Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

3088. Ustavni zakon o spremembi 14. člena Ustave Republike Slovenije (UZ14)
3090. Ustavni zakon o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije (UZ43)
3092. Ustavni zakon o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije (UZ50)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3093. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZDR-UPB1)
3094. Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZKGZ-UPB1)
3095. Zakon o trgovini (uradno prečiščeno besedilo) (ZT-UPB2)
3096. Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZOdl-UPB1)

Odloki

3087. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 14. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ14)
3089. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 43. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ43)
3091. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 50. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ50)

Sklepi

3097. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3143. Uredba o načinu izvajanja ukrepov varnostnikov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije

Drugi akti

3098. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004

MINISTRSTVA

3099. Pravilnik o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov
3100. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3101. Navodilo o obliki in tehničnih pogojih za vložitev zahteve za vpis podatkov v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
3102. Odredba o dopolnitvi odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem
3103. Obvestilo in poziv dolžnikom, upnikom in zastaviteljem neposestno zastavljenih premičnin

USTAVNO SODIŠČE

3144. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepov Okrajnega sodišča v Kranju

SODNI SVET

3104. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožne sodnice
3105. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3106. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3107. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3108. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3109. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3110. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3111. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3112. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3113. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3114. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3115. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3116. Sklep Sodnega sveta o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru
3117. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za enega člana Komisije za preprečevanje korupcije, ki ga na predlog Sodnega sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije
3118. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 17. junija 2004

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3145. Poročilo o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3119. Sklep o imenovanju na sodniško mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Maribor

OBČINE

Beltinci

3120. Odlok o lokacijskem načrtu za območje Granar v Beltincih

Cerknica

3121. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
3122. Odlok o ustanovitvi vrtca "Martin Krpan" Cerknica

Dravograd

3123. Sklep o prenehanju javnega dobra

Hajdina

3124. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2004
3125. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hajdina
3126. Sklep o pridobitvi javnega dobra
3127. Sprememba sklepa o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje

Lendava

3128. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb
3129. Sklep o spremembi kartografskega dela PUP-a za mesto Lendava

Ljubljana

3130. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje od 1986 do 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VK 7/3)
3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega omrežja)
3132. Obvezna razlaga petega odstavka 9. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99)
3133. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 3/5 Brdo in južni del območja urejanja VP 3/2 Brdo ter osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo

Medvode

3134. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode

Nova Gorica

3135. Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode

Puconci

3136. Pravilnik za vrednotenje programov kulture, turizma in urejanja okolja v Občini Puconci

Slovenj Gradec

3137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Škofljica

3138. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Tabor

3139. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Tabor

Tišina

3140. Spremembe in dopolnitve odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina
3141. Spremembe in dopolnitve odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina

Zavrč

3142. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču

POPRAVKI

1. Popravek o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN družbeno usmerjene blokovne gradnje Nova Dobrova (Zreče)
1. Preklic Sklepa zazidalnega načrta "Večnamenska dvorana v Kopru" (gradnja nove šole na Bonifiki)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti