih 
in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
P85.32 
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti
P85.59 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q88.109
Drugo socialno varstvo brez nastanitve 
za starejše in invalidne osebe
Q88.910
Dnevno varstvo otrok
R90.010
Umetniško uprizarjanje
R90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030
Umetniško ustvarjanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R93.11 
Obratovanje športnih objektov
R93.19
Druge športne dejavnosti
R93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.999
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
S96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
N78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Za lažje opravljanje svoje osnovne dejavnosti zavod registrira tudi naslednje dejavnosti:
N78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N78.200
Posredovanje začasne delovne sile
N78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
A01.280
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
A01.290 
Gojenje drugih trajnih nasadov
A02.400 
Storitve za gozdarstvo
C10.840 
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C13.300 
Dodelava tekstilij
C18.110
Tiskanje časopisov
C18.120 
Drugo tiskanje
C18.130 
Priprava za tisk in objavo
C32.200
Proizvodnja glasbil
C32.400
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre 
in zabavo
C32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
C33.120 
Popravila strojev in naprav
G46.170 
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.190 
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.1 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.610 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.782 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah 
z rabljenim blagom
G47.810 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.89 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom
G47.910 
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H52.100 
Skladiščenje
H52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti 
v kopenskem prometu
H52.290
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
I55 
Gostinske nastanitvene dejavnosti
I56.101 
Restavracije in gostilne
I56.102 
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 
Slaščičarne in kavarne
I56.104 
Začasni gostinski obrati
I56.105 
Turistične kmetije brez sob
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.120 
Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130 
Izdajanje časopisov
J58.190 
Drugo založništvo
J58.210 
Izdajanje računalniških iger
J58.290
Drugo izdajanje programja
J60.100 
Radijska dejavnost
J60.200 
Televizijska dejavnost
J62.010 
Računalniško programiranje
J62.030 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 
Obratovanje spletnih portalov
J63.910 
Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 
Druge dejavnosti informacijskih storitev
M69.200 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M70.210 
Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.110 
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na področju biotehnologije
M72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.100 
Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300 
Prevajanje in tolmačenje
M74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110 
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120 
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N81.210 
Splošno čiščenje stavb
N81.220 
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav 
in opreme
N81.290 
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.3 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice
N82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.3 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 
Pakiranje
P85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje
P85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije
P85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti
P85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R91.01 
Dejavnost knjižnic in arhivov
R91.020 
Dejavnost muzejev
R91.030 
Varstvo kulturne dediščine
R91.040 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R93.210 
Dejavnost zabaviščnih parkov
S95.110 
Popravila in vzdrževanje računalnikov 
in perifernih enot
S95.120 
Popravila komunikacijskih naprav
S95.230 
Popravila obutve in usnjene galanterije
S95.290 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
(2) Za nove dejavnosti se ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo dela na področju interesnih dejavnosti ali s katerimi prispeva k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
(3) Zavod ne sme opravljati drugih dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Svet zavoda mora uskladiti določbe statuta z določbami tega odloka v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
4. člen 
Do preselitve zavoda na sedež, določen v 1. členu tega odloka, je sedež zavoda na obstoječem naslovu, in sicer Kosovelova ulica 5, Sežana.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/2015-6
Sežana, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti