Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3255. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A), stran 8975.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-7
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVANJU IN FINANCIRANJU MEDNARODNIH GOSPODARSKIH POSLOV (ZZFMGP-A) 
1. člen
V Zakonu o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04 in 56/08 – ZSIRB) se na koncu šestega odstavka 4. člena doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če ob obstoječem portfelju zavarovanj in zavezujočih obljub ter povpraševanj po zavarovalnih kritjih varnostne rezerve niso zadostne glede na izračun, določen s pravili iz devetega odstavka tega člena, Republika Slovenija zagotovi dodatna sredstva varnostnih rezerv tako, kot je določeno v sedmem odstavku tega člena.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na četrti in peti odstavek 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) se v proračunu ne izkazujejo posamezni poslovni dogodki za zavarovalne posle, ki jih pooblaščena institucija opravlja na podlagi II. poglavja tega zakona. V proračunu se izkazujejo samo plačila pooblaščeni instituciji na podlagi pogodbe iz prvega odstavka prejšnjega člena ter zagotavljanje denarnih sredstev za oblikovanje varnostnih rezerv v skladu s prvim, šestim in sedmim odstavkom tega člena.
(9) Minister, pristojen za finance, predpiše posebna pravila glede načina:
– izračunavanja oziroma določanja potrebne višine varnostnih rezerv,
– načrtovanja potrebne višine varnostnih rezerv ter
– porabe sredstev varnostnih rezerv, če se pooblaščeni instituciji dodelijo proračunska sredstva za povečanje varnostnih rezerv na podlagi pričakovanih poslov, ki se pozneje ne opravijo.«.
2. člen 
V 10. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi tretji do peti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(izdaja predpisov) 
Minister, pristojen za finance, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona izda predpis iz devetega odstavka 4. člena zakona.
4. člen 
(sklepanje poslov programa izravnave obresti) 
S spremembo obstoječe pogodbe o izvajanju programa izravnave obresti (PIO) z dne 29. 12. 2011 se pogodbeni stranki dogovorita, da pooblaščena institucija nove posle iz druge alinee 7. člena zakona sklepa najdlje do 31. 12. 2015.
5. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/15-3/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 723-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost