Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3070. Odlok o merilih in kriterijih za določitev pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest, stran 8430.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 25. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o merilih in kriterijih za določitev pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine pristojbine uporabnikov cest za sofinanciranje protiprašne zaščite (v nadaljevanju: rekonstrukcije) javnih poti in nekategoriziranih cest v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občinske ceste).
2. člen
Kot uporabniki v smislu 1. člena tega odloka, ki so dolžni sodelovati pri sofinanciranju investicije se štejejo vsi lastniki, ki se bodo priključevali na cesto, ki bo predmet rekonstrukcije. Kot uporabnik se šteje tudi lastnik stavbnega zemljišča, na katerem je v skladu s prostorskim izvedbenimi akti občine možna gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov.
Merila in kriteriji za določitev pristojbine ne veljajo za gospodarske subjekte in samostojne podjetnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
Merila in kriterije za določitev pristojbine iz prejšnjega odstavka s sklepom določi župan, pri čemer se zlasti upošteva narava gospodarske dejavnosti in obremenjenost ceste s tovornim prometom.
3. člen
Merila in kriteriji za določitev pristojbine veljajo za priključitev uporabnikov na rekonstruirane občinske ceste, ki so ali, ki bodo po končani investiciji v lasti Mestne občine Slovenj Gradec in jih bo upravljal izvajalec gospodarske javne službe v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94).
4. člen
V primeru, da poteka rekonstrukcija ceste na občinski cesti samo na obstoječi trasi, ki še ni geodetsko vrisana oziroma na njej še ni vzpostavljen status javnega dobra, se rekonstrukcija praviloma lahko prične, ko je z lastnikom sklenjena pisna pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča v status javnega dobra. Te ceste bodo prednostno obravnavane.
V primeru, da gre za razširitev trase obstoječe ceste, se površina, odstopljena za razširitev ceste vrednostno upošteva v višini pristojbine, ki jo je dolžan plačati lastnik zemljišča, po katerem poteka trasa ceste, če je hkrati tudi uporabnik ceste.
Osnova za določitev vrednosti zemljišča, potrebnega za razširitev ceste oziroma vzpostavitev javnega dobra na že obstoječih cestah za rekonstrukcijo cest iz drugega odstavka tega člena, se izračuna na podlagi občinskega Odloka o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, in sicer:
– za že obstoječe ceste v primeru, da z lastnikom zemljišča ni mogoče doseči dogovora iz prvega odstavka tega člena, se za določitev vrednosti zemljišča upošteva območje in vrednost iz 3. člena navedenega odloka in upošteva faktor 0,2,
– faktor 1 za razširitev cest, če ima zemljišče status stavbnega zemljišča,
– za kmetijsko zemljišče se kot osnova za določitev odškodnine upošteva uradna cena glede na katastrski razred, pomnožena s faktorjem 2 za razširitve cest in faktor 1 za obstoječe ceste.
Navedeno pravilo se ne upošteva za izgradnjo občinskih cest, ne glede na kategorijo, ki nimajo povezovalne funkcije.
V vrednost investicije, ki je osnova za izračun pristojbine, se upošteva vrednost zemljišč, potrebnih za vzpostavitev statusa javnega dobra na cesti, ne upoštevajo pa se stroški geodetskih izmer, projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj.
5. člen
Za izvedbo protiprašne zaščite občinskih cest morajo uporabniki plačati pristojbino v naslednji višini: za občinske javne poti mora skupni znesek pristojbine za vse uporabnike znašati 50% vrednosti investicije. V primeru, da je na občinsko javno pot vezano manj kot 5 uporabnikov, mora biti dosežen skupni znesek pristojbine za vse uporabnike dosežen v višini 70% vrednosti investicije.
Ista merila kot za občinske javne poti veljajo tudi za nekategorizirane ceste ob dodatnem pogoju, da se vzpostavi na cesti, ki je predmet rekonstrukcije, status javnega dobra na način, opredeljen v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
6. člen
V primeru, da vrednosti, opredeljene v 5. členu tega odloka presegajo vrednosti, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec zaračunava kot sorazmerni del plačila stroškov opremljanja zemljišč z lokalno infrastrukturo (komunalni prispevek) za cestno omrežje, se kot zgornja mejna vrednost pristojbine upošteva razlika med izračunom komunalnega prispevka za plačilo cestnega omrežja v makadamski in protiprašni izvedbi za najmanjšo možno površino stavbne parcele, opredeljene z Odlokom o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec.
7. člen
Z uporabniki občina sklene pisno pogodbo o plačilu pristojbine.
V pogodbi se določi način in roki plačila pristojbine. Plačilo mora biti zaključeno pred začetkom investicijskih del.
8. člen
Sredstva, ki se zbirajo, so prihodek proračuna Mestne občine Slovenj Gradec. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
9. člen
Odločitev o prioriteti rekonstrukcij z elementi tega odloka temelji na programih Četrtnih skupnosti in Primestnih vaških skupnosti, strategijo razvoja Mestne občine Slovenj Gradec in načrtom nabav in gradenj kot sestavnim delom Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za posamezno leto.
10. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo graditev občinskih javnih cest v višini dogovorjene pristojbine, so oproščeni plačila obveznega komunalnega prispevka v delu za izgradnjo ali rekonstrukcijo občinskih cest na območju, kjer poteka rekonstrukcija ceste.
11. člen
Uporabniki, ki bi v času gradnje in rekonstrukcije cest lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju dogovorjene pristojbine in to iz kakršnih koli razlogov niso storili, se lahko priključijo na občinske javne ceste po končanih investicijskih delih le, če v celoti in v enkratnem znesku poravnajo plačilo pristojbine investicije, povečanim za % rasti drobnoprodajnih cen od dneva dokončanja investicije do dneva plačila.
12. člen
Uporabniki navedeni v 9. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje dogovorjene pristojbine investicije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse preostale obroke plačujejo v enaki višini, kot ostali uporabniki.
13. člen
Sofinanciranje graditve in rekonstrukcije občinskih cest ne zajema graditve priključkov na te ceste. Te morajo v celoti financirati uporabniki.
14. člen
Kolikor se priključki na cesto ne izvedejo istočasno z investicijo se lahko priključek na javne občinske ceste izvede na podlagi potrdila Mestne občine Slovenj Gradec o plačanih prispevkih za sovlaganje, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljavcu občinskih javnih cest in stroških ureditve priključka. Priključke na občinske javne ceste lahko izvede le uradno registrirana firma za tako dejavnost ob ustreznem nadzoru upravljavca občinskih cest. Stroške nadzora izvedbe priključka plača uporabnik.
15. člen
Določila tretjega odstavka 4. člena tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za določitev odškodnin zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije lokalnih cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-02-1/2004-310
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost