Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3066. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec, stran 8413.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94, 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško, dne 9. 6. 2004, sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec
(skrajšan postopek)
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN
S tem programom se podrobneje določi:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93), v nadaljevanju: ZN,
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec z roki,
– obveznosti v zvezi z financiranjem.
2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ZN Žlapovec
V letu 1993 je sprejet zazidalni načrt za poslovni kompleks Žlapovec. Območje zazidalnega načrta zajema poslovni kompleks podjetja Kostak d.d., ki se nahaja na platoju doline potoka Žlapovec, med gozdnim pobočjem Griča in strmim pobočjem Narpla. Kompleks se nahaja ob lokalni cesti za Leskovec, nasproti blokovnega stanovanjskega naselja Grič.
Pobudnik za spremembo in dopolnitev ZN je podjetje Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
Pobuda za spremembo in dopolnitev ZN je podana zaradi spremenjenega programa za izgradnjo upravne stavbe, ki je bila na podlagi ZN načrtovana kot nov objekt, na mestu nekdanjega vojaškega objekta, ki je bil načrtovan za rušitev.
Glede na to, da je obstoječ objekt obnovljen in v njem urejeni računalniški prostori, rušitev za pobudnika ni sprejemljiva, ampak le dozidava in ureditev objekta za upravne namene.
Druge spremembe na območju celotnega kompleksa Kostak d.d. niso načrtovane.
Kot pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se uporablja ZUreP-1.
3. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec
Predmet spremembe in dopolnitve ZN je sprememba zazidave na območju objekta upravne stavbe na zemljišču parc. št. *3030/2 in 3030/1, k.o. Krško.
Veljavni zazidalni načrt predvideva rušitev obstoječega objekta in izgradnjo nove upravne stavbe v obliki črke L.
S spremembo in dopolnitvijo ZN je predvidena rekonstrukcija severnega dela obstoječega objekta, rušitev južnega dela in dozidava za namen upravne stavbe. Dozidava za upravno stavbo je zasnovana tako, da v večji meri upošteva obstoječ objekt in z njim ustvarja oblikovno in funkcionalno celoto.
Gabarit objekta je skupaj z obstoječim objektom, ki se ohranja, zasnovan v obliki črke T, višine P + E + M.
Vhoda v upravno stavbo sta predvidena s severozahodne in jugovzhodne strani. Cestna priključka sta predvidena dva. Obstoječ cestni priključek za obravnavani kompleks se uporablja za potrebe gospodarskih dovozov in kot dostop do predvidene poslovne stavbe. Načrtovana ureditev novega cestnega priključka do upravnega objekta z zazidalnim načrtom ostane, kot je to že predvideno z obstoječim ZN.
Za objekt je izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za spremembo pozidave na obravnavanem območju.
4. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje ZN Žlapovec obravnava celotni kompleks podjetja Kostak d.d., Krško.
Spremembe in dopolnitve ZN so predvidene ob jugovzhodni meji, na območju, kjer je načrtovana gradnja upravne stavbe.
Ureditveno območje predlaganih sprememb se okvirno nahaja med cestnim priključkom v kompleks podjetja Kostak d.d., med potokom Žlapovec, lokalno cesto za Leskovec in urejenim parkiriščem.
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec je Občina Krško – Oddelek za urejanje prostora.
Pobudnik oziroma investitor sprememb in dopolnitev ZN je podjetje Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
Načrtovalec prostorske ureditve je Savaprojekt d.d. Krško, CKŽ 59, Krško.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda, kanalizacija, odpadki),
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS omrežje),
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (cestno omrežje).
V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZUreP-1 podati smernice v roku 15 dni po prejemu programa priprave, ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec je potrebno upoštevati ali pridobiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02),
– zazidalni načrt Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93),
– idejno zasnovo predvidene spremembe posega in ureditve (Savaprojekt d.d. Krško, april 2004),
– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij določenih v 5. točki tega programa priprave.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju prostora, za območje predvidene prostorske ureditve, pridobi pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
8. Postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec z roki
Glede na to, da gre za manjše spremembe veljavnega ZN, ki ne spreminjajo osnovne namenske rabe in tudi ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in kulturne dediščine, se bo na podlagi 34. člena ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) vodil skrajšan postopek.
Postopek priprave in dopolnitve ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– župan Občine Krško sprejme program priprave, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,
– program priprave in Gradivo za pridobivanje smernic se pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da v roku 15 dni od sprejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se predlog sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec javno razgrne za najmanj 15 dni,
– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec se izvede v času javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec,
– k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec načrtovalec se pridobijo vsa potrebna mnenja,
– župan Občine Krško posreduje dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve ZN Žlapovec občinskemu svetu v razpravo in sprejem,
– odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Žlapovec se objavi v Uradnem listu RS.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec zagotovi pobudnik oziroma podjetje Kostak d.d., Krško.
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-1/2004 502
Krško, dne 9. junija 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost