Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3136. Pravilnik za vrednotenje programov kulture, turizma in urejanja okolja v Občini Puconci, stran 8564.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 10. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov kulture, turizma in urejanja okolja v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki vrednotenja in razdelitve sredstev iz občinskega proračuna namenjenih za sofinanciranje programov kulture, turizma in urejanja okolja v Občini Puconci.
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov kulture, turizma in urejanja okolja imajo nosilci in izvajalci navedenih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev predlaganega programa,
– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani vsaj dve leti.
Nosilci in izvajalci prikažejo svoje pogoje na posebnih obrazcih.
3. člen
Izvajalci programov so:
– kulturna društva, zveze,
– turistična društva, zveze,
– skupnosti, zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, turizma in urejanja okolja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog kulture, turizma in urejanja okolja se iz proračunskih sredstev financirajo naslednje vsebine:
– izvajanje kulturnih prireditev in programov,
– izvajanje turističnih prireditev in programov,
– projekti varovanja naravne in kulturne dediščine,
– nakup opreme kulturnih skupin,
– vlaganje v opremo promocije lastnega okolja,
– turistična promocija,
– turistično informacijsko in promocijsko gradivo.
5. člen
Poleg sofinanciranja programov kulture, turizma in urejanja okolja se v občinskem proračunu zagotovijo tudi sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju kulture, turizma in urejanja okolja.
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu zbrane prijave na javni razpis pregleda in pripravi izbor programov in predlog sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi občinska uprava ali za to pristojna pooblaščena služba. Predlog se obravnava na posebni komisiji, ki jo imenuje župan občine in se le ta da v potrditev odboru, ki je pristojen za kulturo, turizem in urejanje okolja.
Kriteriji za delitev sredstev programov kulture, turizma in urejanja okolja se določijo vsako leto ob sprejemanju proračuna občine.
7. člen
Župan v skladu z določili Statuta Občine Puconci, na podlagi 30. člena (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02) sklene pogodbo z izvajalcem programa ali nosilcem investicije oziroma investicijskega vzdrževanja za področja kulture, turizma ali urejanje okolja.
V pogodbi je opredeljena vsebina in obseg programa, realizacija programa, višina zagotovljenih sredstev in način nadzora nad porabo sredstev.
Izvajalci programa morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti, če le-teh ne izpolnijo, se finančna sredstva ne dodelijo.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-4/2004
Puconci, dne 10. junija 2004.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost