Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3253. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), stran 8967.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1) 
Razglašam Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-5
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O PREMOSTITVENEM ZAVAROVANJU POKLICNIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV (ZPZPŠ-1) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen zakona) 
S tem zakonom se ureja premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov oziroma športnic (v nadaljnjem besedilu: poklicni športnik) in vrhunskih športnikov oziroma športnic (v nadaljnjem besedilu: vrhunski športnik), s katerim se zagotavlja njihova socialna varnost po zaključku aktivne športne kariere (v nadaljnjem besedilu: premostitveno zavarovanje).
2. člen 
(temeljna načela) 
Premostitveno zavarovanje temelji na plačevanju prispevkov poklicnih in vrhunskih športnikov ter na zavezi države, da bo premostitveno zavarovanje podpirala z ustreznimi davčnimi olajšavami.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) premostitvenega sklada je zavarovanec oziroma zavarovanka (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec), ki je lastnik sorazmernega dela premoženja premostitvenega sklada;
2. osebni račun člana premostitvenega sklada je evidenca enot premoženja posameznega člana premostitvenega sklada;
3. poklicni športnik je oseba, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je zaposlena kot športnik v Republiki Sloveniji, ali oseba, ki je vpisana v razvid poklicnih športnikov in ima status poklicnega športnika v skladu z zakonom, ki ureja šport, ali oseba, ki na podlagi civilne pogodbe dela kot športnik v tujini;
4. premostitvena renta je denarni znesek, ki ga zavarovalnica na podlagi sklenjene pogodbe mesečno izplačuje zavarovancu;
5. premostitveni sklad je sklad iz 15. člena tega zakona;
6. premostitveno zavarovanje je sistem davčno stimuliranega varčevanja, ki zavarovancem zagotavlja socialno varnost v prehodnem obdobju po zaključku športne kariere;
7. prispevki so zneski, ki se plačujejo v korist zavarovanca in ki se upoštevajo pri določanju pravic iz zavarovanja po tem zakonu;
8. upravljavec premostitvenega sklada je pravna oseba, ki upravlja premostitveni sklad;
9. vrhunski športnik je oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja šport, naziv vrhunskega športnika;
10. zavarovanec je oseba, ki je v skladu s tem zakonom obvezno ali prostovoljno vključena v premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov;
11. izrazi: vzajemni pokojninski sklad, pokojninski sklad, čista vrednost sredstev, enota premoženja, vrednost enote premoženja imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
12. izrazi: vzajemni sklad, skrbniške storitve, skrbnik imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.
4. člen 
(smiselna uporaba ZPIZ-2) 
Če v tem zakonu ni določeno drugače, se za izvajanje premostitvenega zavarovanja in poslovanje premostitvenega sklada smiselno uporabljajo 243. člen, 246. člen, 247. člen, 264. člen, 265. člen, 267. člen, 270. člen, 271. člen, prvi do tretji, šesti in sedmi odstavek 272. člena, 276. člen, 279. do 284. člen, 286. člen, 287. člen, 289. do 292. člen, drugi in tretji odstavek 294. člena, 302. člen, 304. do 307. člen, 309. člen, 310. člen, 352. do 354. člen in 358. do 376. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C).
II. PREMOSTITVENO ZAVAROVANJE 
5. člen 
(zavarovanci) 
(1) V premostitveno zavarovanje se obvezno vključijo poklicni športniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom, ki je član nacionalne panožne športne zveze ali z nacionalno panožno športno zvezo (v nadaljnjem besedilu: športno društvo).
(2) V premostitveno zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo športniki, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja šport, naziv vrhunskega športnika in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
6. člen 
(zavezanec za prispevek) 
(1) Zavezanec za prispevek za zavarovance iz prvega odstavka 5. člena tega zakona je športno društvo, s katerim ima zavarovanec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
(2) Zavezanec za prispevek za zavarovance iz drugega odstavka 5. člena tega zakona ter za zavarovance iz prvega odstavka 5. člena tega zakona od prejemkov, ki jih ne izplača zavezanec za prispevek iz prejšnjega odstavka, je zavarovanec sam.
7. člen 
(vrste pravic) 
S premostitvenim zavarovanjem se zavarovancu zagotavlja:
1. premostitvena renta, ki se izplačuje v mesečnih zneskih, ali
2. enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu zavarovanca.
8. člen 
(prepoved zastave in neprenosljivost pravic) 
(1) Zavarovanec ne sme zastaviti pravic iz naslova sredstev premostitvenega sklada, vpisanih na njegovem osebnem računu.
(2) Pravice iz premostitvenega zavarovanja so neprenosljive, razen v primerih iz tretjega odstavka 31. člena ter tretjega in četrtega odstavka 32. člena tega zakona.
9. člen 
(trajanje premostitvenega zavarovanja in članstva v premostitvenem skladu) 
(1) Premostitveno zavarovanje se za zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona začne z datumom nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot je določena s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, ter se zaključi z datumom prenehanja dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot je določena s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(2) Premostitveno zavarovanje se za zavarovanca iz drugega odstavka 5. člena tega zakona začne z dnem vpisa zavarovanca v register zavarovancev iz 11. člena tega zakona in se zaključi z dnem izpisa zavarovanca iz registra zavarovancev iz 11. člena tega zakona.
(3) Zavarovanec postane član premostitvenega sklada s prvim dnem meseca, v katerem je bilo plačilo prispevka izvedeno. Članstvo v premostitvenem skladu preneha, ko član premostitvenega sklada uveljavi pravico iz 31. ali 32. člena tega zakona in upravljavec premostitvenega sklada unovči odkupno vrednost enot premoženja.
(4) Upravljavec premostitvenega sklada izda zavarovancu obvestilo o vključitvi v premostitveni sklad.
10. člen 
(pogoji za pridobitev pravice) 
(1) Pravico iz 7. člena tega zakona pridobi član premostitvenega sklada po dopolnitvi 30. leta starosti ter jo lahko uveljavi, ko zaključi z aktivno športno kariero.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pravico iz 7. člena tega zakona pridobi tudi član premostitvenega sklada, ki še ni dopolnil 30 let starosti, če je zaključil z aktivno športno kariero zaradi zdravstvene nezmožnosti ali poškodbe oziroma posebnosti športne panoge (v nadaljnjem besedilu: predčasna pridobitev pravice).
(3) O pravici do predčasne pridobitve pravice odloči ministrstvo, pristojno za šport, z odločbo.
(4) Ponovna vključitev v zavarovanje po tem zakonu, po uveljavitvi pravice iz 7. člena tega zakona, ni možna.
11. člen 
(register zavarovancev) 
(1) Ministrstvo, pristojno za šport, za potrebe odločanja in nadzora po tem zakonu in za potrebe posredovanja podatkov iz registra upravljavcu premostitvenega sklada po tem zakonu, upravlja register zavarovancev iz 5. člena tega zakona.
(2) V registru zavarovancev se obdelujejo naslednji podatki:
1. osebni podatki zavarovanca: ime in priimek, rojstni datum, spol, davčna številka oziroma ustrezna identifikacijska številka tujca, enotna matična številka občana oziroma isti povezovalni znak, ki je določen za tujca na njegovem osebnem dokumentu države državljanstva ali je določen za njega na drug način s strani njegove države, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, športna panoga;
2. podatki o zavezancu za prispevek, vključno z vrsto zavezanca (športno društvo ali zavarovanec);
3. podlaga za vključitev zavarovanca v premostitveno zavarovanje, skladno s 5. členom, določena po časovnih obdobjih, če je zavarovanec vključen po različnih podlagah;
4. datum izplačila odkupne vrednosti enot premoženja na podlagi uveljavitve pravice iz 7. člena tega zakona, vrsta uveljavljene pravice in čas izplačevanja premostitvene rente;
5. datum začetka in zaključka premostitvenega zavarovanja, kot je določen v prvem in drugem odstavku 9. člena tega zakona;
6. datum vpisa v register zavarovancev in izpisa iz registra zavarovancev;
7. datum veljavnosti odločbe o nazivu vrhunskega športnika;
8. datum morebitnega ponovnega vpisa v register zavarovancev in izpisa iz registra zavarovancev.
(3) Podatki o zavezancu iz 2. točke prejšnjega odstavka vsebujejo:
1. ime in sedež;
2. športno panogo;
3. davčno številko;
4. matično številko;
5. kontaktne podatke.
(4) Športno društvo prijavi zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v register zavarovancev najkasneje v 30 dneh od datuma nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport. Vpis v register zavarovancev je konstitutivne narave za pridobitev statusa zavarovanca. Vpis v register zavarovancev učinkuje od datuma nastopa dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
(5) Zavarovanec iz drugega odstavka 5. člena tega zakona se prijavi v register zavarovancev sam, in sicer na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(6) Ko preneha podlaga za prijavo v register zavarovancev, določena v prvem odstavku 5. člena tega zakona, je športno društvo dolžno odjaviti zavarovanca iz registra v 30 dneh, in sicer na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za šport.
(7) Ko preneha podlaga za vključitev v register zavarovancev, določena v drugem odstavku 5. člena tega zakona, ministrstvo po uradni dolžnosti izpiše zavarovanca iz registra zavarovancev.
(8) Ministrstvo, pristojno za šport, o vpisu in izpisu posameznika iz registra zavarovancev izda odločbo.
(9) Športno društvo oziroma zavarovanec mora sporočiti spremembe podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena najkasneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(10) Osebni podatki se zbirajo neposredno od športnega društva oziroma zavarovanca.
(11) Podatek iz 4. točke drugega odstavka tega člena sporoči upravljavec premostitvenega sklada do 15. v mesecu za pretekli mesec.
(12) Ministrstvo, pristojno za šport, podatke, ki jih vodi v registru zavarovancev, posreduje upravljavcu v rokih in na način, ki omogoča nemoteno izvajanje premostitvenega zavarovanja skladno s tem zakonom.
(13) Podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena se hranijo deset let po zadnjem izplačilu premostitvene rente ali odkupne vrednosti enot premoženja.
12. člen 
(viri in roki plačevanja prispevka) 
(1) Prispevek se lahko plačuje samo iz:
1. sredstev športnega društva, ki so v skladu s tem zakonom namenjena za plačilo prispevka za premostitveno zavarovanje zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
2. premij oziroma nagrad, ki jih zavarovanec prejme iz naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov in
3. sponzorskih sredstev, ki jih prejme zavarovanec.
(2) Zavezanec za prispevek iz prvega odstavka 6. člena tega zakona prispevek obračuna in plača najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec, obveznost obračuna in plačila prispevka pa preneha, če vsota plačanih prispevkov za posameznega zavarovanca v posameznem koledarskem letu doseže najvišjo dovoljeno višino vplačil iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona.
(3) Zavezanec za prispevek iz drugega odstavka 6. člena tega zakona lahko prispevek obračuna in plača najpozneje do konca koledarskega leta, za katero plačuje prispevek.
13. člen 
(višina prispevkov) 
(1) Za zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona se višina prispevka – če se prispevek plačuje iz sredstev iz 1. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona – ki se obračuna in plača mesečno, določi na podlagi mesečne osnove za plačilo prispevka in znaša:
1. osnova od vključno minimalne plače do 1.500 eurov: 50 eurov + 20% zneska, ki presega minimalno plačo;
2. osnova od vključno 1.500 eurov do 3.500 eurov: 190 eurov + 30% zneska, ki presega 1.500 eurov;
3. osnova od vključno 3.500 eurov do 5.500 eurov: 790 eurov + 40% zneska, ki presega 3.500 eurov;
4. osnova od vključno 5.500 eurov do 9.000 eurov: 1.590 eurov + 45% zneska, ki presega 5.500 eurov;
5. osnova nad vključno 9.000 eurov: 3.165 eurov + 50% zneska, ki presega 9.000 eurov.
(2) Mesečna osnova za določitev višine prispevka iz prejšnjega odstavka je plača ali nadomestilo plače, ki ju zavarovanec prejme od zavezanca za prispevek v posameznem mesecu. Nadomestilo plače se šteje v osnovo pod pogojem, da zavezanca za prispevek tudi bremeni. Šteje se, da je plača oziroma nadomestilo plače prejeto, ko je izplačano zavarovancu.
(3) Zavarovanec iz drugega odstavka 5. člena tega zakona ter zavarovanec iz prvega odstavka 5. člena tega zakona, če se prispevek plačuje iz sredstev iz 2. in 3. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona, se o plačilu in višini prispevka, ki ga bo plačal za posamezno koledarsko leto iz prejemkov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 12. člena tega zakona, prejetih v tem koledarskem letu, odloči sam. Šteje se, da je prejemek prejet, ko je izplačan zavarovancu.
(4) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena se za zavarovanca v posameznem koledarskem letu ne more plačati prispevka višjega od 150.000 eurov. Upravljavec premostitvenega sklada ob prejemu posameznega plačila preveri kumulativno višino plačanega prispevka v koledarskem letu za posameznega zavarovanca ter zavrne plačilo, če je kumulativna višina prispevka že dosegla 150.000 eurov oziroma zavrne del plačila, ko kumulativna višina prispevka doseže 150.000 eurov. O tem obvesti zavarovanca ter zavezanca za prispevek.
(5) Zneski iz prvega in četrtega odstavka tega člena se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(6) Minister, pristojen za šport, vsako leto v Uradnem listu Republike Slovenije objavi zneske iz prejšnjega odstavka.
III. PREMOSTITVENI SKLAD 
14. člen 
(oblikovanje premostitvenega sklada) 
Upravljavec premostitvenega sklada oblikuje premostitveni sklad tako, da sprejme pravila upravljanja premostitvenega sklada in s skrbnikom sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev.
15. člen 
(zbiranje in upravljanje prispevkov) 
(1) Prispevki se v času trajanja zavarovanja zbirajo in upravljajo v Skladu premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov.
(2) Premostitveni sklad je premoženje, financirano s prispevki po tem zakonu in ustvarjeno z upravljanjem s temi sredstvi in je namenjeno zagotavljanju pravic iz 7. člena tega zakona.
(3) Premostitveni sklad je v lasti zavarovancev premostitvenega zavarovanja. Zavarovanec z vplačilom prispevka postane lastnik sorazmernega dela premoženja premostitvenega sklada.
(4) Premostitveni sklad ni pravna oseba.
16. člen 
(pogodba o financiranju premostitvenega zavarovanja) 
(1) Zavezanec za prispevek najkasneje v roku 30 dni po vpisu v register zavarovancev iz 11. člena tega zakona z upravljavcem sklene pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja.
(2) S pogodbo o financiranju premostitvenega zavarovanja zavezanec za prispevek in upravljavec premostitvenega sklada določita način plačevanja prispevkov in posredovanja podatkov po tem zakonu.
17. člen 
(upravljavec premostitvenega sklada) 
Upravljavec premostitvenega sklada je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki premostitveni sklad oblikuje in upravlja ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju.
18. člen 
(evidence za potrebe izvajanja premostitvenega zavarovanja) 
(1) Za potrebe izvajanja premostitvenega zavarovanja upravljavec premostitvenega sklada vodi naslednje evidence:
1. evidenco članov premostitvenega sklada, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka 11. člena tega zakona;
2. evidenco zavezancev za prispevek, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona;
3. evidenco o obračunanih in o plačanih prispevkih, ki vsebuje podatke o:
– zavezancu za obračun in plačilo prispevka;
– članu, za katerega je znesek obračunan in plačan;
– znesku obračunanega in plačanega prispevka in viru plačanega prispevka, kot določa 12. člen tega zakona;
4. evidenco osebnih računov članov premostitvenega sklada, ki vsebuje podatke o:
– posameznih vplačilih člana premostitvenega sklada,
– enotah premoženja premostitvenega sklada, izračunanih v skladu s 24. členom tega zakona.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada pridobi podatke iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka iz registra zavarovancev iz 11. člena tega zakona, podatke iz 3. točke prejšnjega odstavka pa od zavezanca za prispevek.
(3) Upravljavec premostitvenega sklada podatke iz evidenc tega člena hrani deset let od dneva izplačila odkupne vrednosti enot premoženja.
19. člen 
(skrbnik premoženja premostitvenega sklada) 
(1) Upravljavec premostitvenega sklada za račun premostitvenega sklada z banko, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev za vzajemne sklade, sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za premostitveni sklad.
(2) Za skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad.
20. člen 
(upravljanje premostitvenega sklada) 
Upravljanje premostitvenega sklada obsega:
1. upravljanje premoženja premostitvenega sklada:
– sklepanje pravnih poslov, katerih predmet je premoženje premostitvenega sklada;
– razpolaganje s premoženjem premostitvenega sklada zaradi izpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja premostitvenega sklada;
– sprejemanje izpolnitev obveznosti druge pogodbene stranke na podlagi poslov, sklenjenih pri upravljanju premoženja premostitvenega sklada;
– uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega sklada;
– upravljanje tveganj premostitvenega sklada;
2. administrativne storitve:
– pravne storitve ter vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih poročil premostitvenega sklada;
– odnosi z zavarovanci premostitvenega sklada;
– vrednotenje sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada;
– pregled usklajenosti z zakonodajo;
– vodenje osebnih računov zavarovancev;
– administrativne storitve, povezane z vplačili in izplačili zavarovancem;
– hrambo dokumentacije in vodenje evidenc;
– druge administrativne storitve, povezane z delovanjem premostitvenega sklada.
21. člen 
(upravljanje premoženja premostitvenega sklada) 
(1) Upravljavec premostitvenega sklada upravlja premoženje premostitvenega sklada v svojem imenu in za račun premostitvenega sklada.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada je upravičen v svojem imenu in za račun premostitvenega sklada razpolagati s premoženjem premostitvenega sklada in uresničevati pravice iz vrednostnih papirjev premostitvenega sklada ali drugih finančnih naložb premostitvenega sklada v skladu z določbami tega zakona.
(3) Pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic upravljavca premostitvenega sklada v ciljni družbi se smiselno uporablja peti odstavek 6. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 25/14).
(4) Upravljavec premostitvenega sklada zagotovi, da se vse terjatve iz poslov, sklenjenih za račun premostitvenega sklada, plačujejo oziroma izpolnjujejo v poslovno običajnih rokih.
22. člen 
(prenos upravljanja premoženja premostitvenega sklada) 
(1) Upravljavec premostitvenega sklada lahko pisno pooblasti osebo iz tretjega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), da v njegovem imenu in za račun premostitvenega sklada opravlja storitev upravljanja premoženja premostitvenega sklada iz 1. točke 20. člena tega zakona.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada in pooblaščenec skleneta pisno pogodbo, s katero upravljavec premostitvenega sklada podeli pooblastilo za opravljanje storitev upravljanja premoženja premostitvenega sklada pooblaščencu in s katero pogodbeni stranki podrobneje opredelita medsebojne obveznosti, odgovornosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: pogodba o prenosu).
(3) Pooblaščenec je lahko le oseba:
1. ki je nadzorovana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev oziroma drugega pristojnega organa države članice ali pristojnega organa tretje države in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank;
2. ki za premostitveni sklad ne opravlja skrbniških storitev;
3. katere interesi niso v nasprotju z interesi pooblastitelja oziroma z interesi zavarovancev.
(4) S prenosom upravljanja premoženja premostitvenega sklada na pooblaščenca ni mogoče niti omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti upravljavca in skrbnika premoženja premostitvenega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) za opravljanje izvedenih poslov.
(5) Upravljavec premostitvenega sklada podeli pooblastilo za upravljanje premoženja premostitvenega sklada upoštevaje naslednje pogoje in kriterije:
1. upravljavec premostitvenega sklada lahko, kljub podelitvi pooblastila, deluje in upravlja premostitveni sklad v najboljšem interesu zavarovancev;
2. upravljavec premostitvenega sklada ima v vsakem trenutku pregled nad izvajanjem posameznih poslov upravljanja premoženja;
3. upravljavec premostitvenega sklada lahko v skladu s podeljenim pooblastilom v vsakem trenutku poda pooblaščencu nadaljnja navodila glede upravljanja premoženja premostitvenega sklada;
4. upravljavec premostitvenega sklada lahko v vsakem trenutku, če to zahteva interes zavarovancev, prekliče dano pooblastilo, pri čemer preklic pooblastila stopi v veljavo takoj;
5. s podelitvijo pooblastila se ne zmanjša učinkovitost in možnost opravljanja skrbniških storitev oziroma nalog skrbnika premostitvenega sklada;
6. skrbnik lahko ne glede na dano pooblastilo v vsakem trenutku pridobi vse podatke in dokumentacijo od upravljavec premostitvenega sklada, potrebne za nemoteno opravljanje skrbniških storitev in
7. skrbnik ima ne glede na podeljeno pooblastilo za opravljanje storitev oziroma poslov vedno pregled nad poslovanjem premostitvenega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.
(6) Pogodba o prenosu začne veljati šele, ko da k njej pisno soglasje skrbnik.
(7) Skrbnik ne da soglasja k pogodbi, če oceni, da niso izpolnjeni pogoji iz 5. do 7. točke petega odstavka tega člena.
(8) Če skrbnik v času trajanja pogodbe o prenosu ugotovi, da pooblaščenec ne izpolnjuje več pogojev iz 5. do 7. točke petega odstavka tega člena, od upravljavca pisno zahteva, da pogodbo o prenosu s pooblaščencem prekine.
(9) Če je pogodba o prenosu prekinjena na podlagi prejšnjega odstavka, pooblaščenec ni upravičen do nadomestila zaradi odstopa od pogodbe o prenosu.
23. člen 
(stroški upravljanja premostitvenega sklada) 
(1) Upravljavec premostitvenega sklada je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje premostitvenega sklada.
(2) Vstopni stroški se obračunajo v višini 3% od zneska vplačila.
(3) Izstopni stroški se obračunajo v višini 1% od zneska izplačila.
(4) Letna provizija za upravljanje premostitvenega sklada se obračuna v višini 1% od povprečne letne čiste vrednosti sredstev premostitvenega sklada.
(5) Poleg provizije za upravljanje je upravljavec premostitvenega sklada iz sredstev premostitvenega sklada upravičen izvršiti tudi plačila za stroške v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada, ki so določeni v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, v delu, ki se nanaša na vzajemne sklade.
24. člen 
(čista vrednost sredstev, vrednost enote premoženja, preračun vplačil in izplačil iz premostitvenega sklada ter vodenje osebnih računov)
(1) Glede določitve čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada, preračuna vplačanih prispevkov v premostitveni sklad v enote premoženja premostitvenega sklada in izračuna odkupne vrednosti enot premoženja premostitvenega sklada se smiselno uporablja zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v delu, ki velja za vzajemni pokojninski sklad, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja premostitvenega sklada je obdobje med dvema zaporednima obračunskima dnevoma. Obračunski dan je zadnji delovni dan obračunskega obdobja.
(3) Enote premoženja premostitvenega sklada knjiži upravljavec premostitvenega sklada v korist osebnih računov članov premostitvenega sklada na ime posameznega člana premostitvenega sklada.
25. člen 
(odbor premostitvenega sklada) 
(1) Za spremljanje poslovanja premostitvenega sklada se oblikuje odbor premostitvenega sklada.
(2) Odbor premostitvenega sklada je strokovni organ, ki ga sestavlja sedem članov, od tega:
1. dva imenuje Vlada Republike Slovenije;
2. dva, ki sta predstavnika zavezancev za prispevek, imenuje Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
3. tri, ki so predstavniki zavarovancev, imenujejo reprezentativni sindikati na področju športa, v katere so vključeni zavarovanci, po postopku, ki ga določi upravljavec premostitvenega sklada.
(3) Člani odbora delujejo neodvisno in z upravljavcem niso povezani na način, ki bi lahko vodil v konflikt interesov.
(4) Odbor premostitvenega sklada izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Odbor premostitvenega sklada je konstituiran, ko je imenovana več kot polovica članov. Vse materialne in tehnične pogoje, potrebne za delovanje odbora, zagotovi upravljavec premostitvenega sklada.
(6) Odbor premostitvenega sklada odloča z navadno večino. Odbor način dela in odločanja uredi s poslovnikom.
(7) Odbor premostitvenega sklada se skliče vsaj enkrat letno.
26. člen 
(pristojnosti odbora premostitvenega sklada) 
Odbor premostitvenega sklada ima naslednje pristojnosti:
1. preverja donosnost premostitvenega sklada;
2. daje mnenje k izbiri pooblaščenca za upravljanje premoženja;
3. daje mnenje k poročilom upravljavca o tveganjih, katerim je premostitveni sklad izpostavljen;
4. obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev za prispevek in članov premostitvenega sklada;
5. daje mnenje k letnemu poročilu premostitvenega sklada;
6. daje mnenje k spremembam pravil upravljanja premostitvenega sklada.
27. člen 
(redno obveščanje o stanju na osebnih računih članov premostitvenega sklada) 
(1) Upravljavec premostitvenega sklada članu premostitvenega sklada najkasneje do 31. januarja tekočega leta vsako leto, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, izda potrdilo o stanju na osebnem računu člana premostitvenega sklada in podatek o vseh vplačilih v premostitveni sklad v preteklem letu.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada športnemu društvu do 31. januarja tekočega leta, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, predloži potrdilo o vseh vplačilih športnega društva v prejšnjem koledarskem letu.
(3) Šteje se, da je obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjena, če upravljavec premostitvenega sklada članom premostitvenega sklada omogoči elektronski sistem obveščanja v obliki elektronskega predala ali če jim omogoči dostop do osebnega portala. Na zahtevo člana premostitvenega sklada je upravljavec premostitvenega sklada dolžan izdati tudi pisno potrdilo o stanju na osebnem računu, ki je legitimacijski papir za uveljavljanje pravic iz premostitvenega zavarovanja.
(4) Agencija za trg vrednostnih papirjev določi obrazca potrdil iz prvega in drugega odstavka tega člena ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen 
(avtomatično posredovanje podatkov davčnemu organu) 
(1) Upravljavec premostitvenega sklada davčnemu organu dostavi podatke, potrebne za pobiranje dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo vplačil oziroma prispevkov iz 33. člena tega zakona, ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca in zavezanca za prispevek.
(2) Upravljavec premostitvenega sklada podatke iz tega člena dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše vrste, obliko in način posredovanja podatkov po tem členu.
29. člen 
(likvidacija premostitvenega sklada) 
(1) Likvidacija premostitvenega sklada se izvede, če:
– je število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena manjše od 200 in v nadaljnjih šestih mesecih ponovno ne doseže 200 članov ali
– se čista vrednost sredstev premostitvenega sklada zniža pod 100.000 eurov in v nadaljnjih šestih mesecih ponovno ne doseže 100.000 eurov.
(2) Postopek likvidacije začne in vodi upravljavec premostitvenega sklada.
(3) Za postopek likvidacije premostitvenega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo za vzajemni sklad.
(4) Izplačilo članom premostitvenega sklada se v primeru likvidacije izvede v skladu z 31. in 32. členom tega zakona.
(5) Z začetkom postopka likvidacije ne glede na določbe tega zakona preneha obveznost zavezancev za prispevek za obračunavanje in plačevanje prispevka po tem zakonu.
(6) Stroške likvidacije premostitvenega sklada nosi Sindikat športnikov Slovenije.
(7) Po zaključku likvidacije se ne glede na določbe tega zakona nov premostitveni sklad ne oblikuje.
IV. UVELJAVLJANJE PRAVIC 
30. člen 
(zahteva za izplačilo enot premoženja) 
(1) Član premostitvenega sklada lahko od upravljavca premostitvenega sklada v primerih iz prvega in drugega odstavka 10. člena tega zakona pisno zahteva, da mu izplača odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na njegovem osebnem računu.
(2) Zahteva za izplačilo iz prejšnjega odstavka se vloži na posebnem obrazcu, ki ga določi upravljavec premostitvenega sklada. Sestavni del zahteve za izplačilo je izjava člana premostitvenega sklada o tem, da je zaključil z aktivno športno kariero, ali odločba o izpisu zavarovanca iz registra iz sedmega odstavka 11. člena tega zakona. V primeru uveljavljanja predčasne pridobitve pravice je namesto izjave člana premostitvenega sklada iz prejšnjega stavka sestavni del zahteve za izplačilo odločba ministrstva, pristojnega za šport, iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona.
(3) Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana premostitvenega sklada, se izračuna glede na vrednost enot premoženja premostitvenega sklada, ki velja po stanju na obračunski dan obdobja iz drugega odstavka 24. člena tega zakona, v katerem je bila podana popolna zahteva za izplačilo, zmanjšana za izstopne stroške.
(4) Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana premostitvenega sklada, upravljavec premostitvenega sklada izvede z nakazilom na ustrezen račun izbrane zavarovalnice iz petega odstavka 31. člena tega zakona ali z izplačilom na transakcijski račun člana premostitvenega sklada, najkasneje v 30 dneh po koncu obračunskega obdobja iz prejšnjega odstavka.
(5) Z izplačilom odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana premostitvenega sklada, preneha lastninska pravica člana premostitvenega sklada na sorazmernem delu premoženja premostitvenega sklada.
(6) Obrazec iz drugega odstavka tega člena določi in objavi na svoji spletni strani upravljavec premostitvenega sklada.
31. člen 
(premostitvena renta) 
(1) Premostitvena renta je časovno limitiran denarni prejemek, ki se izplačuje mesečno in katerega višina ter obdobje prejemanja sta odvisna od višine odkupne vrednosti enot premoženja premostitvenega sklada, vpisanega na osebnem računu člana premostitvenega sklada.
(2) Minimalni čas izplačevanja premostitvene rente je:
 
odkupna 
vrednost
 
odkupna vrednost 
 
št. enakih obrokov
nad
5.000 €
do vključno
10.000 €
najmanj
12
nad
10.000 €
do vključno
30.000 €
najmanj
24
nad
30.000 €
do vključno
60.000 €
najmanj
36
nad
60.000 €
do vključno
100.000 €
najmanj
48
nad
100.000 €
do vključno
250.000 €
najmanj
60
nad
250.000 €
 
 
najmanj
72
(3) Premostitvena renta se izplačuje za vnaprej določeno obdobje, ne glede na to, ali je zavarovanec živ ali ne. Če zavarovanec v času izplačevanja premostitvene rente umre, pravica do preostalih obrokov rente preide na upravičence, določene v pogodbi iz petega odstavka tega člena, oziroma na dediče, če upravičenec ni določen.
(4) Ob izpolnitvi pogojev iz 10. člena tega zakona ima član premostitvenega sklada pravico, da izbere zavarovalnico, ki mu bo izplačevala premostitveno rento. Premostitveno rento lahko izplačuje samo zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(5) Na podlagi odločitve člana premostitvenega sklada o izbiri zavarovalnice upravljavec premostitvenega sklada unovči odkupno vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana premostitvenega sklada, ter z izbrano zavarovalnico v imenu in za račun zavarovanca sklene pogodbo, na podlagi katere zavarovancu pripada pravica do premostitvene rente.
(6) Z dnem, ko upravljavec premostitvenega sklada prenese odkupno vrednost enot premoženja na zavarovalnico, prenehajo vse obveznosti upravljavca premostitvenega sklada iz naslova premostitvenega zavarovanja po tem zakonu.
(7) Višino premostitvene rente izračuna zavarovalnica iz petega odstavka tega člena.
32. člen 
(enkratno izplačilo) 
(1) Član premostitvenega sklada lahko od upravljavca premostitvenega sklada zahteva enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na osebnem računu člana premostitvenega sklada, samo v primeru, če sredstva na njegovem osebnem računu ob izpolnitvi pogojev iz 10. člena tega zakona ne presegajo 5.000 eurov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec premostitvenega sklada odkupno vrednost enot premoženja, vpisanega na osebnem računu člana premostitvenega sklada, izplača na transakcijski račun člana premostitvenega sklada.
(3) Če član premostitvenega sklada umre pred izpolnitvijo pogojev iz 10. člena tega zakona, pridobi oseba, ki jo je član premostitvenega sklada imenoval za upravičenca v primeru smrti, pravico zahtevati od upravljavca premostitvenega sklada, da ji izplača enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana premostitvenega sklada.
(4) Če član premostitvenega sklada ni navedel upravičenca za primer smrti, preide pravica zahtevati od upravljavca premostitvenega sklada izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka na dediče člana premostitvenega sklada. Sestavni del vloge za enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja iz tega odstavka je pravnomočni sklep o dedovanju.
V. DAVČNA OBRAVNAVA VPLAČIL IN IZPLAČIL 
33. člen 
(davčni status vplačil) 
(1) Prispevki, ki jih vplačujejo zavezanci za prispevke iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, se ugotavljajo kot odhodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(2) Prispevki iz prejšnjega odstavka za zavarovanca iz 5. člena tega zakona niso obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ter se ne vštevajo v osnovo za plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost.
(3) Prispevki, ki jih plačuje zavarovanec sam kot zavezanec za prispevek iz drugega odstavka 6. člena tega zakona, se priznajo kot odhodek pri obdavčevanju dohodkov iz dejavnosti, po zakonu, ki ureja dohodnino, če se davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in če prejemki, od katerih se je obračunal in plačal prispevek po tem zakonu, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, niso oproščeni dohodnine.
(4) Davčne ugodnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena se priznajo do višin, določenih v skladu s 13. členom tega zakona.
34. člen 
(davčni status izplačil) 
(1) Premostitvena renta iz 1. točke 7. člena tega zakona se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek iz delovnega razmerja. V davčno osnovo se ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, všteva 30% premostitvene rente iz 1. točke 7. člena tega zakona.
(2) Enkratno denarno izplačilo iz 2. točke 7. člena tega zakona se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za drug dohodek. V davčno osnovo se ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, všteva 50% enkratnega izplačila iz 2. točke 7. člena tega zakona.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se dohodnine ne plačuje od odkupne vrednosti enot premoženja, če upravljavec premostitvenega sklada prenese odkupno vrednost enot premoženja na zavarovalnico in v imenu in za račun zavarovanca sklene pogodbo, na podlagi katerega zavarovancu pripada pravica do premostitvene rente.
VI. NADZOR 
35. člen 
(nadzor nad upravljanjem naložb premostitvenega sklada) 
(1) Za nadzor nad upravljanjem naložb premostitvenega sklada je pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev.
(2) Za opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
36. člen 
(nadzor nad izplačevanjem, plačevanjem in uveljavljanjem davčnih olajšav) 
(1) Za nadzor nad izplačevalci premostitvenih rent je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z določbami o postopku nadzora nad zavarovalnicami po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
(3) Za nadzor nad obvezno vključitvijo zavarovancev iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v premostitveno zavarovanje ter za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov v premostitveni sklad zavezancev za prispevek iz prvega odstavka 6. člena tega zakona je pristojen organ, pristojen za inšpekcijo dela (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(4) Inšpektorat opravlja nadzor v skladu z določbami tega zakona, zakona, ki ureja inšpekcijo dela, in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(5) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede uveljavljanja davčnih olajšav je pristojen davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in zakonom, ki ureja finančno upravo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
37. člen 
(prekrški športnega društva) 
(1) Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje športno društvo iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, če:
1. v roku iz prvega odstavka 16. člena tega zakona ne sklene pogodbe o financiranju premostitvenega zavarovanja za svoje zavarovance;
2. obveznih prispevkov po tem zakonu za zavarovance ne vplačuje oziroma jih ne vplačuje v roku iz drugega odstavka 12. člena zakona.
(2) Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba športnega društva iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje športno društvo iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, ki v roku iz četrtega, šestega in devetega odstavka 11. člena tega zakona ne prijavi ali odjavi zavarovanca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v register zavarovancev.
(4) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba športnega društva iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
38. člen 
(prekrški upravljavca) 
(1) Z globo od 1.250 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec premostitvenega sklada, če:
1. ne oblikuje in ne upravlja premostitvenega sklada ločeno od svojega premoženja in drugega premoženja v upravljanju v skladu s 17. členom tega zakona;
2. sklene pogodbo za opravljanje skrbniških storitev za premostitveni sklad v nasprotju z 19. členom tega zakona ali pogodbe ne sklene;
3. si provizijo za upravljanje premostitvenega sklada obračunava in izplačuje v nasprotju s 23. členom tega zakona;
4. ne izvaja obveščanja članov premostitvenega sklada in športnih društev v skladu s 27. členom tega zakona.
(2) Z globo od 125 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba upravljavca premostitvenega sklada, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
39. člen 
(rok za izdajo podzakonskih aktov) 
(1) Minister, pristojen za šport, predpiše obrazce iz četrtega, petega in šestega odstavka 11. člena tega zakona do 30. junija 2016.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste, obliko in način posredovanja podatkov po 28. členu tega zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Agencija za trg vrednostih papirjev določi obrazce potrdila o stanju na osebnem računu in potrdila o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo iz 27. člena tega zakona do 30. junija 2016.
(4) Upravljavec premostitvenega sklada določi obrazec zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, iz 30. člena tega zakona do 30. junija 2016.
40. člen 
(vzpostavitev registra zavarovancev) 
Minister, pristojen za šport, vzpostavi register zavarovancev iz 11. člena tega zakona do 30. junija 2016.
41. člen 
(soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev) 
Upravljavec premostitvenega sklada predloži Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za izdajo soglasij k pravilom upravljanja premostitvenega sklada in k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev najkasneje do 30. junija 2016.
42. člen 
(naložbe premostitvenega sklada) 
Naložbe premostitvenega sklada se uskladijo z določbami tega zakona, ko doseže vrednost sredstev premostitvenega sklada vrednost 1.000.000 eurov.
43. člen 
(ugotavljanje ustreznosti premostitvenega sklada in likvidacija)
(1) Ne glede na 29. člen tega zakona se premostitveni sklad likvidira, če je na dan 30. junij 2018:
– število članov premostitvenega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona manjše od 200 ali
– je čista vrednost sredstev premostitvenega sklada nižja od 100.000 eurov.
(2) Za postopek likvidacije se uporabljajo določbe drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 29. člena tega zakona.
44. člen 
(odbor premostitvenega sklada) 
(1) Odbor premostitvenega sklada se v skladu s 25. členom tega zakona oblikuje do 30. junija 2016.
(2) Odbor premostitvenega sklada sprejme poslovnik iz šestega odstavka 25. člena tega zakona v roku enega meseca od konstituiranja odbora premostitvenega sklada.
45. člen 
(prenehanje mandata odbora premostitvenega sklada) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat odbora premostitvenega sklada, konstituiran na podlagi določb 27. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 41/14 in 47/15).
46. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 41/14 in 47/15).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o potrdilu o stanju na osebnem računu, potrdilu o vplačilih, ki jih je plačevalo športno društvo in obrazcu zahteve za izplačilo enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca (Uradni list RS, št. 89/14).
47. člen 
(oblikovanje sklada, prvi obračun in plačilo prispevka) 
(1) Premostitveni sklad se oblikuje do 1. septembra 2016.
(2) Prva obveznost za obračun in plačilo prispevka za zavarovance iz prvega odstavka 5. člena tega zakona v zvezi s plačo ali nadomestilom plače, izplačanima za obdobje po 1. septembru 2016, nastane po 1. septembru 2016.
48. člen 
(pričetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2016, razen prvega odstavka 29. člena tega zakona, ki se začne uporabljati 1. julija 2018.
Št. 170-01/15-6/14
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 802-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost