Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3288. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4, stran 9119.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 25. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 8. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4 (v nadaljevanju – območje LO 4/4).
2. člen 
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN LO 4/4, ki ga je izdelalo podjetje Matrika ZVO d.o.o., pod številko PO_04.15, julij 2015.
3. člen 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje celotna parcela iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO 4/4 na kateri stoji objekt.
4. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LO-4/4 je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje LO-4/4 sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na obravnavanem območju:
– prometna infrastruktura
– vodovodno omrežje
– meteorna kanalizacija
– fekalna kanalizacija.
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13).
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KPi=((ApCpiSDpi)+(kAtCtiSDti))
pri čemer je:
KPi
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
Ap
… površina parcele (m2)
At
… neto tlorisna površina objekta (m2)
K
… faktor dejavnosti
Dpi
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
CpiS
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
CtiS
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP=∑KPii
pri čemer je:
KPi
… izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
KP
… celotni izračunani komunalni prispevek
i
… indeks rasti cen v gradbeništvu
(4) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Površina gradbene parcele mora biti določena skladno z OPPN za območje LO-4/4.
(5) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(6) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
(7) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
7. člen 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se spreminja namembnost objekta ali povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
KPi=(AtN-AtO)CtiDtiK
pri čemer je:
KPi
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
AtO
… neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
AtN
… neto tlorisna površina novega objekta (m2)
… faktor dejavnosti
Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Cti
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
(4) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 11. členom tega odloka. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
KPi=(KN-KO)CtiDtiAt
pri čemer je:
KPi
… komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
At
… neto tlorisna površina stavbe (m2)
KN
… faktor dejavnosti novega objekta
KO
… faktor dejavnosti obstoječega objekta
Dti
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Cti
… skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
(5) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
8. člen 
(1) Zavezancu se poleg komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo po tem odloku, odmeri tudi komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo se obračuna na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec po naslednji formuli:
 
KP(i) = ((Aparcela x Cp(i) x Dp) + 
(Kdejavnost x Atlorisna x Ct(i) x Dt)) × 0,3 
pri čemer je:
Kp(i) 
… posamezna vrsta komunalne opreme
KP(i)
… izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme
Aparcela
… površina parcele
Cp(i)
… obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 parcele
Dp
… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnosti
… faktor dejavnosti
Atlorisna
… neto tlorisna površina objekta
Ct(i)
… obračunski stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta
Dt
… delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
(3) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v kareju »B« za ceste in vodovod po navedenem odloku obračuna komunalni prispevek v celoti.
9. člen 
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za leto 2014.
10. člen 
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.
11. člen 
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem območju urejanja po tem odloku, veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
Vrsta objekta
Dejavnost
Faktor (Kdej)
111
enostanovanjske stavbe
1,0
1122
večstanovanjske stavbe
1,1
121
gostinske stavbe
1,2
122
upravne in pisarniške stavbe
1,2
123
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
12303
bencinski servisi
1,3
125
industrijske stavbe in skladišča
0,9
126
stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
druge nestanovanjske stavbe
0,7
241
objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
0,7
12. člen 
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je izračunana na podlagi obračunskih stroškov vsake vrste infrastrukture glede na površino stavbnih zemljišč in neto tlorisno površino načrtovanih stavb, kot je prikazano v naslednjih tabelah, za vsako obračunsko območje:
Obračunsko območje: kare »A«
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški [€]
Površina stavbnih zemljišč [m2]
Neto tlorisna površina stavb [m2]
Cena na površino stavbnih zemljišč (Cp,i) [€/m2]
Cena na neto tlorisno površino stavb (Ct,i) [€/m2]
Ceste
21.506,00
2.086
643
10,310
33,446
Vodovod
7.150,00
2.086
643
3,428
11,120
Fekalna kanalizacija
19.602,00
2.086
643
9,397
30,485
Meteorna kanalizacija
9.990,00
2.086
643
4,789
15,537
Skupaj
58.248,00
2.086
643
27,924
90,588
Obračunsko območje: kare »B«
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški [€]
Površina stavbnih zemljišč [m2]
Neto tlorisna površina stavb [m2]
Cena na površino stavbnih zemljišč (Cp,i) [€/m2]
Cena na neto tlorisno površino stavb (Ct,i) [€/m2]
Ceste
7.497,00
2.243
1.271
3,342
5,899
Vodovod
4.050,00
2.243
1.271
1,806
3,186
Fekalna kanalizacija
22.326,00
2.243
1.271
9,954
17,566
Meteorna kanalizacija
0,00
2.243
1.271
0,000
0,000
Skupaj
33.873,00
2.243
1.271
15,102
26,651
Obračunsko območje: kare »C«
Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški [€]
Površina stavbnih zemljišč [m2]
Neto tlorisna površina stavb [m2]
Cena na površino stavbnih zemljišč (Cp,i) [€/m2]
Cena na neto tlorisno površino stavb (Ct,i) [€/m2]
Ceste
110.617,00
5.051
1.364
21,900
81,098
Vodovod
18.550,00
5.051
1.364
3,673
13,600
Fekalna kanalizacija
12.472,00
5.051
1.364
2,469
9,144
Meteorna kanalizacija
31.240,00
5.051
1.364
6,185
22,903
Skupaj
172.879,00
5.051
1.364
34,227
126,745
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 30 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
14. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača predvidoma v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju urejanja LO 4/4.
19. člen 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-03-0009/2015
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti