Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3083. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko, stran 8454.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 7. junija 2004 s sklepom št. 215 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja porabo in dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Vransko.
2. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet občine Vransko z odlokom o proračunu za tekoče leto, na osnovi letnega programa, katerega pripravi občinska strokovna služba ob sodelovanju Odbora za kmetijstvo.
3. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo na krajevno običajen način.
4. člen
V okviru občinskega proračuna se lahko določijo sredstva za naslednje namene:
– pospeševanje investicij v kmetijstvu, katere prispevajo k izboljšavi pogojev kmetovanja in imajo pozitivne učinke tudi širše;
– podpore programom in ukrepom CRPOV in urejanja podeželja;
– ohranjanje kmečkega prebivalstva v področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji;
– pospeševanje strokovnega izobraževanja v kmetijstvu;
– pospeševanje delovanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva;
– vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje;
– pridelava ekološko neoporečne hrane;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
5. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe (tudi društva in zveze društev), ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Vransko.
V primerih, ko se proračunska sredstva dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, je v objavi potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena predpisanemu obrazcu,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo vloge.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
6. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
7. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva na osnovi javnega razpisa na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu za določen namen in priložijo predpisano dokumentacijo.
Vlagatelji jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih na obrazcih. Vlagatelji, ki intervencijska sredstva pridobivajo za druge upravičence morajo vlogi predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so neposredni upravičenci vlagatelja pooblastili.
8. člen
Vloge obravnava strokovna služba in jih predloži v potrditev Odboru za kmetijstvo pri občinskem svetu. Na podlagi mnenja Odbora za kmetijstvo odloči o vloženih vlogah upravni organ s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci oziroma organizacije skleniti v roku, ki ga določi pristojni oddelek, sicer izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
9. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih ukrepov, ki so bili izvedeni v tekočem letu.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
Pri investicijah v kmetijska gospodarstva je pomembno, da gre za začete investicije v tekočem letu, pri čemer mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva in v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje izdelkov na trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika pomoči.
Upravičenci morajo vlogi za dodelitev sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni namen že prejeli.
10. člen
Strokovna služba ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
Strokovna služba pred odločitvijo o posamezni vlogi le-to lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan, ki strokovni službi poda svoje mnenje.
11. člen
Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogojem, da upravičenec poda izjavo, da za posamezni namen ni dobil sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je iz teh virov že pridobil.
Dotacije za posamezni namen oziroma investicijo posameznemu upravičencu lahko skupaj znašata največ do 40% upravičenih stroškov investicije ali največ do 50% upravičenih stroškov investicije, če gre za območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo.
12. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
13. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
14. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni oddelek.
15. člen
Občina Vransko izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.
II. UKREPI
16. člen
1. Gozdne ceste
Namen ukrepa: letno vzdrževanje gozdnih cest, ki jih predlaga Zavod za gozdove, potrdi občinski svet, občina pa sklene pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo.
Upravičenci: Občina Vransko izvede vzdrževalna dela na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih, ki ga izdela Zavod za gozdove.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi sklenjene tripartitne pogodbe med občino, MKGP in ZZG Slovenije in sprejetega programa vzdrževanja.
2. Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanja za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi vloge KSS se izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljev, opravljen tečaj.
Upravičenci: fizične osebe, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Višina sredstev: do 50% pokritje upravičenih stroškov potrebnih predavateljev ter opravljenega tečaja.
Način in rok vložitve vloge: upravičenec vloži vlogo na osnovi dejansko opravljenih storitev na Občini Vransko
3. Sofinanciranje osemenjevanja
Namen ukrepa: umetno osemenjevanje krav, plemenskih svinj ter naravni pripust kobil, z namenom zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena storitev. Veterinarska organizacija pridobi sredstva na podlagi sklenjene pogodbe z občino, kmetje pa na podlagi mnenja KSS.
Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo Republike Slovenije v imenu uporabnikov ter kmetje, ki sami opravljajo osemenitev.
Višina sredstev: sofinancira se do 1.000 SIT na opravljeno prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo in kobilo.
Način in rok vložitve vloge: mesečno na osnovi sklenjene pogodbe.
4. Dotacije društvom
Namen ukrepa: podpora za delovanje društev, ki se dodeljuje na podlagi njihovih aktivnosti. Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva za izvedbo programa društva: organizacija in izvedba ter udeležba na prireditvah, udeležba na čistilnih akcijah, pridobivanje novih članov, izdaja strokovnih publikacij.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi predloženih letnih programov ter njihovih aktivnostih.
Upravičenci: društva, ki delujejo na območju Občine Vransko.
Višina sredstev: na osnovi kriterijev, praviloma ne več kot 50% finančno ovrednotenega programa društva.
Način in rok vložitve vloge: na osnovi javnega razpisa.
5. Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za izvedbo razvojnih projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicijski program, lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del in drugi pogoji MKGP.
Upravičenci: naselja v območju CRPOV, ki jih je občina prijavila na javni razpis.
Višina sredstev: pri sofinanciranju priprave razvojnih projektov je delež občine praviloma 50%, pri sofinanciranju izvedbe razvojnih projektov skupnega pomena pa je lahko do 50% vrednosti investicije.
6. Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa: sofinanciranje zahtevanih izobraževanj, ki jih morajo opraviti kmetje pred izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sofinanciranje stroškov nastalih pri pridobivanju dokumentacije pri izdaji dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ureditev prostorov.
Pogoji za pridobitev sredstev: za sredstva lahko zaprosijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo izdano dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnost na kmetiji, oziroma vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji na UE Žalec in opravljen ogled predstavnika občine in KSS, ter mnenje KSS.
Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva), ki so si oziroma si pridobivajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Višina sredstev: sofinancira se do 25% upravičenih stroškov investicije (nakup strojev ali opreme, izvedena gradbeno obrtniška dela, gradbeni material) in sofinancirajo se stroški pridobitve dokumentacije (izdelava načrtov, pridobitev soglasij, stroški lokacijskega in gradbenega dovoljenja), ki pa ne smejo presegati 12% upravičenih stroškov celotne investicije, sofinancira se tudi do 50% upravičenih stroškov izobraževanja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Razpis za namen razvoja turizma in dopolnilnih dejavnosti objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
7. Pomoč kmetijam
Namen ukrepa:
A) Ohranitev kmečkega prebivalstva na območjih z manj primernimi pogoji za kmetovanje.
B) Subvencioniranje socialno delovne pomoči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pomoč je denarna in le za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, praviloma za dobo pol leta, oziroma do porabe sredstev, na območjih z manj primernimi pogoji za kmetovanje (gorsko-višinsko območje, gričevnato-hribovito območje in strme kmetije)
B) Potrdilo strojnega krožka, da je bila pomoč upravičena.
Upravičenci:
A) Upravičenci so kmetje (kmetijska gospodarstva), ki ležijo na gričevnato hribovitih, gorsko višinskih in strmih področjih in so invalidsko pokojninsko zavarovani kot kmetje.
B) Upravičenci po tem razpisu so kmetje (kmečka gospodarstva), ki so doživeli na svoji kmetiji nesrečo in so na ta način ogroženi (bolezen, poškodba, delovna nesreča).
Višina sredstev:
A) Za dobo pol leta kritje ožjega in širšega obsega invalidsko pokojninskega zavarovanja.
B) Sofinanciranje 50% nastalih stroškov najema delovne sile za obdobje nezmožnosti nosilca kmetijskega gospodarstva (pogoj nezmožnost za delo najmanj pol leta).
Razpis za namen pomoč kmetijam objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
8. Namakanje
Namen ukrepa:
A) sofinanciranje mini namakalnih sistemov.
B) subvencioniranje delovanja namakalnih skupnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pogoji za pridobitev sredstev so končana dela – izvedba mini namakalnega sistema. Ter opravljen ogled predstavnikov občine in kmetijsko svetovalne službe. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vlagatelji, ki za ta namen še niso prejeli sredstev.
B) Pogoj za pridobitev sredstev je registracija namakalne skupnosti.
Upravičenci:
A) Upravičenci do sredstev so kmetje (kmečka gospodarstva).
B) Upravičenci do sredstev so namakalne skupnosti.
Višina sredstev:
A) Višina sredstev je do 25% upravičenih stroškov investicije (nabava opreme za namakanje: črpalke, razvodne cevi).
B) Višina sredstev je do 100.000 SIT na ustanovljeno namakalno skupnost za izvedbo strokovnega dela (izobraževanja, demonstracije).
Razpis za namen namakanja objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
9. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: pospeševanje urejanja pašnikov za pašo goveje živine, konj in drobnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: Pri pašnikih, urejenih za pašo govedi in konj je subvencijo možno uveljavljati najmanj za 2 ha na novo urejenih površin ali najmanj za 1 ha dodatno razširjenih površin za ta namen. Pri pašnikih, urejenih za pašo drobnice je subvencijo možno uveljavljati najmanj za 1 ha na novo urejenih površin ali najmanj za 0,5 ha dodatno razširjenih površin za ta namen. Pogoji za pridobitev sredstev so končana dela – izdelava električne ograje v skladu s tehnološkimi navodili ter opravljen ogled predstavnikov občine in kmetijsko svetovalne službe. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vlagatelji, ki za ta namen še niso prejeli sredstev proračuna občine.
Upravičenci: do sredstev so upravičeni kmetje (kmečka gospodarstva), ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v taki meri, da ustvarjajo tržne presežke.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije za nabavljeni material za postavitev pašne ograje (drogovi, žica, izolatorji, električni pastir) oziroma maksimalno do 100.000 SIT na pašnik.
Razpis za namen urejanje pašnikov objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
10. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Namen ukrepa: ohranjanje naravne in kulturne dediščine pri urejanju kmečkega prostora.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga o priglasitvi del oziroma vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ureditve stare kmečke hiše, ki pomeni kulturno dediščino, oziroma že izdano gradbeno dovoljenje. Obvezno sodelovanje s strokovnjaki s področja naravne in kulturne dediščine. Pogoj za izplačilo sredstev je izdano gradbeno dovoljenje, oziroma odločba o priglasitvi del.
Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva), ki jim je kmetovanje glavni in edini vir dohodka.
Višina sredstev: sofinancirajo se stroški pridobitve dokumentacije (izdelava načrtov, pridobitev soglasij, stroški lokacijskega in gradbenega dovoljenja), ki pa ne smejo presegati 12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Razpis za namen ohranjanje naravne in kulturne dediščine objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
11. Prestrukturiranje – kmetij
Namen ukrepa: pospeševanje vzpodbujanja strukturnih sprememb in uvajanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu.
Vlagatelji morajo k vlogi na spodaj obrazloženih postavkah priložiti mnenje KSS oziroma mora biti podana ocena možnosti obstoja kmečkega gospodarstva.
Razpis za namen prestrukturiranje kmetij objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.
12. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: podpora razvoju ekološko usmerjenih kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmetija mora biti nadzorovana in mora pridobiti potrdilo, da so na celotni kmetiji izpolnjeni minimalni pogoji za ekološko kmetovanje, oziroma v primeru izobraževanja to ni zahtevano.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki si pridobivajo status ekološke kmetije, oziroma so že v nadzoru.
Višina sredstev: pri izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju – plačilo tečaja – 100% stroškov izobraževanja, ter do 50% kritja stroškov ekološke kontrole.
13. Sadjarstvo
Namen ukrepa: investicijska podpora v sadjarstvo, obnova armature sadovnjaka primernega protitočni zaščiti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do subvencije, če ima skupaj najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jablanah, hruškah in breskvah, oziroma 0,06 ha pri češnjah. Vlagatelji morajo imeti pogodbo o SIPS.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so usmerjena v pridelavo sadja ter da imajo pogodbo o SIPS.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije za nakup in postavitev mreže pri obnovi armature sadovnjaka primerne protitočni zaščiti.
14. Vrtnarstvo
Namen: vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do subvencije, če mu je vrtnarstvo (vrtnine in okrasne rastline) dopolnilna dejavnost na kmetiji. Vlagatelj mora imeti veljavno odločbo o postavitvi rastlinjaka.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki jim je vrtnarstvo glavni ali dopolnilni vir dohodka
Višina sredstev: postavitev ali adaptacija (skupaj z opremo) rastlinjakov za vrtnarske namene, to so plastenjaki in steklenjaki do:
– steklenjaki v višini do 1.000 SIT/m2, oziroma do največ 25% upravičenih stroškov investicije
– plastenjaki v višini do 500 SIT/m2, oziroma do največ 25% upravičenih stroškov investicije.
15. Mlečna proizvodnja
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav za mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih jam ter ureditev izpustov.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edino oziroma glavni vir dohodka. Pridobljena morajo biti ustrezna dovoljenja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj navedene investicije je minimalni stalež petih krav.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v živinorejo ter jim kmetijstvo predstavlja edini oziroma glavni vir dohodka.
Višina sredstev:
– za kmetije v gričevnato – hribovitem in gorskem področju v višini do 35% vrednosti hladilne naprave,
– za kmetije v nižinskem področju v višini do 25% vrednosti hladilne naprave,
– za sončne sušilne naprave za voluminozno krmo na hladni in topli zrak do 25% vrednosti sušilne naprave,
– za mlekovode in ostale molzne naprave do 25% vrednosti mlekovoda oziroma ostalih molznih naprav,
– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do 25% upravičenih stroškov investicije izvedenih del, ureditev gnojišč in gnojničnih jam, in sicer za gradbeni material in gradbena dela,
– za ureditev izpustov do 25% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev izpusta in sicer za material in izvedena dela.
16. Hmeljarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic in hmeljarskih sušilnic.
Pogoji za pridobitve: vlagatelji morajo biti pridelovalci hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.
Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s hmeljarsko proizvodnjo.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije pri obnovi hmeljarskih žičnic in sicer za drogove, armature žičnice in gradbena dela ter hmeljarskih sušilnic, in sicer za gradbeni material, opremo in gradbena dela.
III. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320–01/2004
Vransko, dne 7. junija 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost