Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3085. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

3049. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto – Vipava
3050. Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril mase
3051. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika splošne medicine oziroma zdravnico splošne medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne medicine specialistko

USTAVNO SODIŠČE

3052. Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi dela besedila prvega odstavka 502. člena in tretjega odstavka 109. člena Zakona o kazenskem postopku in ugotovitev skladnosti drugega odstavka 109. člena in prvega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3053. Sprememba navodila za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
3086. Sklep o dopolnitvi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3054. Poročilo o gibanju plač za april 2004

OBČINE

Kočevje

3074. Odlok o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – I. faza
3075. Odlok o gospodarjenju z zemljišči v Občini Kočevje
3076. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje
3077. Sklep o zavzetju stališč javne razgrnitve osnutka odloka o PUP za Obkolpje (PUP 4) v Občini Kočevje
3078. Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
3079. Odlok o dopolnitvi odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje

Krško

3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2003
3056. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Krško
3057. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o znaku in zastavi Občine Krško
3059. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 133, k.o. Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3060. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 346/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3061. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3062. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 731/3, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3063. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 768/33, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3064. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 370/5, k.o. Stolovnik in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
3065. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2698/51, k.o. Orehovec in o prodaji predmetne nepremičnine
3066. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec

Rogašovci

3067. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci
3068. Pravilnik o računovodstvu

Slovenj Gradec

3069. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2003
3070. Odlok o merilih in kriterijih za določitev pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest
3071. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3072. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah zazidalnega načrta Planote Legen

Vransko

3080. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
3081. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po Zavrteh
3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004
3083. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko
3084. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, počitniških rezervacijah in izvajanju fleksibilnega normativa

Železniki

3073. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
AAA Zlata odličnost