Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3143. Uredba o načinu izvajanja ukrepov varnostnikov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, stran 8570.

Na podlagi 11.e člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99 in 126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja ukrepov varnostnikov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo načini izvajanja ukrepov varnostnikov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Z načinom izvajanja ukrepov, določenih v tej uredbi, se v agenciji:
– zagotavlja varno obravnavanje tajnih in drugih podatkov,
– zagotavlja varnost varovanega območja agencije,
– zagotavlja varnost ljudi ali premoženja, ki ga varnostniki varujejo,
– omogoča naknadno ugotavljanje pravilnosti uporabe ukrepov varnostnikov.
2. člen
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. varnostna služba – notranja organizacijska enota agencije, ki fizično in s pomočjo tehničnih sredstev varuje varovano območje agencije,
2. varnostnik – uradna oseba agencije, ki je pooblaščena za varovanje varovanega območja,
3. ukrepi varnostnikov – ukrepi, ki jih varnostniki izvajajo na podlagi Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (v nadaljnjem besedilu: zakon) in drugih predpisov s tega področja,
4. fizično varovanje – neposredno fizično varovanje in drugi ukrepi fizičnega varovanja, ki jih izvajajo varnostniki zaradi preprečitve ogrožanja varovanega območja oziroma oseb,
5. varovanje s pomočjo tehničnih sredstev – varnostni ukrepi, ki temeljijo na uporabi tehničnih sredstev za odkrivanje in preprečevanje ogrožanja varovanega območja oziroma oseb.
II. VARNOSTNIKI
3. člen
(1) Ukrepe iz 11.a člena zakona izvajajo varnostniki agencije.
(2) Uslužbenec agencije ob sklenitvi delovnega razmerja ali ob premestitvi na delovno mesto varnostnika s pisno izjavo potrdi, da je seznanjen z vsemi predpisi, ki urejajo ukrepe varnostnikov ter varstvo tajnih in osebnih podatkov.
(3) Pisna izjava se hrani v personalni mapi uslužbenca.
(4) Pred nastopom dela mora imeti varnostnik uspešno opravljen preizkus znanja o rokovanju z orožjem.
4. člen
(1) Sredstva za vklepanje in strelno orožje varnostnikov ter strelivo se hranijo v službenih prostorih agencije in jih varnostnik ob prihodu na delo v teh prostorih prevzame in ob odhodu z dela vrne dežurnemu uslužbencu agencije.
(2) Sredstva za vklepanje in strelno orožje lahko varnostnik uporabi le za izvajanje z zakonom določenih ukrepov.
(3) Sredstev za vklepanje in strelnega orožja varnostnik ne sme prepustiti drugim osebam in jih ne sme nikjer pustiti brez nadzora.
(4) Za nošenje, uporabo oziroma za neustrezno hrambo strelnega orožja oziroma sredstev za vklepanje, ki ni v skladu z zakonom in s to uredbo, je varnostnik disciplinsko, odškodninsko oziroma kazensko odgovoren.
(5) Varnostnik mora imeti ves čas opravljanja delovnih nalog pri sebi službeno izkaznico, strelno orožje in strelivo.
III. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
5. člen
Varnostniki so dolžni izvajati naslednje splošne varnostne ukrepe:
1. skrbeti morajo, da so njihovi delovni prostori vedno pod nadzorom,
2. pisalne mize, omare, blagajne morajo biti vedno zaklenjene,
3. medijev, ki vsebujejo osebne podatke ali podatke s stopnjo tajnosti, ne smejo pustiti brez nadzora ali v prisotnosti oseb, ki niso pooblaščene za dostop do teh podatkov,
4. upoštevati predpise, ki jih zavezujejo, kako naj pri svojem delu ravnajo z osebnimi in s tajnimi podatki.
IV. VAROVANJE PROSTOROV
6. člen
(1) Varovano območje mora biti varovano s fizičnimi, z organizacijskimi in s tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo dostop do medijev in naprav, na katerih so osebni in tajni podatki.
(2) Varnostniki opravljajo redne in izredne preglede varovanega območja in prostorov v skladu z načrtom varovanja, ki ga potrdi direktor agencije.
(3) Če varnostnik ugotovi, da obstaja okoliščina, ki zahteva izredni pregled prostorov, o tem obvesti svojega neposrednega predstojnika oziroma osebo, ki ga nadomešča, da mu izredni pregled odobri.
(4) Varnostnik o ugotovitvah izrednega pregleda nemudoma poroča svojemu neposredno nadrejenemu oziroma osebi, ki ga nadomešča, v 24 urah po pregledu pa pripravi pisno poročilo, ki obsega zlasti podatke o:
1. okoliščinah, na podlagi katerih je bil izredni pregled opravljen,
2. obsegu pregleda,
3. ugotovitvah pregleda,
4. uporabi ukrepov varnostnika oziroma sredstev za vklepanje ali strelnega orožja.
V. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE UKREPOV
IN POSTOPKOV VAROVANJA
7. člen
(1) Za neposredno izvajanje ukrepov in postopkov varovanja je odgovoren vodja varnostne službe.
(2) Vodja varnostne službe je dolžan:
1. organizirati službo varovanja tako, da zagotovi spoštovanje določb zakona in drugih predpisov, ki urejajo ukrepe varnostnikov in varno obravnavanje osebnih in tajnih podatkov;
2. seznaniti varnostnike s predpisi, ki urejajo ukrepe varnostnikov, varstvo osebnih in tajnih podatkov;
3. skrbeti za stalno usposabljanje in urjenje varnostnikov.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV
IN POSTOPKOV VAROVANJA
8. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja organ, ki je v agenciji pristojen za nadzor.
VII. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 233-07/2004-1
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EVA 2004-1524-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost