Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3074. Odlok o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – I. faza, stran 8442.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 11. redni seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske celote P5/R1 – I. faza
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt » Ureditveni načrt Jezero za del planske celote P5/R1 – I. faza, ki ga je novembra 2001 izdelalo podjetje AG inženiring d.o.o. iz Kočevja, pod številko 51/2001.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
Tekstualni del
A) Splošne priloge
B) Posebne strokovne podlage
C) Ureditveni načrt
– Uvod
– Obrazložitev urbanistične dokumentacije in predpisov glede na nameravani poseg
– Urbanistično-arhitektonska ureditev
– Krajinsko-arhitekturna ureditev – ureditev zelenih površin
– Prometna ureditev
– Vodovod
– Kanalizacija
– Elektroenergetska rešitev
– Telefonsko omrežje
– Ocena stroškov za izvedbo ureditvenega načrta
D) Odlok o ureditvenem načrtu
E) Soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti
   Grafični del
1. Situacija z vrisanim območjem obdelave       1: 5000
2. Katastrski načrt zvrisanim območjem obdelave    1: 1000
3. Arhitektonsko – zazidalna situacija         1: 1000
4. Karta hortikulturne ureditve            1: 1000
5. Komunalna infrastruktura
  – zbirna karta komunalnih vodov          1: 1000
6. Komunalna infrastruktura – vodovod         1: 1000
7. Komunalna infrastruktura – kanalizacija       1: 1000
8. Komunalna infrastruktura – telefon         1: 1000
9. Komunalna infrastruktura – električni vod      1: 1000
10. Prometna ureditev                 1: 1000
11. Pregled lastništva zemljišč            1: 1000
12. Funkcionalne in oblikovne rešitve objektov     1: 100
II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Kočevje. Meja je označena na naslednjih kopijah katastrskih načrtov:
1. Situacija z vrisanim območjem obdelave       1: 5000
2. Katastrski načrt zvrisanim območjem obdelave    1: 1000
3. Arhitektonsko – zazidalna situacija         1: 1000
4. Karta hortikulturne ureditve            1: 1000
Meja ureditvenega območja »Jezero« v Kočevju poteka:
– na severni strani levega dela jezera sega do območja vključno z romskimi hišami, na desni strani jezera pa do območja označenega s številko 6, to je območje predvideno za naselje strjene pozidave z atrijskimi hišami v nizu in več nivojih.
– Na zahodni strani po dovozni poti do romskih hiš, nato se po ravnih linijah parcelnih mej pomika proti jugu, kjer se dotakne povezovalne ceste med naseljem Trata in Trdnjava.
– Na jugu opredeljuje mejo omenjena povezovalna cesta med naseljem Trata in Trdnjava.
– Na vzhodu območje omejuje podaljšek pešpoti, ki povezuje naselje Trdnjava z naselji Rudnik in Šalka vas.
4. člen
Seznam parcel v obravnavanem območju:
2235/1*, 633*, 644, 645, 646, 647, 648/1, 662, 2235/3, 663/1, 663/2, 2163/1, 2163/3, 2163/4, 2163/5, 2163/6, 2163/7, 2163/8, 2163/9, 665*, 691*, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 692/5, 696/1*, 695/1, 2224/1, 2224/2, 2225, 2226, 2239, 2243/6, 2243/7, 2243/1, 2241, 2242, 2243/5, 2243/1, 2243/2, 2243/3, 2243/4, 2244,2245/1, 2245/2, 2252*, 2222, 2223, 696/32, 703/4, 705*, 743*, 2246, 2247, 2216/1*, 2250/1*, 2250/2, 2255*, 2248, 2249, 2251*, 696/30*.
Parcelne številke označene z zvezdicami pomenijo dele omenjenih parcel.
Sestavni del tega odloka je katastrski načrt z mejo območja urejanja in karta lastništva objektov in zemljišč.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
5. člen
Celotno območje je razdeljeno na manjše funkcionalne in morfološke enote, opredeljene predvsem z namembnostjo predvidenih objektov, kar je prikazano v načrtu ureditvene situacije v merilu 1:1000.
 
A) OBMOČJE 1 (VAROVANO OBMOČJE S CONAMA VAROVANJA B IN C)
Območje 1, ki predstavlja varovano območje s tremi conami varovanja A, B in C, zajema SV in JZ del jezera z obalo. To območje jezera ima velik ornitološki pomen za širši prostor, saj preko te lokacije potekajo selitvene poti mnogih ptic, ki tu najdejo selitveno počivališče ali celo zimsko počivališče na jezeru ter v bližnjem trsju. Pojavljajo se negativni vplivi na živalstvo s strani vsakoletnih požigov trsja, motnje s strani motoriziranih obiskovalcev lovskega strelišča, čolnarjenja v bližini gnezdišč in ribarjenja v času gnezdenja.
Predmet obdelave v I. fazi je le del območja 1 oziroma JZ del, ki se nahaja ob obali na jugozahodu jezera in predstavlja najbolj strm del jezera v celotnem območju obdelave.
Območje je varovano z drugo stopnjo varovanja z oznako cone B in tudi varovanja z oznako cone C z najnižjo oziroma tretjo cono varovanja.
Tretja cona varovanja pomeni omejitve s strani prometa, z lociranjem poti, prepoved gradnje večjih objektov oziroma kakorkoli spreminjati naravno stanje okolja.
Gibanje izven predvidene sprehajalne poti ni dovoljeno. Območje s tretjo cono varovanja naj bi zajemalo ves preostali del poraščen s travo, deloma s trsjem v terasah in deloma površine porasle z drevjem.
Posledica nasipavanja tega področja je krušljivost območja, kar je potrebno reševati z ukrepi sanacije.
 
B) OBMOČJE 2 (TURISTIČNE DEJAVNOSTI - OD OBJEKTA VESLAŠKEGA IN POTAPLJAŠKEGA KLUBA IN OBJEKTA BALINARSKEGA KLUBA DO ROMSKIH HIŠ)
Del območja 2, ki je predmet obdelave v I. fazi, se nahaja na SZ ob obali jezera in je namenjeno turističnim dejavnostim. Po območju se spelje sprehajalna pot.
Za stanovanjski objekt na parc. št. 2250/1 k.o. Kočevje in dva stanovanjska objekta na parc. št. 2248 in 2250/1 (obe) k.o. Kočevje, ki sta bila zgrajena pred letom 1967, je potrebno zagotoviti pogoje za legalizacijo in priključitev na komunalno infrastrukturo.
 
C) OBMOČJE 3 (VESLAŠKI IN POTAPLJAŠKI KLUB KOČEVJE IN BALINARSKI KLUB KOČEVJE)
Območje se nahaja ob cesti Trata – Trdnjava in Jz obalo jezera. Značilnost območja je relativno velika višinska razlika med cesto in gladino jezera ter vzpetina na meji proti območju 2, ki je namenjeno turističnim dejavnostim.
Del območja 3 do območja 5 je krušljiv in vidno plazljiv, zato ga je potrebno sanirati po navodilih geologov in geomehanikov. Celotno obalo na območju je potrebno pred gradbenimi posegi pregledati in določiti pogoje za gradnjo.
Dejavnost članov veslaškega in potapljaškega kluba je poleg osnovne dejavnosti in vzdrževanja opreme in objektov tudi skrb za urejenost okolja ter učenje veslanja in potapljanja za člane kluba in obiskovalce jezera.
Ponudbo kluba bodo dopolnjevale še naslednje dejavnosti: vožnje po jezeru s kanuji, kajaki, sandolinami ter manjšimi lesenimi čolni za več oseb.
   Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
  a) večnamenski objekt (delno vkopano) s:
  –  streliščem za zračno puško, dim. 30 m x 8 m, pisarniškimi prostori
    za vodenje, sestanki (za 8 oseb), predprostorom, sanitarijami,
    inventarjem in opremo,
  –  gostinskim lokalom, gostinskim prostorom za 6 miz + stoje, shrambo
    oziroma skladiščem, sanitarijami za osebje in za goste, garažo za
    kombi,
  –  dvorana
  b) objekt kluba (veslaški in potapljaški klub Kočevje) s: klubskim in
    gostinskim prostorom (za 20 oseb), pokrito teraso (20 sedežev),
    spremljajočimi prostori (shramba, sanitarije…)
  c) objekt za shranjevanje čolnov in opreme:
  –  tekmovalni čolni8 kos.
  –  gumijasti čolni2 kos.
  –  leseni čolni za 4 in 5 oseb4 kos.
  –  kajak, kanu
  –  kompresorji
    gumijaste čolne (za 2 do 3 čolne)
    prikolice za prevoz čolnov (za 1 do 2 prikolici)
    manjša plovila – kajaki, kanuji… (za 5 plovil)
    potapljaške obleke
    minimalni prostor za administracijo, postajo prve pomoči
  d) dovozna pot do jezera le za potrebe kluba, intervencijska vozila
    in dostavo
  e) stranski pomol s privezi za:
    čolne, barke, gumijaste čolne, kajake, kanuje, tekmovalne čolne
        (globina min. 1m)
  f) razgledna ploščad krožne oblike s kuriščem na sredini (pokrito
    ognjišče, prostor za piknik za ca. 25 mest)
  g) bungalovi – 8 objektov
  h) večnamenska športna površina (igre, odbojka, družabne igre…)
  i) prometne poti – ceste le za prevoz čolnov, intervencijska vozila
    in dostavo
  j) parkirna mesta
  k) ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika,
    ogrevanje, TK omrežje).
Večnamenski objekt bo delno vkopan, tako da ne bo oviral pogledov na jezero s ceste in bo imel ravno in ozelenjeno streho. Streha predvidenega objekta bo pod nivojem ceste Trata – Trdnjava.
Zgrajen bo v zidani izvedbi in bo vseboval strelišče za zračno puško in gostinski lokal s spremljajočimi prostori in dvorano.
Vhod oziroma dostop do strelišča in gostinskega lokala bo ločen in predviden od zunaj v širini 4 m preko cele širine objekta. Gostinski lokal bo zasnovan tako, da lahko obratuje samostojno. V dvorani se bodo odvijale razne športne aktivnosti, družabna srečanja, gostinske usluge. V prostoru bo lahko hkrati 30 oseb. Objekt veslaškega in potapljaškega kluba Kočevje bo lesen, delno tudi v zidani izvedbi in bo namenjen samo vodnim športom za veslače in potapljače.
Objekt za shranjevanje čolnov in opreme bo zidan.
Do jezera bo peljala dovozna pot za intervencijo in dostavo. Predvidijo se pešpoti. Ob predvidenem pomolu, ki bo hkrati tudi privez bo privezanih nekaj čolnov, ki bodo stalno v vodi.
Del pomola, ki bo vzdolž obale bo nekaj širši, tako da bo možno tudi sončenje obiskovalcev.
Del pomola, kjer bodo pristajali tekmovalni čolni mora biti 25 cm nad vodo, ostali pristani so lahko višji.
Na najvišjem delu območja 3, kjer je razgled na jezero in mesto Kočevje, bo pokrita razgledna ploščad. Ploščad bo s klopmi po obodu in pokritim ognjiščem oziroma možnostjo kurjenja na sredini. Razgledna ploščad bo primerna tudi za piknike in občasna srečanja. Na tem prostoru se bo lahko zadrževalo 25 oseb. V kletnem delu objekta bodo urejene sanitarije.
Predvidena je tudi izgradnja bungalovov, eventualno v dveh velikostih. Manjši objekti bi bili le za občasno bivanje. Objekt bi vseboval predprostor, sanitarni blok s tušem, školjko in umivalnikom, ležišča v nadstropju za 4 osebe in minimalno kuhinjo s teraso proti jezeru.
Predvidi se 6 do 8 objektov in fazna izgradnja z ozirom na potrebe.
Vsi objekti bodo pritlični zgrajeni v leseni masivni izvedbi na posebni armiranobetonski konstrukciji, ki bo dvignjena nad teren. Po obravnavanem območju se do objektov speljejo pešpoti.
Predvidene prometne poti in ceste bodo namenjene le dostavi in intervencijskim vozilom. Ob cesti Trata–Trdnjava se predvidi izgradnja parkirišča za osebna vozila obiskovalcev z ustreznim številom parkirnih mest.
Zgradi se ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika, ogrevanje, TK omrežje)
Vsi objekti bodo pritlični s strehami dvokapnicami naklona 42°.
Oblikovanje objektov se mora navezati na tradicionalne elemente regionalne arhitekture.
Območju 3 se priključi zemljišče ob cesti Trata–Trdnjava z obstoječim gostinskim objektom Sodček na Trati, blizu katerega se v sklopu balinarskega kluba Kočevje predvidi izgradnja štiristeznega pokritega balinišča, dim. 27,50 m x 10 m. Objekt bo lociran na zemljišču, parc. št. 2223 in 2244, k.o. Kočevje, v bližini električnega daljnovoda in ga je možno zgraditi v obliki nadstrešnice (lope) skladno s pogoji Javnega podjetja za distribucijo električne energije.
 
D) OBMOČJE 4
To območje se nahaja ob cesti Trata–Trdnjava, na robu Trdnjave nad jezerom. Na njem se nahaja obstoječi objekt (brunarica), dim. 14,20 m x 6,60 m z urejenim zunanjim prostorom oziroma platojem.
   Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
   a) obnova obstoječega objekta in sprememba namembnosti dela
    objekta za gostinsko dejavnost
  b) razširitev zunanjega platoja ob objektu s pogledi (z vedutami)
    na jezero in pomol
  c) sprehajalna pot ob obali jezera
  d) parkirna mesta ob objektu
  e) obnovitev obstoječega drevoreda
Obstoječi objekt se obnovi, delu objekta pa se spremeni namembnost za gostinsko dejavnost. Izvede se eventualna prizidava objekta, vendar ne v smeri proti jezeru. Razširi se zunanji plato ob objektu s pogledi na jezero in pomol. Na obravnavanem območju se predvidi del sprehajalne poti ob obali jezera.
Ob objektu se uredijo parkirna mesta, ki se jih proti jezeru razmejuje z nasipi, živimi mejami in hortikulturno ureditvijo.
Obstoječi kostanjev drevored ob delu ceste Trata – Rudnik se dopolni z zasaditvijo novih oziroma manjkajočih dreves. Predvidi se tudi nadaljevanje drevoreda ob cesti v smeri proti Trati.
 
E) OBMOČJE 5 (KOPALIŠČE IN ŠPORTNE POVRŠINE)
Območje se nahaja med obstoječo obvozno cesto in JV obalo jezera.
Sv del območja 5 (območje določeno v programski zasnovi JEZERO KOČEVJE PROGRAM 1993 izdelani februarja 1994) se priključi območju 6 in se nameni dostopu do obale iz predvidenega naselja v območju 6.
Območje je že po svoji naravni danosti, legi na JV obale in konfiguraciji terena samega najbolj primerno za namen kopališča.
   Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
  a) kopališče med dvema pomoloma s privezi
  b) objekt s prostori za kopalce in manjšim gostinskim lokalom,
    teraso in spremljajočimi prostori (tudi za shranjevanje
    ležalnikov, senčnikov, stolov…)
    Predvideni prostori za kopalce so:
    garderobne omarice in kabine za preoblačenje, sanitarije,
        sušenje las (ločeno moški, ženske), prostori za kopališkega
        mojstra in prvo pomoč, prostori za pripravo tople vode
  c) dovozna pot do objekta z gostinskim lokalom le za intervencijo
    in dostavo pešpoti
  d) pomoli za dostop v vodo
  e) otroško igrišče z nekaj betonskimi mizami za namizni tenis ter
    ureditvijo mikro ambientov za druženje v smeri dreves ločenih
    prostorov za manjše družbe, počitek, igranje kart in druženje
    ob odprtem ognjišču
  f) parkirna mesta
  g) ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika,
    ogrevanje, TK omrežje).
V sklopu kopališča je predvidena fazna izgradnja objektov. V prvi fazi se predvideva 400 kopalcev. V skladu z zahtevami veljavnih predpisov se uredi kopališče med dvema glavnima pomoloma s privezi v dolžini 220 m.
   Predvideni so naslednji objekti:
  a) večnamensko igrišče v asfaltirani izvedbi, dim. 45 m x 25 m
    (košarka, odbojka, badminton, prireditve…)
  b) 2 igrišči – odbojka na mivki, košarka,
  c) manjše tribune ob večnamenskem igrišču, ki bo delno vkopano in
    dopolnjeno z nekaj stopnicami za gledalce.
Obala kopališča mora biti primerno urejena za plavalce in otroke. Na obali morajo biti organizirani dostopi preko pomolov in drugih označenih mest. Območje kopališča in posamezni platoji za sončenje se postopoma urejajo, s čimer se ustvarjajo manjši ambienti za dobro počutje kopalcev. Urejanje kopališča in platojev se predvideva z nasipavanjem in delnim odkopavanjem.
Predvidene so tudi pešpoti. Površine se delno tlakujejo, delno pa bodo peščene. Predvsem ob pomolih se položijo lesene mreže.
Ob obali se postavijo kabine za preoblačenje. Na platoju nad kopališčem se zgradi objekt s prostori za kopalce in manjšim gostinskim lokalom, teraso in spremljajočimi prostori. Do objekta z gostinskim lokalom bo peljala dovozna pot za intervencijskega vozila in dostavo.
Zahodno od teh objektov v ozelenjenem delu se zgradi manjše otroško igrišče z nekaj betonskimi mizami za namizni tenis ter v smeri dreves ločenih prostorov za manjše družbe, počitek, igranje kart in druženje ob odprtem ognjišču.
Ob obstoječi obvozni cesti se v skladu s predpisi uredi parkirišče za osebna vozila obiskovalcev.
Zgradi se ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika, ogrevanje, TK omrežje).
Promet po obstoječi obvozni cesti se tako ne nadaljuje v območje kopališča.
Dostop oziroma dovoz do predvidenih parkirnih mest kopališča se na novo predvidi oziroma regulira. Na Roški cesti na lokaciji s točko x se v obstoječem odcepu predvidi dostop oziroma dovoz motornih vozil do predvidenega parkirišča.
Območje oziroma ob motelu Jezero, ki predstavlja prvi stik obiskovalca z jezerom, je potrebno skrbno urediti in v največji možni meri omejiti promet z motornimi vozili. Na tem območju so predvidene tudi športne površine, ki bodo dopolnjevale dejavnost oziroma ponudbo.
 
E) OBMOČJE NEOPREDELJENIH POVRŠIN MED OBMOČJEM 3 IN OBMOČJEM 5
Območje se nahaja med obvozno cesto Trata–Trdnjava in območjem 1 ter 5 in območjem 3. Ob cesti se nahajata obstoječa stara enodružinska stanovanjska objekta in skupina pomožnih lesenih objektov, ki delujejo neurejeno.
Slednji so zgrajeni brez ustreznih dovoljenj, zato se porušijo.
   Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
  a) izgradnja centralnega lesenega pomola za pristajanje vseh
    plovil oznaka a za ca. 20 čolnov (fazna izgradnja)
  b) rekonstrukcija obstoječe obvozne ceste in izgradnja dela
    sprehajalne poti okoli jezera
  c) dosaditev obstoječega drevoreda
  d) izgradnja komunalne infrastrukture
  e) odstranitev obstoječih pomožnih lesenih objektov.
Na zemljišču parc. št. 2235/3, k.o. Kočevje, se zgradi centralni pomol v leseni izvedbi, za pristajanje vseh vrst plovil (fazna izgradnja) za ca. 20 čolnov, kateri bo v zimskem času namenjen tudi drsališču.
Obstoječa dovozna cesta se rekonstruira v skladu s predpisi v min. širini cestišča 4,75 m.
Ob dovozni cesti se v smeri proti jezeru izvede hodnik za pešce v širini 1,60 m in dolžini ca. 700 m. Le ta bo na tem območju predstavljal del predvidene sprehajalne poti okrog jezera in bo potekal usklajeno z obstoječo hortikulturno ureditvijo (z odmiki od cestišča).
Pot bo v bližini varovanega območja omejena z jasami, travniki in posameznimi drevesi ali skupinami dreves. S poti se predvidijo dostopi do obale jezera in ob predvidenih objektov opazovalnic, kjer se lahko namestijo daljnogledi za opazovanje ptic na varovanem območju.
Del poti v območju med ribiškim domom in kopališčem se skrbno uredi, saj na tem mestu veliko obiskovalcev doživi prvi stik z jezerom.
Ob obstoječi dovozni cesti poteka obstoječi kostanjev drevored, ki se ga obnovi oziroma dopolni z novim manjkajočimi drevesi in podaljša ob trasi obvozne ceste med Trato in Trdnjavo.
Predvidena sprehajalna pot okrog jezera bo kot vezni element medsebojno povezovala posamezna območja in bo vsebovala tudi vmesna počivališča. Sprehajalna pot okoli jezera bo dolga ca. 3300 m in bo delno izvedena v širini 2,50 m. Namenjena bo sprehajalcem, rekreativcem, kolesarjem, vožnji s kočijo, tekmovanjem v teku za vse starostne kategorije. Pot bo delno poudarjena z drevoredi, prostori za piknike (objekt lope s kuriščem), počivališča z mizami in klopmi, razglednimi točkami.
Z ureditvenim načrtom se ob sprehajalni poti znotraj posameznih območij definirajo številne dodatne pešpoti in stezice, ki bodo potekale po obstoječih ali novih trasah.
Predvidi se izgradnja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, ogrevanje, TK omrežje), na katero se morata obvezno priključiti tudi obstoječa stara enodružinska stanovanjska objekta na zemljišču, parc. št. 2224/1 in 2224/2, k.o. Kočevje.
Obstoječi pomožni leseni objekti ob dovozni cesti se odstranijo.
6. člen
Območje 6 (naselje strnjene pozidave z atrijskimi hišami v nizu in več nivojih).
Na območju je predvidena izgradnja stanovanjskih objektov z gosto strnjeno nizko atrijsko pozidavo. To območje ni predmet obdelave v I. fazi ampak se ohrani v sedanjem stanju ob prepovedi kakršnihkoli gradbenih posegov.
7. člen
V obravnavanem območju ohranjamo samo zidani objekt na parceli 224/1 in 224/2.
Za realizacijo predvidenih posegov je potrebno odstraniti vse obstoječe objekte med povezovalno cesto na trasi med naseljema Trata in Trdnjava in delom obravnavanega območja nad cono varovanja označeno z B in C.
8. člen
IV. POGOJI URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA
9. člen
Povezava celotnega območja, ki je urejeno z Ureditvenim načrtom, je zasnovana na podlagi programske zasnove, ki območje urejanja členi na posamezne zaključene enote. Sistem dovoznih, internih cest in pešpoti združuje območje v zaključeno celoto. Urbanistična zasnova omogoča doseganje optimalnih kvalitet bivanja v pogledu prometne varnosti, osončenja, stika z naravo, zasebnosti, varovanja okolja ipd. Razporeditev posameznih funkcij v prostoru je neposredno navezana na obstoječe funkcije in skozi to tako grajeni, kot tudi naravni oblikovanosti prostora. Vsi objekti v posameznih območjih tvorijo funkcionalne sklope, ki v končni fazi optimalno omogočajo s tem ureditvenim načrtom predvidene dejavnosti. Ta omogoča zasnovo, ki objekte in njihovo funkcijo ščitijo pred negativnimi vplivi ceste. Objekti so umaknjeni v zaledje in tvorijo urbanistično celoto, ki omogoča najboljše pogoje za bivanje na športnih in rekreacijsko-turističnih površinah.
10. člen
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo. Notranja parcelacija, ki je prikazana v parcelacijskem načrtu, je obvezna, lega in velikost objektov sta definirana v grafičnem delu zazidalnega načrta. Pri lokaciji objektov je obvezno upoštevati predpisane gabarite in minimalni odmik od cest.
11. člen
Maksimalni višinski gabarit je prikazan v grafični prilogi in je opredeljen glede na namembnost objektov. Večinoma so objekti enoetažni, privzdignjeni nad nivo terena. Ostali objekti so največ dvoetažni – K+P. Ti objekti so samo delno podkleteni.
12. člen
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu z razgibanim terenom. Grade se lahko samo objekti za namene, ki so predvideni v tem ureditvenem načrtu. Zahtevana je visoka kvaliteta graditve. Tehnologija gradnje je lahko klasična ali montažna. Vse začasne rešitve pri gradnji objektov so načeloma nedopustne.
13. člen
Objekti komunalne infrastrukture, kot so črpališča, transfomatorske postaje in podobno, morajo biti locirani, zasnovani in oblikovani tako, da so čimbolj prilagojeni tako grajeni kot tudi naravni oblikovanosti prostora.
14. člen
Parkovne in rekreacijske površine morajo biti obdelane s projekti, ki so glede zahtevnosti identični projektom za objekte, torej je zahtevan PZI zunanje ureditve in zasaditve, kot sestavni del investicijske in tehnične dokumentacije.
15. člen
Spomeniško varstvo
Na območju urejanja ni obstoječih objektov, ki bi bili spomeniško zaščiteni.
Območje urejanja »Jezero« zajema območje zaščitenega dela naravne dediščine, ki je opredeljena v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plan Občine Kočevje za obdobje 1986–1990, dopolnjen v letu 1999. V namenski rabi površin, se območje Rudniškega jezera nahaja na površinah, ki so v osnovni namembnosti opredeljeni za rekreacijo, oznaka območja P5/R1 – Jezero, in sicer 61a in 61b (PKN Ribnica 46, list 55).
Severni del jezera je pomemben vodni biotop za različne živalske vrste, zato zanj velja varstveni režim za hidrološko, zoološko in botanično naravno dediščino.
Južni del jezera je primeren za rekreacijo, vendar pod pogoji, ki ustrezajo ožjemu vplivnemu območju naravnega rezervata. Za vse posege v ta prostor daje mnenje pristojni regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
V. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST
16. člen
Območje ureditvenega načrta je funkcionalno razdeljeno na več delov, ki tvorijo celote, zato so faze realizacije ureditvenega načrta identične posameznim območjem. Fazna izgradnja je torej možna tako na nivoju posameznega dela, kot celote.
Etapnost izvajanja tega člena je načelna ob izpolnjenih pogojih izgradnje infrastrukture, ob soglasju občinskega sveta pa so možne različne variante.
   I.  Izgradnja kopališča in potrebne infrastrukture,
  II. Izgradnja gostinskih objektov,
  III. Izgradnja sprehajalnih poti,
  IV. Izgradnja večnamenskih športnih površin,
  V.  Izgradnja ostalih objektov turistične ponudbe.
Zemljišča ostanejo v obstoječi rabi do pričetka izgradnje posamezne faze.
VI. PROMETNA UREDITEV
17. člen
Območje ureditvenega načrta je prometno navezano na Trato in Roško cesto, ki je do motela Tušek urejena in omogoča promet vseh vozil.
Od Trate do motela je speljana preurejena povezovalna cesta, ki omogoča normalno srečevanje tipičnih vozil.
Dovozna pot do kopališča poteka po obstoječi, nekoliko razširjeni cesti skozi naselje Rudnik in pelje desno do parkirišča za osebna vozila levo pa se navezuje na Rudarsko kolonijo.
Prostor med povezovalno cesto proti Trati, jezerom in motelom Tušek tako nima površin namenjenih za motorni promet in je namenjen pešcem ter je zato temu primerno urejen.
Vse vozne površine so asfaltirane, široke so 4,75 m.
Pešcem so namenjene površine, ki potekajo ob prometnicah za motorni promet – to so hodniki za pešce širine 1,60 m ali pa so to mešane prometne površine, ki potekajo ob prometnicah in so asfaltirane ali se od njih oddaljujejo skladno z ureditvenim načrtom. namenjene so pešcem in kolesarjem široke so 2,50 m ter so izvedene v makadamu. Vse makadamske pešpoti so zaključene z betonskimi vrtnarskimi robniki v nivoju terena. Urgentnim dovozom so podrejene vse vozne površine.
Dostopna pot do objektov potapljaškega in veslaškega kluba je interna enosmerna prometna pot, ki omogoča dovoz blaga do gostinskih objektov, odvoz odpadkov, intervencijske dovoze in odvoze ter dovoze čolnov in opreme za veslaški ali potapljaški klub ter ostale lastnike čolnov.
Od povezovalne ceste Trata – motel Tušek jo loči zapornica in ima tako interni značaj. Je asfaltirana in široka 3,50 m.
Za parkiranje osebnih vozil ima celotno območje urejanja zagotovljena zunanja parkirišča na funkcionalnih zemljiščih uporabnikov (kopališče) ali pa so združena za več uporabnikov (območje potapljaškega in veslaškega kluba itd).
Na posameznih parkiriščih so predvidena parkirna mesa za invalide in sicer 3% parkirnih mest.
Prometne poti znotraj parkirišč so asfaltirane, parkirni prostori pa so tlakovani z betonskimi tlakovci in ozelenjeni. Površine dinamičnega in mirujočega prometa ločijo od jezera nasipi ali žive meje, ki predstavljajo oviro pogledom ali hrupu, ki ga promet povzroča.
18. člen
Prometni sistem na območju ureditvenega načrta mora biti urejen, kakor je razvidno iz grafične priloge. Višinske kote zunanjih površin na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov se morajo prilagoditi določenim kotam terena in niveleti cest. Za ceste je potrebno izdelati izvedbene načrte na osnovi poprejšnje zakoličbe, skladno z ureditvenim načrtom.
VII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
19. člen
Vsi objekti v območju ureditvenega načrta »Jezero« v Kočevju morajo biti priključeni na vodovodno, hidrantno, kanalizacijsko in elektro omrežje. Imeti morajo tudi možnost priključitve na telefonsko omrežje. Investitorji so dolžni plačati sorazmerni delež stroškov komunalno urejenega zemljišča.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
20. člen
Na območju se lahko opravljajo le take storitvene dejavnosti, ki ne bodo kvarno vplivale na bivalno okolje sosednjih objektov in ne bodo prekoračevale z zakoni in predpisi dovoljene emisije škodljivih snovi v zrak, vodotok in tla.
21. člen
Ogrevanje
Ogrevanje v vseh novih objektih je centralno. Uporabljajo se tekoča in plinasta goriva. Cisterne tekočih goriv morajo biti dvoplaščne. Zaželjana je uporaba alternativnih virov energije.
22. člen
Zbiranje odpadkov
Organske odpadke je potrebno zbirati v zato namenjenih kontejnerjih ali kovinskih posodah. Komunalne odpadke je potrebno zbirati v kontejnerjih oziroma smetnjakih in odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Režim načina zbiranja in odvoza drugih odpadkov mora biti usklajen z režimom zbiranja in odvoza izvajalca komunalne storitve.
23. člen
Požarna varnost
Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi ureditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno dimenzionirano hidrantno omrežje.
24. člen
Varovanje proti hrupu
Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih del upoštevati Zakon o varstvu pred hrupom. Za zaščito bivalnega okolja pred prekomernim hrupom se smejo v poslovno-turističnih stavbah opravljati le take dejavnosti, ki ne bodo presegale z zakonsko določenih mejnih ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore. Izvore hrupa se rešuje s postavitvijo protihrupne zasaditve ali z izvedbo nasipov.
25. člen
Varovanje proti onesnaževanju zraka
Varovanje zraka mora biti do dovoljene meje onesnaženja (II. območje). V območju UN niso dovoljene dejavnosti, ki prekomerno onesnažujejo zrak.
26. člen
Varstvo voda
Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaževanje voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod meteornih vod s parkirišč mora biti speljan prek lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo. Vsi objekti znotraj UN morajo biti priključeni na fekalno kanalizacijo.
27. člen
Zaklanjanje
Po veljavni zakonodaji ni potrebno za objekte, ki se načrtujejo po tem ureditvenem načrtu, predvideti posebnih prostorov za zaklanjanje.
Vsi novi objekti, ki bodo zgrajeni v območju UN, morajo biti obravnavani po določilih Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV
28. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi posegi v prostor in urejanjem zelenih površin. Investitorji, projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne, sanitarno-higienske in druge predpise. Pred pričetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse zakonske obveznosti. Glede na pričakovane razmere v tleh bo potrebno za posamezne skupine objektov ter zahtevnejše objekte izvršiti predhodne geomehanske raziskave temeljnih tal. Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti okolico v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z objekti.
Investitorji objektov so dolžni skrbeti za ureditev in vzdrževanje zelenic, nasadov, dovozov, ploščadi ter druge ureditve ob objektih.
Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
Kolikor bo izvajalec zemeljskih del odkril objekte podzemeljske naravne dediščine (jama, brezno …), mora takoj prenehati z deli, o najdbah pa mora obvestiti pristojni Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana.
X. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ureditveni načrt je na vpogled pri Občini Kočevje na oddelku pristojnem za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-64/00-141
Kočevje, dne 2. junija 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost