Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3273. Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci, stran 9024.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Beltinci (v nadaljevanju: občina) prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.
2. člen 
Z divjadjo v loviščih trajnostno gospodarijo lovske družine. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču lahko Republika Slovenija podeli koncesijo in določi upravljavca na podlagi javnega razpisa.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v narave vire v Občini Beltinci.
Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov;
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluž, mlak, mokrišč, vodnih virov ipd.);
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz;
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst;
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;
– druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij divjadi.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje lovskih objektov.
(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine;
– čiščenje divjih odlagališč v lovišču;
– preprečevanje in povračilo škode po divjadi;
– informiranje in izobraževanje širše javnosti s področja lovstva, trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in varovanja okolja.
4. člen 
Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki so vključene v proračun Občine Beltinci. Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
5. člen 
Upravičenci do sredstev (ali storitev, blaga in materiala) za izvajanje ukrepov iz 3. člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Beltinci.
6. člen 
Višina sredstev (alikoličina storitev, blaga in materiala), ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Beltinci.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
7. člen 
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Beltinci, lahko pa tudi nadzorni odbor občine.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Beltinci.
Št. 032-01/2015-10-89/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost