Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2003, stran 8391.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 – odl. US RS, 61/99 – odl. US RS, 79/99 – ZJF in 89/99 – odl. US RS), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, dne 20. 5. 2004, sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2003, ki zajema vse prihodke in druge prejemke in odhodke in druge izdatke Občine Krško za leto 2003.
2. člen
Splošni del proračuna Občine Krško je bil v letu 2003 na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjih
---------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                    Realizacija
                             v letu 2003
---------------------------------------------------------------------
1      2                            3
---------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           4,431.762
    Tekoči prihodki (70+71)               3,282.392
70   Davčni prihodki (700+703+704+706)          2,053.799
    700 Davki na dohodek in dobiček           1,395.824
    703 Davki na premoženje                406.918
    704 Domači davki na blago in storitve         236.663
    706 Drugi davki                    14.394
71   Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)       1,228.593
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                   133.264
    711 Takse in pristojbine                14.000
    712 Denarne kazni                    1.256
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        5.264
    714 Drugi nedavčni prihodki             1,074.809
72   Kapitalski prihodki (720+721+722)           201.583
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       155.838
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            45.745
73   Prejete donacije (730+731)                 590
74   Transferni prihodki                  947.197
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             947.197
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             4,616.880
40   Tekoči odhodki (400+401+402+404+409)         1,101.106
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         248.064
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     36.000
    402 Izdatki za blago in storitve           742.959
    403 Plačila domačih obresti              51.972
    404 Plačila obresti v tujini
    409 Sredstva, izločena v rezerve            22.111
41   Tekoči transferi (410+411+412+413)          1,683.589
    410 Subvencije                    109.518
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                 807.108
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                   193.325
    413 Drugi domači transferi              573.638
42   Investicijski odhodki (420)              922.792
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        922.792
43   Investicijski transferi (430)             909.393
    430 Investicijski transferi              909.393
 
III.  Proračunski primanjkljaj (I. – II.)         - 185.118
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
 
IV.  Prejeta vračila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev (750+751)         5.418
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev             5.418
 
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441)
    440 Dana posojila                      –
    441 Povečanje kapitalskih deležev              –
 
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)       5.418
 
C)   Račun financiranja
 
VII.  Zadolževanje (500)                   237.212
    500 Domače zadolževanje                237.212
 
VIII. Odplačila dolga (550)                  73.446
    550 Odplačila domačega dolga              73.446
 
IX.  Sprememba stanja sredstev
    na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         - 15.934
 
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)             184.172
 
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)             185.118
---------------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev na računih proračuna v znesku 44.533 tisoč tolarjev se prenese v splošni sklad občine in bodo v letu 2004 uporabljena za izravnavo med prihodki in odhodki proračuna za to leto.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov po zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2003 je izkazan v splošnem delu proračuna in posebnem delu proračuna, ki sta sestavna dela tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/03-802
Krško, dne 20. maja 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost