Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3073. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki, stran 8439.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 12/99) je Občinski svet Občine Železniki na 13. redni seji dne 2. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Železniki določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki.
2. člen
Namen in cilj sofinanciranja programov mladinskih dejavnosti je spodbujanje družbene participacije mladih, spodbujanje vzgoje, ki vodi k celostnemu razvoju mladostnika, omogočanje mladinskega dela, kvalitetno koriščenje mladinske infrastrukture in prispevek k razvoju mladinske kulture.
Namen Občine Železniki je, da vlagatelji mladinskega programa (delovanja) celostno načrtujejo posamezno področje ali povezujejo več področij s predmeta javnega razpisa (lahko tudi kot mrežo vsebinskih aktivnosti, ki se izvajajo skozi razpisno obdobje).
Namen sofinanciranja posameznih enkratnih projektov je spodbujanje izvajanja inovativnih projektov iz vsebin posameznega razpisnega področja.
Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo mladinskih programov (dejavnosti) in projektov, ki bodo imeli ustrezne vsebinske aktivnosti, in ki bodo mlade usposobili za aktivno družbeno delovanje, prispevali k razvoju mladinske kulture in mladinskega dela.
2. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovitih letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih mladinskih projektov, ki jih izvajajo nevladne in neprofitne organizacije.
Občina Železniki bo izbranim vlagateljem sofinancirala:
letni mladinski program (dejavnosti) in mladinske projekte (največ tri),
z naslednjih področij:
– projektne organizacije,
– aktualnih mladinskih iniciativ,
– neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo,
– prostovoljnega mladinskega dela,
– mednarodnega mladinskega dela,
– mobilnosti mladih,
– raziskovalnega dela mladih,
– zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj.
Vlagatelj se lahko prijavi za letni mladinski program in za posamezne (največ tri) mladinske projekte. Kot letni mladinski program se smatra kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih letnih programov aktivnosti na področju kulture, športa, izobraževanja in družabnosti, ter kratkoročnejših mladinskih aktivnosti v posameznem letu.
4. člen
Za letne mladinske programe (dejavnosti) in mladinske projekte s področja projektne organizacije štejejo tisti programi in projekti, ki vsebujejo:
– izvajanje projektnih programov,
– organizacija kulturnih, športnih, izobraževalnih in družabnih aktivnosti,
– projektno delo na posameznih sklopih programa,
– statutarnih dejavnosti organizacij.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja aktualnih mladinskih iniciativ štejejo tisti, ki vsebujejo:
– aktivno partnerstvo in odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese in zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih,
– aktivno participacijo mladih pri razvoju lokalne skupnosti in vključevanje mladih z manj priložnostmi.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo, štejejo tisti programi in projekti, ki vsebujejo:
– inovativne pristope/oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja za mladinsko delo,
– usposabljanje in izobraževanje mladinskih delavcev za delo z mladimi ter izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje veščin, ki mladim omogočajo, da sami izvajajo projekte,
– usposabljanje za delovanje mladih v različnih aktivnostih delovanja, na lokalni, regionalni in državni ravni.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja prostovoljnega mladinskega dela štejejo tisti, ki vsebujejo:
– izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela,
– izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljne dela,
– izmenjave prostovoljcev,
– pomoč lokalnim skupnostim pri reševanju aktualnih družbenih problemov.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja mednarodnega mladinskega dela štejejo tisti, ki vsebujejo:
– vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju in omogočajo aktivno sodelovanje mladinskih struktur,
– koordinacijo in izvajanje izmenjav mladih in skupnih aktivnosti mladih iz dveh ali več držav,
– medkulturno učenje, raziskovalno dejavnost in neformalno izobraževanje na nadnacionalnem nivoju.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja mobilnosti mladih štejejo tisti, ki vsebujejo:
– ustvarjanje pogojev ter vzpostavljanje in ohranjanje mehanizmov / instrumentov za večjo mobilnost mladih,
– zagotavljanje ugodnosti za mobilnost mladih,
– koriščenje ugodnih mladinskih nastanitvenih kapacitet.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja raziskovalnega dela mladih štejejo tisti, ki vsebujejo:
– seznanjanje mladih s terenskim delom in uporabo raziskovalnih metod pri raziskovanju naravnih in družbenih pojavov,
– seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim delom,
– razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi,
– popularizacijo znanosti med mladimi,
– omogočanje boljšega poznavanja mladih.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s področja zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj štejejo tisti, ki vsebujejo:
– zmanjševanje učinkov ter posledic tveganih vedenj na področju uživanja dovoljenih in prepovedanih drog, nasilnega vedenja, nestrpnosti ipd.,
– izobraževanje in usposabljanje za primarno preventivno delo na omenjenih področjih.
5. člen
Predmet sofinanciranja ne morejo biti letni mladinski programi ali mladinski projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti,
– založništva, publikacij in programov in projektov s pretežno internetno vsebino,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
6. člen
Za letni mladinski program (dejavnost) in posamezne mladinske projekte lahko kandidira:
– nevladna organizacija, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna oseba s sedežem v Občini Železniki, oziroma pravna oseba, registrirana v RS in katere krajevna enota deluje na področju Občine Železniki,
– mladinski svet s sedežem v Občini Železniki, ki je registriran po Zakonu o mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi na področju Občine Železniki,
– mladinski center, registriran kot nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost mladinskega centra ter ima za ustanoviteljico ali soustanoviteljice občino,
– nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost mladinskega centra,
– ter pravne osebe in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi na področju Občine Železniki.
Prostovoljnost in neprofitnost morata biti razvidni iz statuta ali splošnih pravil delovanja in iz pisno izražene volje posameznika (člana organizacije) po vstopu.
Iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja mora izhajati, da se organizacija ukvarja z mladinskim delom, in sicer je lahko tovrstna dejavnost v statutu oziroma splošnih pravilih delovanja navedena izrecno ali pa je le-ta razvidna iz določil o namenih in ciljih delovanja organizacije.
7. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih mladinskih projektov, ki se prijavljajo na razpis:
– vlagatelj mora obstajati in delovati najmanj eno leto,
– vlagatelji letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih mladinskih projektov izpolnjuje splošne pogoje, če ima organizacija 85% članstva, mlajšega od 29 let,
– vlagatelj mora imeti najmanj 50 članov/članic v starosti od 6. do 29. leta,
– prijavljeni program (dejavnost) oziroma projekti morajo ustrezati predmetu razpisa in so namenjeni predvsem mladim v starosti od 6 do 29 let,
– vlagatelj mora za izvajanje programa ali projektov zagotoviti najmanj 30% delež sofinanciranja iz drugih virov,
– vlagatelj mora imeti izdelano okvirno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta.
– vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Železniki).
8. člen
Dodatni pogoji za vlagatelje letnih mladinskih programov (dejavnosti), ki se prijavljajo na razpis:
– vlagatelj programa je v letu pred razpisom izvajal program za mlade v okviru področij, ki so navedena v predmetu javnega razpisa,
– vlagatelj mora imeti izdelan načrt izvajanja programa za tekoče leto, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
– program mora vsebovati aktivnosti, ki so mladim na voljo kontinuirano skozi celotno razpisno obdobje.
3. POSTOPEK IZBORA
9. člen
Župan Občine Železniki po sprejemu proračuna občine za tekoče leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje mladinskih programov iz občinskega proračuna.
Objava javnega razpisa mora vsebovati: predmet javnega razpisa, pogoje sofinanciranja, rok in način prijave, vsebino vloge, informiranje kandidatov, postopek obravnave vlog in okvirni znesek.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija za mladinske dejavnosti, ki jo imenuje župan. Komisija opravi pregled prispelih vlog, ki jih oceni na podlagi Meril za dodelitev sredstev ter pripravi predlog višine sofinanciranja in ga predloži županu, ki sprejme sklep o izbiri izvajalcev. S sklepom o izbiri izvajalcev župan seznani odbor za družbene dejavnosti in občinski svet.
11. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci mladinskih programov pogodbo o sofinanciranju izvedbe mladinskih programov (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, višino dodeljenih sredstev, pričakovane rezultate in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinja finančna sredstva, ki morajo biti uporabljena v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja.
12. člen
Občina Železniki spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje programov za mlade:
– z možnostjo kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku programov in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
4. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
13. člen
Izvajalci letnih programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika.
14. člen
Vrednost sofinanciranja programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti in je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
15. člen
Merila za izbor in vrednotenje mladinskih programov so opredeljena v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Sprejme jih Občinski svet občine Železniki.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 080-09-3964/04
Železniki, dne 2. junija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
        MERILA ZA IZBOR IN VREDNOTENJE MLADINSKIH PROGRAMOV
 
  Merila za letne mladinske programe (dejavnost)
 
  ustreznost strokovnih izhodišč in utemeljenost programa (od 0 do 10 točk)
  a) Vloga temelji na izkazanih potrebah na podlagi analiz, študij ali
raziskav.
  Analiza potreb po programu temelji na osnovi analiz, študij ali raziskav –
2 točki,
  ugotovitev potreb po izvedbi programa s strani izvajalca programa –1 točka,
  ni ocene potreb po izvajanju programa – 0 točk.
  b)  Vlagatelj ima zelo jasno opredeljene  cilj –2 točki, ima jasno
opredeljene cilje – 1 točka, nima jasno opredeljenih ciljev – 0 točk.
  c) Vlagatelj je zelo dobro izdelal strategije in metode za doseganje ciljev
– 2 točki, je zadovoljivo izdelal strategije in metode – 1 točka, ni izdelal
strategij in metod za doseganja ciljev – 0 točk.
  d) Ustreznost posameznih vsebinskih aktivnosti v programu in potreba po
njihovi izvedbi.
  Posamezne vsebinske aktivnosti v programu so zelo ustrezne in potrebne – 4
točke, srednje ustrezne in potrebne – 2 točki, neustrezne oziroma nepotrebne –
0 točk.
 
  obseg in kvaliteta programa
  (od 0 do 16 točk)
  a) Vključevanje različnih ciljnih skupin uporabnikov programa.
  V program so v večjem obsegu vključeni mladi z manj priložnostmi – 2 točki,
v program so vključeni tudi mladi z manj priložnostmi – 1 točka, v program niso
vključeni mladi z manj priložnostmi – 0 točk.
  b) Program obsega metode dela, ki omogočajo: izkustveno učenje, mladinsko
iniciativnost, neposredno komunikacijo z mladimi v okolju, vrstniško delo,
prostovoljno delo, terensko delo.
  V večjem delu obsega navedene metode – 2 točki, delno obsega navedene
metode – 1 točka, ne obsega navedenih metod – 0 točk.
  c) Število ustreznih vsebinskih aktivnosti v okviru programa.
  Program organizacije vsebuje večje število ustreznih vsebinskih aktivnosti
– 8 točk, srednje število ustreznih vsebinskih aktivnosti – 4 točke, manjše
število ustreznih vsebinskih aktivnosti – 0 točk.
  d) Preglednost in jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo programa.
  Aktivnosti za izvedbo programa so večinoma pregledne in jasno predstavljene
2 – točki, so delno pregledne in jasno predstavljene 1 – točka, niso pregledne
in jasno predstavljene – 0 točk.
  e) Ustreznost časovnega načrta za izvedbo aktivnosti. Časovni načrt je
ustrezen – 2 točki, ni ustrezen 0 – točk.
 
  reference prijavitelja
  (od 0 do 10 točk)
  a) Kvaliteta in uspešnost izvedbe programa v letu 2003. Zelo ustrezna – 4
točke, delno ustrezna – 2 točki, neustrezna – 0 točk.
  b) Usposobljenost izvajalcev programa (ustrezna izobrazba in izkušnje).
Zelo primerna – 2 točki, manj primerna – 1 točka, neprimerna – 0 točk.
  c) Struktura programske skupine. Zelo ustrezna – 2 točki, delno ustrezna –
1 točka, neustrezna – 0 točk.
  d) Ustrezna oprema in prostori. Zelo ustrezna – 2 točki, delno ustrezna – 1
točka, neustrezna – 0 točk.
 
  organiziranje izvajanja programa
  (od 0 do 24 točk)
  a) Stopnja koordinacije z drugimi organizacijami in institucijami.
  Vlagatelj v velikem obsegu koordinira program z drugimi organizacijami in
institucijami na nacionalnem nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 točki, ne
koordinira – 0 točk.
  Vlagatelj v velikem obsegu koordinira program z drugimi organizacijami in
institucijami na regionalnem nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 točki, ne
koordinira – 0 točk.
  Vlagatelj v velikem obsegu koordinira program z drugimi organizacijami in
institucijami na lokalnem nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 točki, ne
koordinira – 0 točk.
  b) Vsebinska koordinacija lokalnih (regionalnih) enot organizacije.
  Vlagatelj v velikem obsegu vsebinsko koordinira program na nacionalnem
nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 točki, ne koordinira – 0 točk.
  Vlagatelj v velikem obsegu vsebinsko koordinira program na regionalnem
nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 točki, ne koordinira – 0 točk.
  Vlagatelj v velikem obsegu vsebinsko koordinira program na lokalnem nivoju
– 4 točke, delno koordinira – 2 točki, ne koordinira – 0 točk.
 
  ustreznost finančne konstrukcije
  (od 0 do 8 točk)
  a) Preglednost finančne konstrukcije. Je pregledna – 2 točki, ni pregledna
– 0 točk.
  b) Realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije. Je realna in ekonomična
– 2 točki, ni realna in ekonomična – 0 točk.
  Izvajanje  aktivnosti iz  programa v okviru  infrastrukture, pretežno
namenjene mladim (mladinski centri, klubi, mladinska prenočišča, domovi ipd.).
V večji meri – 4 točke, v manjši meri 2 točki, ne – 0 točk.
 
  ustvarjanje (osnovnih) pogojev za izvajanje/razvoj mladinske politike in
mladinskega dela
  (od 0 do 12 točk)
  a) Z izvajanjem programa in z rednim delovanjem organizacije se ustvarjajo
boljši pogoji za aktivnosti s področja mladinskega dela in mladinske politike.*
Da – 8 točk, ne – 0 točk.
  b)  Program  temelji na  sklenitvi meddržavnih  sporazumov, programov
sodelovanja, protokolov in dogovorov na medvladni ravni. Da – 4 točke, ne – 0
točk.
 
 
  Merila za posamezne projekte
 
  utemeljenost projekta in potreba po njegovi izvedbi
  (od 0 do 10 točk)
  a) Projekt temelji na ugotovljenih potrebah mladih po njegovi izvedbi.
  Temeljita analiza potreb po programu – 2 točki, ugotovitev potreb po
izvedbi programa s strani izvajalca programa – 1 točka, ni ocene potreb po
izvajanja programa – 0 točk.
  b) Opredeljeni cilji.
  Projekt ima  jasno opredeljene cilje – 1 točka, projekt nima jasno
opredeljenih
  ciljev – 0 točk
  c) Ciljna skupina.
  Vključene so različne ciljne skupine uporabnikov projekta – 2 točki,
program je namenjen eni ciljni skupini – 1 točka, program nima opredeljene
ciljne skupine – 0 točk.
  d) Izdelanost metod in strategij.
  Projekt ima zelo dobro izdelane strategije in metode za doseganje ciljev –
2 točki, projekt ima izdelane strategije in metode – 1 točka, projekt nima
izdelanih strategij in metod za doseganja ciljev – 0 točk.
  e) Časovni načrt izvajanja projekta.
  Projekt ima jasno opredeljene in zelo razdelane posamezne faze izvajanja
projekta – 2 točki, projekt ima opredeljene in delno razdelane posamezne faze
izvajanja projekta, projekt nima opredeljenih in razdelanih posameznih faz
izvajanja projekta – 0 točk
  f) Evalvacija.
  Projekt bo ustrezno evalviran – 1 točka, ne bo evalviran – 0 točk.
 
  aktualnost projekta
  (od 0 do 2 točki)
  Projekt je zelo aktualen – 2 točki, projekt je aktualen – 1 točka, projekt
ni aktualen – 0 točk.
 
  inovativnost projekta
  (od 0 do 2 točki)
  Projekt je zelo inovativen – 2 točki, projekt je inovativen – 1 točka, ni
inovativen – 0 točk.
 
  reference vlagatelja
  (od 0 do 2 točki)
  Izvajalci projekta imajo ustrezne reference – 2 točki, imajo deloma
ustrezne reference – 1 točka, nimajo ustreznih referenc – 0 točk.
 
  obsežnost projekta
  (od 0 do 4 točki)
  a) Projekt je obsežen v vsebinskem in finančnem smislu – 2 točki, je manj
obsežen v vsebinskem in finančnem smislu – 1 točka.
  b) Projekt vključuje večje število aktivnih udeležencev – 2 točki, manjše
število aktivnih udeležencev – 1 točka.
 
  ustreznost finančne konstrukcije
  (od 0 do 4 točke)
  a) Finančna konstrukcija je pregledna, ekonomična in realna – 2 točki,
pregledna, ekonomična in realna, s pomanjkljivostmi – 1 točka, ni pregledna,
ekonomična in realna – 0 točk.
  b) Izvajanje aktivnosti iz programa v okviru infrastrukture, pretežno
namenjene mladim (mladinski centri, klubi, mladinska prenočišča, domovi ipd.).
V večji meri – 2 točki, v manjši meri – 1 točka, ne – 0 točk.
 
 
  Letni mladinski program (dejavnost): maksimalno število točk je 80.
  Projekti: maksimalno število točk za posamezni projekt je 24.
 
  Vsak član komisije za mladinske dejavnosti bo vlogo ocenil na podlagi
navedenih meril s točkami. Seštevek vseh točk, določenih s strani članov
komisije, deljen s številom članov komisije, da povprečno število točk za
posamezno vlogo in predstavlja končni dosežek vlagatelja. Vlagatelji, ki ne
dosežejo minimalno 20% števila možnih točk, niso upravičeni do sofinanciranja.
  Pri pregledu finančne konstrukcije programa ali projektov se bodo iz
predvidenih odhodkov izločili tisti odhodki, ki jih Občina Železniki v skladu s
svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki bodo
ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje
programa ali projekta.
  Izvajalcem letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih
mladinskih projektov, ki bodo izpolnjevali splošne in dodatne pogoje ter
pridobili ustrezno število točk, bo Občina Železniki sredstva sofinanciranja
nakazala v dveh obrokih na podlagi predloženih poročil.

AAA Zlata odličnost